English Version Ελληνική Έκδοση Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Επικοινωνία Facebook Youtube LinkedIn
Εξειδικευμένη Αναζήτηση 
Ποιότητα
Αμεροληψία
Επιστημονικότητα
Τεκμηρίωση
Παρεμβατικότητα
Back

Με τη συμμετοχή πέραν των 100 συνέδρων πραγματοποιήθηκε η Εσπερίδα «Αειφόρος Διαχείριση Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ)» την οποία διοργάνωσε το Επιμελητήριο, στις 23 Σεπτεμβρίου 2015.

 

Κατά την έναρξη των εργασιών της εκδήλωσης, ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ ανάφερε πως, ιδιαίτερα σε μια τέτοια εποχή, που η χώρα μας, όπως και αρκετές άλλες, βιώνει μια πρωτοφανή οικονομική κρίση, θέματα όπως η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης στον τομέα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, επιβάλλεται να τα προσεγγίσουμε και να τα προωθούμε με αποφασιστικότητα. Τόνισε δε, πως τώρα είναι περισσότερο από ποτέ η ώρα, γιατί ο τομέας αυτός πέρα από το περιβάλλον είναι άμεσα συνδεδεμένος και με την οικονομία.


Στην εκδήλωση επεξηγήθηκαν οι βασικές Αρχές της Αειφόρου Διαχείρισης των Α.Ε.Κ.Κ, έγινε παρουσίαση των νομοθετικών προνοιών που διέπουν τη διαχείριση τους και παρουσιάστηκαν τα συλλογικά Συστήματα Διαχείρισης Αποβλήτων που λειτουργούν στην Κύπρο. αναδείχθηκε, επίσης, η προοπτική ανάπτυξης της οικονομίας του κλάδου των κατασκευών από την ορθή εφαρμογή της ανακύκλωσης.


Μέσα από τις διαλέξεις που έδωσαν οι ομιλητές της εκδήλωσης αλλά και από τη συζήτηση που ακολούθησε, διαφάνηκε η ανάγκη προώθησης δράσεων ώστε να μπορεί να υπάρξει θετική προοπτική στην κατεύθυνση της αειφόρου διαχείρισης των Α.Ε.Κ.Κ η οποία θα οδηγήσει τον τόπο στην υιοθέτηση ενός μοντέλου κυκλικής οικονομίας.
Αξίζει να αναφερθεί ότι με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/98/ΕΚ [Άρθρο 11 (2) (β) ] «όλα τα Κράτη Μέλη, μέχρι το 2020, οφείλουν να πετύχουν ανακύκλωση, ή ανάκτηση ή επαναχρησιμοποίηση των μη επικίνδυνων αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων, τουλάχιστο κατά 70%, ως προς το βάρος των παραγόμενων συγκεκριμένων αποβλήτων».

 

Μεταξύ άλλων, αναφέρονται ακολούθως μερικές από τις διαπιστώσεις που πηγάζουν από τις παρουσιάσεις και τις εισηγήσεις που έγιναν κατά τις εργασίες της εκδήλωσης:

  • Υφίσταται αδήριτη ανάγκη ενημέρωσης όλων των εμπλεκομένων (Μηχανικών, Εργολάβων, και λοιπών εμπλεκομένων) σχετικά με το θέμα της ορθολογικής διαχείρισης των Α.Ε.Κ.Κ αλλά και τα οφέλη από αυτήν.
  • Υπάρχει επίσης ανάγκη για εκπαίδευση όσων εμπλέκονται στα διάφορα στάδια διαχείρισης των Α.Ε.Κ.Κ. Σημαντική κρίνεται και η εκπαίδευση κατεδαφιστών οι οποίοι, όπως συμβαίνει και στο εξωτερικό, ειδικεύονται σε θέματα κατεδάφισης και μεταφοράς αμιάντων και άλλων επικίνδυνων υλικών.
  • Η Πολιτεία θα πρέπει να μεριμνήσει παρέχοντας και τους απαραίτητους πόρους στη βελτίωση της εφαρμογής της νομοθεσίας αφού, ιδιαίτερα εν μέσω οικονομικής κρίσης, ελλοχεύει ο κίνδυνος αποφυγής των υποχρεώσεων που επιβάλλει ο σχετικός νόμος προς τους παραγωγούς ΑΕΚΚ. Στο πλαίσιο αυτό είναι επιθυμητή η ενδυνάμωση του συστήματος ελέγχου και επιβολής καθώς και η λήψη εκείνων των μέτρων που θα επιτρέψουν την ιχνηλασιμότητα των παραγόμενων υλικών, όπως προβλέπεται από την κοινοτική νομοθεσία.
  • Όσον αφορά την εθνική Νομοθεσία, θα μπορούσε να βελτιωθεί ώστε να καθορίζονται με πιο συγκεκριμένο τρόπο οι συναφείς ευθύνες, να απαγορεύεται ρητά η απόρριψη, να προβλέπεται η ανακύκλωση των Α.Ε.Κ.Κ (υλικά, ποσοστά) καθώς και η χρησιμοποίηση των ανακυκλωμένων υλικών στις κατασκευές κλπ.
  • Παράλληλα θα ήταν χρήσιμο να μελετηθεί το ενδεχόμενο αύξησης των εταιρειών επεξεργασίας αποβλήτων, ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη γεωγραφική κάλυψη και πιο ανταγωνιστικές τιμές. Στο πλαίσιο αυτό θα ήταν σίγουρα υποβοηθητική η παραχώρηση κινήτρων προς τους ενδιαφερόμενους, μέσω επιδότησης επιτοκίων ή με αξιοποίηση κρατικής γης σε εκείνους τους επενδυτές που ενδιαφέρονται.
  • Εξαιρετικά σημαντική είναι η έμφαση που θα πρέπει να δοθεί στην πρόληψη παραγωγής Α.Ε.Κ.Κ. μέσω συγκεκριμένων μέτρων από τη φάση της μελέτης των έργων, κάτι που δύναται να επιτύχει αξιόλογο ποσοστό μείωσης των παραγομένων Α.Ε.Κ.Κ.
  • Να προωθηθεί καθορισμός πρότυπων ανακυκλωμένων υλικών και ενημέρωση του Τεχνικού κόσμου για τα υλικά που παράγονται, τα χαρακτηριστικά και τη χρήση τους.
  • Το κράτος, λειτουργώντας ως παράδειγμα προς μίμηση, θα πρέπει να μελετήσει πρακτικούς τρόπους εφαρμογής της νομοθεσίας για σκοπούς των δικών του συμβάσεων, μη αποκλειόμενης της περίληψης σχετικών προνοιών στις δημόσιες συμβάσεις τόσο για τα παραγόμενα ΑΕΚΚ όσο και για τη χρήση ανακυκλώσιμων υλικών στις κατασκευές.
  • Το Επιμελητήριο υποστηρίζει την άποψη ότι με την αποφασιστική και αρμονική συνεργασία όλων των εμπλεκομένων, Κράτους, Φορέων και Ιδιωτών, είναι δυνατό να ετοιμαστεί ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για την προώθηση της αειφόρου διαχείρισης και επεξεργασίας των Α.Ε.Κ.Κ και δηλώνει έτοιμο να συμβάλει ενεργά σε μια τέτοια πρωτοβουλία.

 

Το ETEK ευχαριστεί τους εκλεκτούς ομιλητές της εκδήλωσης, κ. Χαράλαμπο Θεοπέμπτου, κ. Κώστα Χατζηπαναγιώτου, κ. Μάριο Αλεξάνδρου, κ. Παναγιώτη Αλαβέρα και κ. Κώστα Ρουσιά που με την ενεργό συμμετοχή τους συνέβαλαν στην επιτυχία της διοργάνωσης καθώς και για την παραχώρηση των παρουσιάσεων τους, με σκοπό την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ.

 

Παρουσιάσεις των ομιλητών 

Tags: Ανακοίνωση ΕΤΕΚ
Cyta RCB Bank Modesoft

 

 

Το ΕΤΕΚ στον Τύπο
Εγγραφή στο Newsletter
Πληρώστε ηλεκτρονικά τη συνδρομή σας.

 

 

Copyright © ETEK 2018 All Rights Reserved
Disclaimer | Privacy