English Version Ελληνική Έκδοση Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Επικοινωνία Facebook Youtube LinkedIn
Εξειδικευμένη Αναζήτηση 
Ποιότητα
Αμεροληψία
Επιστημονικότητα
Τεκμηρίωση
Παρεμβατικότητα
Back

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ανακοκοίνωσε ότι το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ορίζοντας 2020», μέσω του οποίου θα διατεθεί για την έρευνα και την καινοτομία ποσό της τάξης των €80 δις την περίοδο 2014-2020, εγκαινιάζεται σήμερα με την επίσημη ανακοίνωση των πρώτων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, στη νέα ιστοσελίδα της Ε.Ε. για τους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα (Participant Portal).

 

Οι πρώτες προσκλήσεις –μετά την οριστικοποίηση των Προγραμμάτων Εργασίας και των Κανόνων Συμμετοχής και την έγκρισή τους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο– σηματοδοτούν την ανεπίσημη έναρξη του Προγράμματος, αφού ως επίσημη ημερομηνία έναρξης έχει ορισθεί η 1η Ιανουαρίου 2014.

 

Ο «Ορίζοντας 2020» αποτελεί ένα ενιαίο Πρόγραμμα που συνενώνει τρία προηγούμενα ξεχωριστά προγράμματα / πρωτοβουλίες της ΕΕ (7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, 1ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας). Κύρια χαρακτηριστικά του Προγράμματος είναι η έμφαση στην «καινοτομία», η εστίαση στις κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη (π.χ. υγεία, καθαρή ενέργεια και μεταφορές) και η προσπάθεια για απλοποιημένη πρόσβαση, για όλες τις επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, ινστιτούτα σε όλες τις χώρες της Ένωσης και πέρα από αυτές.

 

Οι πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων θα παρουσιάζονται στην ενότητα «Funding Opportunities» του Participant Portal και θα συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, πληροφορίες για τις θεματικές ενότητες που θα χρηματοδοτηθούν, τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής προτάσεων και όλα τα απαραίτητα έντυπα για την ετοιμασία των προτάσεων.

Αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία του σε θέματα επιστημονικής και τεχνολογικής πληροφόρησης και τη συμμετοχή του σε ευρωπαϊκά δίκτυα για την έρευνα και την καινοτομία, το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας υποστηρίζει ενεργά τους κυπριακούς φορείς στην προσπάθειά τους να συμμετέχουν με επιτυχία στα ερευνητικά έργα της ΕΕ. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για συντονισμό των δραστηριοτήτων συμμετοχής της Κύπρου στο Πρόγραμμα, το ΙΠΕ φιλοξενεί τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) για την Κύπρο, για παροχή δωρεάν υπηρεσιών στήριξης στους ερευνητές για όλες τις δραστηριότητες του Προγράμματος. Συγκεκριμένα, με στόχο τη διευκόλυνση της συμμετοχής κυπριακών φορέων στο Πρόγραμμα, κύριες αρμοδιότητες των ΕΣΕ είναι, η συστηματική και σε βάθος ενημέρωσή των ερευνητών, η διοργάνωση εκπαιδευτικών ή άλλων σεμιναρίων, η παροχή βοήθειας και επίλυση αποριών στο στάδιο ετοιμασίας ερευνητικών προτάσεων, περιλαμβανομένης και της προεπισκόπησης προτάσεων και η στήριξη στην εξεύρεση συνεργατών από το εξωτερικό καθώς και εξατομικευμένη στήριξη σε θέματα διαχείρισης έργων και δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το αρμόδιο Εθνικό Σημείο Επαφής της θεματικής ενότητας που τους ενδιαφέρει, με τον ειδικό αριθμό 22205050 για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση Horizon2020@research.org.cy.

 

Η εκδήλωση για την επίσημη προκήρυξη του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020» στην Κύπρο θα πραγματοποιηθεί στις 16 Ιανουαρίου 2014, σε χώρο που θα ανακοινωθεί αργότερα ενώ εντός των επόμενων μηνών προγραμματίζονται και ειδικές Ημερίδες για τις διάφορες Θεματικές Περιοχές.

 

***

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας
Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο. Η υλοποίηση της αποστολής του επιτυγχάνεται μέσα από το σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων επιχορήγησης ερευνητικών έργων και καινοτομικών δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό με την υποστήριξη της ένταξης κυπρίων ερευνητών σε ερευνητικές δραστηριότητες στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.

Tags: Έρευνα, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας
Cyta RCB Bank Modesoft

 

 

Το ΕΤΕΚ στον Τύπο
Εγγραφή στο Newsletter
Πληρώστε ηλεκτρονικά τη συνδρομή σας.

 

 

Copyright © ETEK 2018 All Rights Reserved
Disclaimer | Privacy