English Version Ελληνική Έκδοση Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Επικοινωνία Facebook Youtube LinkedIn
Εξειδικευμένη Αναζήτηση 
Ποιότητα
Αμεροληψία
Επιστημονικότητα
Τεκμηρίωση
Παρεμβατικότητα
Back

Η συμπεριφορά του κτιριακού περιβλήματος αποτελεί την αιχμή του δόρατος για τη μείωση των ενεργειακών αναγκών των κατασκευών, συνεπώς τη μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας για θέρμανση, ψύξη, ζεστό νερό χρήσης. Το περίβλημα λοιπόν θα πρέπει να είναι ενεργειακά σκόπιμο στη διάρκεια του χρόνου διατηρώντας τις ιδιότητές του αμετάβλητες και προσφέροντας τη μέγιστη θερμική προστασία στους ενοίκους. 

 

Κρίσιμο σημείο κάθε κατασκευής είναι τα δομικά υλικά, όπως είναι τα θερμομονωτικά, των οποίων η σταθερότητα και η πιστοποίηση των ιδιοτήτων είναι επιβεβλημένα.
Για τον σκοπό αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) θέσπισε το Ευρωπαϊκό Σήμα Συμμόρφωσης “CE”. Αρχικά με την Οδηγία 89/106 και κατόπιν με τον Κανονισμό 305/2011 η ΕΕ θέλει να προστατεύσει την αγορά από την εισχώρηση προϊόντων αγνώστου ταυτότητας και αμφιβόλων ιδιοτήτων είτε από χώρες της είτε εκτός αυτής.

 

Το CE είναι υποχρεωτικό για όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται από την 1/4/2004 σε όλες τις κατασκευές σε χώρες της Ένωσης. Κάθε βιομηχανία παραγωγής δομικών προϊόντων πρέπει να πιστοποιεί τα προϊόντα της σύμφωνα με τα νέα εναρμονισμένα πρότυπα της ΕΕ σε κοινοποιημένα εργαστήρια της Ευρώπης (http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/).
Με γνώμονα την Οδηγία 89/06/ΕΟΚ, η τεχνική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εξέδωσε προδιαγραφές για κάθε δομικό προϊόν, π.χ. ΕΝ (European Norm) 13162 για τον πετροβάμβακα, ΕΝ 13164 για την εξηλασμένη πολυστερόλη. Κάθε προδιαγραφή περιλαμβάνει όλους τους αναγκαίους ελέγχους που πρέπει να γίνουν στο προϊόν.
Η διαδικασία σήμανσης ενός προϊόντος με CE αρχίζει με τον καθορισμό από την κατασκευάστρια εταιρεία ενός πίνακα με όλους τους τύπους του προϊόντος που θα πιστοποιήσει και τις χρήσεις του κάθε τύπου. Κατόπιν, επιλέγεται ένα πιστοποιημένο και κοινοποιημένο εργαστήριο σε κάποια από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να διεξαγάγει τους αρχικούς εργαστηριακούς ελέγχους (Initial Type Τests) βάσει των οποίων θα προκύψει και η ταυτότητα κάθε τύπου του προϊόντος (π.χ. MW - EN 13162 - T4 - MU1 - AP1 – AW1).

 

Με την ολοκλήρωση των αρχικών δοκιμών τα αντίγραφα των αποτελεσμάτων κατατίθενται σε οργανισμό πιστοποίησης, ώστε να προχωρήσει στην επιθεώρηση της παραγωγικής διαδικασίας του προϊόντος. Η οδηγία απαιτεί εκτός από σειρά υποχρεωτικών ελέγχων και περιοδική σειρά ελέγχων στην παραγωγική διαδικασία του προϊόντος.
Ο οργανισμός πιστοποίησης διενεργεί επί τόπου έλεγχο στην παραγωγή για να επιθεωρήσει τον τρόπο διενέργειας των περιοδικών ελέγχων και τη συνολική παραγωγική διαδικασία. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκδίδεται «Δήλωση Συμμόρφωσης» από τον παραγωγό και «Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης» από τον οργανισμό πιστοποίησης για τα θερμομονωτικά προϊόντα που θεωρούνται άκαυστα (κατηγορία φωτιάς Α1 και Α2). Η δήλωση συμμόρφωσης του υλικού πρέπει να αναφέρει το φάσμα των υλικών που έχουν πιστοποιηθεί, την ταυτότητα κάθε προϊόντος (όπως αναφέρθηκε παραπάνω) καθώς και τα ονόματα των εργαστηρίων με τους αριθμούς κοινοποίησής τους.
Η σήμανση CE εμφανίζεται επίσης και στην ετικέτα κάθε δέματος του προϊόντος. Εκτός από το σήμα του CE στην ετικέτα αναγράφονται ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (λ), η αντίσταση θερμοπερατότητας (R), η κατηγορία ακαυστότητας καθώς και η ταυτότητα του προϊόντος. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε πως για τα άκαυστα υλικά (Α1, Α2) πρέπει να αναφέρεται στην ετικέτα και ο αριθμός πιστοποίησης που φαίνεται στο Πιστοποιητικό ποιότητας. Συνεπώς, η ετικέτα αποτελεί ένα πιστοποιητικό για τον τελικό καταναλωτή και είναι δυνατή η άμεση σύγκριση της ετικέτας με τη δήλωση - πιστοποιητικό συμμόρφωσης.

 

Να υπογραμμίσουμε, επίσης, πως το πιστοποιητικό συμμόρφωσης και η δήλωση συμμόρφωσης αποτελούν δημόσια έγγραφα και θα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε κάθε ζήτηση.
Η διαδικασία όμως δεν ολοκληρώνεται με τη έκδοση του πιστοποιητικού, αλλά η παραγωγός εταιρεία οφείλει σύμφωνα με το πρότυπο να διατηρεί βιβλίο ελέγχων, ώστε να καταγράφει τους ελέγχους που διενεργούνται περιοδικά στο εργαστήριό της. Όταν διαπιστωθεί από τον οργανισμό ότι δεν υπάρχουν παρεκκλίσεις συμμόρφωσης εκδίδεται ο αριθμός πιστοποίησης που τοποθετείται στο κάτω μέρος του σήματος, όπως φαίνεται και στο σχήμα. Σε τακτά χρονικά διαστήματα (ανά 6 μήνες) ο οργανισμός πιστοποίησης διενεργεί έλεγχο στην παραγωγική μονάδα και συλλέγει δείγματα για να ελεγχθούν ως προς τις ιδιότητές τους. Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί μη συμμόρφωση, τότε η πιστοποίηση ανακαλείται.

 

Συνοψίζοντας, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε πως το ευρωπαϊκό σήμα ποιότητας καθιερώθηκε με γνώμονα τη σωστή και επαρκή τεχνική τεκμηρίωση των θερμομονωτικών υλικών καθώς και την προστασία του τελικού καταναλωτή.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Ευρωπαϊκή Κοινοτική Οδηγία 89/06/EOK
2. Ευρωπαϊκός Κανονισμός 305/2011
3. Ευρωπαϊκή Κοινοτική Οδηγία 2002/91/Ε.Ε.
4. ΕΛΟΤ ΕΝ 13162:2008 «Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων – βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από ορυκτόμαλλο – Προδιαγραφή»
5. ΕΛΟΤ ΕΝ 13164:2008 «Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων – βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από εξηλασμένη πολυστερόλη – Προδιαγραφή»
6. ΕΛΟΤ ΕΝ 13172 « Thermal Insulating Products – Evaluation of Conformity»

 


Σ. Χαδιαράκου
Μηχανολόγος Μηχανικός


Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο τεύχος 165 (Μάρτιος 2013, σελίδα 18) του ενημερωτικού δελτίου του ΕΤΕΚ.

Tags: Άρθρα και αναλύσεις, Ενέργεια, Ευρωπαϊκή Ένωση, Κατασκευές
Cyta RCB Bank Modesoft

 

 

Το ΕΤΕΚ στον Τύπο
Εγγραφή στο Newsletter
Πληρώστε ηλεκτρονικά τη συνδρομή σας.

 

 

Copyright © ETEK 2018 All Rights Reserved
Disclaimer | Privacy