English Version Ελληνική Έκδοση Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Επικοινωνία Facebook Youtube LinkedIn
Εξειδικευμένη Αναζήτηση 
Ποιότητα
Αμεροληψία
Επιστημονικότητα
Τεκμηρίωση
Παρεμβατικότητα
Back

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό (ILO/10/2017) με ανοικτή διαδικασία για την αγορά Υπηρεσιών Industrial Liaison Officer (ILO) της Κυπριακής Δημοκρατίας με το CERN, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής ποιότητας (CPV: 79400000 και 79410000).
Η εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 30,000.00 Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α ήτοι 20,000.00 Ευρώ για περίοδο 24 μηνών, πλέον 10,000.00 Ευρώ σε περίπτωση που η σύμβαση ανανεωθεί για περίοδο 12 μηνών.


Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.cy.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 30/11/2017 και ώρα: 14:00.
Πληροφορίες συναφείς με το αντικείμενο της Σύμβασης: O ILO μπορεί να είναι είτε άτομο το οποίο θα παραχωρήσει ο Ανάδοχος στο Ίδρυμα Προώθησης ΄Ερευνας, είτε φυσικό πρόσωπο. Κατά τη διάρκεια των πιο κάτω καθηκόντων του ο ILO θα λαμβάνει οδηγίες από τον αρμόδιο Λειτουργό του Ιδρύματος:
• Χαρτογράφηση των κυπριακών επιχειρήσεων και αξιολόγηση των δυνατοτήτων τους για συνεργασία με το CERN.
• Υπεύθυνος για τη μεταφορά τεχνικών πληροφοριών σε άτομα και φορείς στην Κύπρο σε σχέση με τις ανάγκες για προμήθειες και υπηρεσίες του οργανισμού CERN, στη βάση προσφορών.
• Παρέχει στήριξη στις επιχειρήσεις για την υποβολή προσφορών για προμήθειες και υπηρεσίες του οργανισμού CERN.
• Οργανώνει κατ’ ιδίαν συναντήσεις, ενημερωτικές εκδηλώσεις ή / και επιτόπιες επισκέψεις για ενημέρωση και υποστήριξη πιθανών προσφοροδοτών από την Κύπρο.
• Συνεργάζεται με τις οργανώσεις των επιχειρήσεων (ΚΕΒΕ, ΟΕΒ κ.λπ.).
• Θα δημιουργήσει και θα επικαιροποιεί σε τακτά διαστήματα βάση δεδομένων με τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε διαδικασίες προσφορών του Οργανισμού CERN ή/και εξασφάλισαν συμβόλαιο με τον Οργανισμό.
• Διοργανώνει αριθμό επιτόπιων τεχνικών συναντήσεων (technical visits) πιθανών προσφοροδοτών από την Κύπρο στις εγκαταστάσεις του CERN. Οι επιτόπιες συναντήσεις στο εξωτερικό θα είναι συνολικά περίπου 4 ετησίως.
• Διαχειρίζεται τη διαδικτυακή πύλη που θα δημιουργηθεί στην Κύπρο σε σχέση με τις προσφορές του Οργανισμού CERN.
• Εκπροσωπεί την Κύπρο σε συναντήσεις διαφόρων Επιτροπών του CERN (Industrial Liaison Officers Forum, Finance Committee και Knowledge Transfer Forum).
• Συμμετέχει στην Επιτροπή Κύπρου – CERN και υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή και στην Επιτροπή τριμηνιαίες Εκθέσεις Πεπραγμένων.

 

Ο Industrial Liaison Officer για την περίοδο της σύμβασης πρέπει να ικανοποιεί τα παρακάτω ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα:
• Κάτοχος αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου και συναφούς Μεταπτυχιακού Τίτλου (επιπέδου Master΄s) στις Θετικές Επιστήμες ή τις Επιστήμες Μηχανικής.
• Γνώση της βιομηχανίας και γενικά του επιχειρηματικού τομέα της Κύπρου (εμπειρία από εργασία ή συνεργασία με τη βιομηχανία στην Κύπρο).
• Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.

 

Τόπος εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης είναι τα γραφεία του Ιδρύματος Προώθησης ΄Ερευνας στη Λεωφόρο Στροβόλου 123, Λευκωσία. Για την περίοδο της σύμβασης ο Industrial Liaison Officer θα προσφέρει τις υπηρεσίες του με την υπογραφή της σύμβασης για τους πρώτους δύο (2) μήνες τρεις (3) μέρες την εβδομάδα και τους υπόλοιπους μήνες πέντε (5) ώρες την εβδομάδα, κατά κύριο λόγο, εντός των ωρών λειτουργίας του ΙΠΕ.
Επομένως οι αναμενόμενες ώρες εργασίας για την περίοδο της σύμβασης ανέρχονται στις 648 (εξακόσιες σαράντα-οκτώ) και για την περίοδο τυχόν ανανέωσης της σύμβασης στις 260 (διακόσιες εξήντα).
Τυχόν διαφοροποιήσεις θα πρέπει να τυγχάνουν της εκ των προτέρων έγκρισης του Ιδρύματος.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τα οποία είναι εγκατεστημένα νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή έχουν υπογράψει και κυρώσει τη συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την ΕΕ ή με την Κυπριακή Δημοκρατία.

 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προσφοροδότες) πρέπει να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων – Διαδικτυακή πύλη www.eprocurement.gov.cy.
Τρόπος Υποβολής: Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν κλειστές στο κιβώτιο προσφορών της Αναθέτουσας Αρχής στη διεύθυνση Λεωφόρος Στροβόλου 123, 2042, Λευκωσία, είτε να αποσταλούν στην Αναθέτουσα Αρχή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, η οποία θα πρέπει, με ευθύνη του Προσφέροντα, να παραληφθεί από την Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την τελευταία προθεσμία υποβολής προσφορών.

 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής λειτουργίας του Συστήματος, στο χώρο του Διαγωνισμού, το αργότερο μέχρι τις 15/11/2017 και ώρα 15:00 μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.cy, από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν εξετάζονται.
Όλα τα έγγραφα του Διαγωνισμού είναι αναρτημένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας www.research.org.cy

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το αρμόδιο στέλεχος του ΙΠΕ, κ. Αντώνη Ιουλιανό στο τηλ. 22205037.

Tags: Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας
Cyta RCB Bank Modesoft

 
Το ΕΤΕΚ στον Τύπο
Εγγραφή στο Newsletter
Πληρώστε ηλεκτρονικά τη συνδρομή σας.

 

Copyright © ETEK 2018 All Rights Reserved
Disclaimer | Privacy