English Version Ελληνική Έκδοση Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Επικοινωνία Facebook Youtube LinkedIn
Εξειδικευμένη Αναζήτηση 
Ποιότητα
Αμεροληψία
Επιστημονικότητα
Τεκμηρίωση
Παρεμβατικότητα
Back

Ανοικτή πρόσκληση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στοχεύει στην ενδυνάμωση της κυκλικής οικονομίας μεταξύ των ΜΜΕ (Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων) στην Ευρώπη.

 

Συγκεκριμένα η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τους οργανισμούς υποστήριξης των ΜΜΕ, τους πράσινους παρόχους λύσεων και τις περιφερειακές αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν σε πιλοτικό έργο που τους παρέχει αντίστοιχα κατάρτιση, υποστήριξη και συμβουλές πολιτικής σχετικά με την αποδοτικότητα των πόρων, την οικολογική καινοτομία Και η κυκλική οικονομία -η οποία παραδοθεί από τους οργανισμούς: KPMG, Ecofys, CSR Ολλανδίας και Circle Economy.

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε μια φιλόδοξη νέα δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία, προκειμένου να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους καταναλωτές να κάνουν τη μετάβαση σε μια ισχυρότερη και πιο κυκλική οικονομία όπου οι πόροι χρησιμοποιούνται με πιο βιώσιμο τρόπο. Με αυτό το σχέδιο που στοχεύει  να καταστήσει την ευρωπαϊκή οικονομία καθαρότερη και πιο ανταγωνιστική, η Επιτροπή προτείνει φιλόδοξα μέτρα για τη μείωση της χρήσης των πόρων, τη μείωση των αποβλήτων και την ενίσχυση της βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης.


Από την υιοθέτηση του πακέτου κυκλικής οικονομίας, η Επιτροπή έχει παρατηρήσει αυξημένη δραστηριότητα από τις επιχειρήσεις όσο αφορά την υιοθέτηση στρατηγικών και πρακτικών για την αποδοτικότητα πόρων, την οικολογική καινοτομία και / ή την κυκλική οικονομία.


Η Επιτροπή παρατηρεί ότι οι ΜΜΕ (Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις) αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες κατά την υιοθέτηση τέτοιων στρατηγικών και πρακτικών λόγω:
-Της περιορισμένης οργανωτικής, τεχνολογικής και οικονομικής τους ικανότητας και
-Περιορισμένης πρόσβασης στην προ-χρηματοδοτική φάση για κυκλικές λύσεις.


Με το έργο αυτό, η Κομισιόν στοχεύει να προσφέρει δυνατότητες στις ΜΜΕ (π.χ. γνώση, δίκτυα και εργαλεία) μέσω μιας κατάλληλης υποδομής στήριξης, οργανώσεων και ενώσεων , ώστε οι επιχειρήσεις αυτές να μπορέσουν να αρχίσουν να  επωφελούνται από τα πλεονεκτήματα της κυκλικής οικονομίας, τις ροές εσόδων και βελτιωμένες περιβαλλοντικές επιδόσεις.

 
Η πρόταση απευθύνεται σε:

- Οργανισμούς υποστήριξης των ΜΜΕ που θα επιθυμούσαν να παρακολουθήσουν κατάρτιση σχετικά με την κυκλική οικονομία.

- Παρόχους κυκλικών λύσεων (εταιρείες που προσφέρουν βιώσιμα προϊόντα ή / και υπηρεσίες) που επιθυμούν να επεκταθούν και τις

- Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές που θα ήθελαν να λάβουν συμβουλές πολιτικής σχετικά με τον τρόπο υποστήριξης των ΜΜΕ κατά την υιοθέτηση κυκλικών λύσεων.

 
Η Κομισιόν προσφέρει με την πρόταση αυτή:

1.      Ανάπτυξη ικανοτήτων για οργανισμούς υποστήριξης των ΜΜΕ:

Σε αυτό τον τομέα η Κομισιόν  καλεί τους οργανισμούς που συνεργάζονται και υποστηρίζουν τις ΜΜΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση (π.χ. ενώσεις του κλάδου, βιομηχανικές ενώσεις, οργανώσεις ή δίκτυα μικρών επιχειρήσεων, εμπορικά επιμελητήρια) να αιτηθούν,  εάν ενδιαφέρονται , για να λάβουν κατάρτιση από τους οργανισμούς: KPMG, Ecofys, and CSR Netherlands, σχετικά με την αποδοτικότητα των πόρων, την οικολογική καινοτομία και την κυκλική οικονομία.


Τα εκπαιδευτικά προγράμματα αυτά θα επικεντρωθούν στην βοήθεια για δημιουργία ενός προγράμματος για την παροχή υποστήριξης στο θέμα της κυκλικής οικονομίας στα μέλη τους. Το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μπορεί να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες ανάγκες / ανάγκες του αιτούντος οργανισμού. Πιθανά θέματα που ενδεχομένως να καλυφθούν με το αυτό πρόγραμμα κατάρτισης είναι:

-Χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ για τη χρηματοδότηση κυκλικών λύσεων (π.χ. Horizon 2020, Life),

-μη χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ για την προώθηση κυκλικών λύσεων (π.χ. οικολογικό σήμα της ΕΕ, σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου της ΕΕ (EMAS), το σύστημα επαλήθευσης περιβαλλοντικών τεχνολογιών της ΕΕ (ETV), οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις (GPP), οι δείκτες στον κατασκευαστικό τομέα) και τα κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα (π.χLeasing)

Για περισσότερες πληροφορίες και για τη φόρμα αίτησης, μπορείτε να επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: Capacity building for SME support organisations

 


2.  Υποστήριξη σε παρόχους κυκλικών λύσεων για την βελτίωση/ενδυνάμωση των λύσεων τους.

Σε αυτό τον τομέα η Κομισιόν  καλεί τους παρόχους κυκλικών λύσεων στην ΕE να αιτηθούν εάν ενδιαφέρονται να για να λάβουν υποστήριξη για συνεταιρισμούς, (εξεύρεση εταίρων) και για να επεκτείνουν τις λύσεις που προσφέρουν από τους οργανισμούς : KPMG, Ecofys, CSR Netherlands and Circle Economy.

 

Η κυκλική λύση (λύση κυκλικής οικονομίας)  μπορεί να είναι οποιοδήποτε οικολογικό καινοτόμο προϊόν, διαδικασία, υπηρεσία, τεχνολογία, επιχειρηματικό μοντέλο, σχέδιο ή / και μέσο που έχει αναπτυχθεί ή / και εφαρμοστεί και που συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα των πόρων και την κυκλική οικονομία.

 

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των πράσινων παρόχων λύσεων, η διαδικασία επιλογής θα βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια:

-Η πράσινη λύση βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης.
-Δεν είναι ακόμη διαδεδομένη σε ολόκληρη την ΕΕ, αλλά επιδιώκει να το πράξει ·
-Βασίζεται σε έναν από τους τομείς εστίασης του Σχεδίου Δράσης της ΕΕ για την Κυκλική Οικονομία, και
-Έχει μεγάλες δυνατότητες επέκτασης.


Μόλις εντοπιστούν οι πάροχοι πράσινων λύσεων, θα ξεκινήσει μια άλλη πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επιλογή των ΜΜΕ που ενδιαφέρονται να αντιγράψουν αυτές τις πράσινες λύσεις.


Οι εκπαιδευτικές συναντήσει αναμένεται να πραγματοποιηθούν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων η 18η Σεπτεμβρίου 2017. Στη συνέχεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιλέξει τους καταλληλότερους υποψηφίους.

Για περισσότερες πληροφορίες και για τη φόρμα αίτησης, μπορείτε να επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: Support for providers of circular solutions

 
 

3.      Συμβουλές πολιτικής από εξωτερικούς συμβούλους στις περιφερειακές αρχές

Σε αυτό τον τομέα η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τις περιφερειακές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναλάβουν πρωτοβουλίες εάν ενδιαφέρονται να λάβουν πολιτικές συμβουλές υπό μορφή προσαρμοσμένων συμβουλών πολιτικής από τους οργανισμούς: KPMG, Ecofys, CSR Ολλανδίας και Circle Economy,  όσον αφορά την αποδοτικότητα των πόρων, την οικολογική καινοτομία και την κυκλική οικονομία Των ΜΜΕ.

 

Συγκεκριμένα η προσφορά αφορά:

Συμβουλές πολιτικής υπό τη μορφή ενημερωτικών δελτίων πολιτικής που περιλαμβάνουν:
-Συστάσεις για περιφερειακή πολιτική,
-Λεπτομερή σχέδια δράσης και χάρτες πορείας που αποσκοπούν στη στοχοθέτηση των ΜΜΕ για την υιοθέτηση στρατηγικών και πρακτικών αποτελεσματικότητας των πόρων, της οικολογικής καινοτομίας ή / και κυκλικής οικονομίας.

Τα οφέλη για τους αιτούντες περιλαμβάνουν:
-Συμβουλές προσαρμοσμένες στην αιτούσα περιφέρεια
-Βελτιωμένες προτάσεις πολιτικής για την κυκλική οικονομία, την αποδοτικότητα των πόρων και την οικολογική καινοτομία μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση της περιφερειακής απασχόλησης και δυνατότητες μελλοντικής οικονομικής ανάπτυξης.
-Οι ΜΜΕ της αιτούσας περιφέρειας θα μπορούν να επωφεληθούν από π.χ. Μειώσεις κόστους, νέες / αυξημένες ροές εσόδων και βελτιωμένες περιβαλλοντικές επιδόσεις

Τι αναμένεται από ενδεχόμενη συμμετοχή σας:
-Συνεργασία και ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών, ώστε η πολιτική να είναι όσο το δυνατόν πιο εφαρμόσιμη για την αιτούσα περιφέρεια,
-Σχέδια εφαρμογής πολιτικών για τη στήριξη των ΜΜΕ της αιτούσας περιφέρειας σε αυτό τον τομέα.

 

Το έργο στοχεύει ειδικά στις περιοχές/περιφέρειες  στις οποίες:

-Τα πιθανά περιβαλλοντικά οφέλη είναι υψηλά (με υψηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα όσον αφορά

τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και τα κατά κεφαλήν αστικά απόβλητα) ·

-Η συγκέντρωση των ΜΜΕ είναι σχετικά υψηλή, και

-Στις οποίες οι τομείς προτεραιότητας που προσδιορίζονται στο σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία είναι σχετικά σημαντικοί για την περιφερειακή οικονομία.

 

Ημερομηνία λήξης υποβολής ενδιαφέροντος συμμετοχής : 18 Σεπτεμβρίου 2017.

 

Στη συνέχεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιλέξει τους καταλληλότερους υποψηφίους και οι συμβουλές πολιτικής αναμένεται να παραδοθούν στους αιτούντες κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και για τη φόρμα αίτησης: Policy advice for regional authorities

 

Επίσης για διευκρινήσεις και επιπλέον πληροφορίες: ENV-PILOT-PROJECT@ec.europa.eu

Tags: Ευρωπαϊκή Ένωση, Οικονομία
Cyta RCB Bank Modesoft

 

 

Το ΕΤΕΚ στον Τύπο
Εγγραφή στο Newsletter
Πληρώστε ηλεκτρονικά τη συνδρομή σας.

 

 

Copyright © ETEK 2018 All Rights Reserved
Disclaimer | Privacy