English Version Ελληνική Έκδοση Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Επικοινωνία Facebook Youtube LinkedIn
Εξειδικευμένη Αναζήτηση 
Ποιότητα
Αμεροληψία
Επιστημονικότητα
Τεκμηρίωση
Παρεμβατικότητα
Back

Το ΕΤΕΚ, μέσα στα πλαίσια της ευρύτερης ευρωπαϊκής αντίληψης για καθορισμό κοινής στρατηγικής και θεματικών προτεραιοτήτων για την έρευνα και καινοτομία στην κατασκευαστική βιομηχανία μέσω της δημιουργίας Εθνικών Πλατφόρμων, έχει δημιουργήσει (από το 2006) την Πλατφόρμα για την Έρευνα και την Τεχνολογία στις Κατασκευές στην Κύπρο (ΠΕΤΕΚΚ).

 

Με την ολοκλήρωση και την παρουσίαση, τον Ιούνιο του 2011, της Στρατηγικής Ατζέντας για τον καθορισμό των ερευνητικών θεματικών προτεραιοτήτων για ολόκληρη την κατασκευαστική βιομηχανία, με χρονικό ορίζοντα το 2030, η οργανωτική επιτροπή της ΠΕΤΕΚΚ, πραγματοποίησε ακολούθως διάφορες ενημερωτικές συναντήσεις με αρμόδιους για την έρευνα φορείς, όπως είναι το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, το Επιστημονικό Συμβούλιο και η Υπηρεσία Τεχνολογίας του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας, με σκοπό:
• Να ενημερώσει για τις ερευνητικές προτεραιότητες του κατασκευαστικού -με την ευρύτερη του έννοια- τομέα
• Να εισηγηθεί τρόπους ώστε τα ερευνητικά προγράμματα που υλοποιούνται στην Κύπρο να είναι πιο στοχευμένα ως προς την επίλυση των υπαρκτών αναγκών της βιομηχανίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του τομέα.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η φύση της όλης προσπάθειας έχει ένα δυναμικό χαρακτήρα μέσα και από τον τρόπο λειτουργίας της ίδιας της ΠΕΤΕΚΚ. Τόσο η στρατηγική όσο και οι προτεραιότητες θα επανεξετάζονται και θα αναπροσαρμόζονται εξελικτικά με την πάροδο του χρόνου.

 

Στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε, η οργανωτική επιτροπή μελέτησε διάφορους μεθόδους και τρόπους σε σχέση με την ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας στον τόπο μας αλλά και τη διερεύνηση πιθανών τρόπων χρηματοδότησης στοχευμένων ερευνητικών προγραμμάτων ενώ παράλληλα αποφάσισε την επαναδιάρθρωση της οργανωτικής της δομής ώστε να καταβληθεί προσπάθεια για άμεση εμπλοκή εταιρειών και εκπροσώπων του κατασκευαστικού τομέα στη δομή της ΠΕΤΕΚΚ ως οι άμεσα ενδιαφερόμενοι σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες και τα αποτελέσματα της έρευνας.

 

Αποφάσισε, επίσης, τον επανακαθορισμό των στόχων της Πλατφόρμας λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία των προηγούμενων χρόνων αλλά και τα νέα δεδομένα που είχαν προκύψει στην κυπριακή οικονομία:
1. Την ανάδειξη και προώθηση των πραγματικών αναγκών της κατασκευαστικής βιομηχανίας για έρευνα - Προώθηση ερευνητικών θεματικών προτεραιοτήτων από τις επιχειρήσεις προς τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς για την έρευνα
2. Τη συμμετοχή στον δημόσιο διάλογο - προσπάθεια για εκπροσώπηση της ΠΕΤΕΚΚ στην επιτροπή δημόσιου διαλόγου του ΙΠΕ και σε άλλα σχετικά με την έρευνα κέντρα λήψεως αποφάσεων
3. Τη διασύνδεση της κατασκευαστικής βιομηχανίας με τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς για την έρευνα αλλά και τα ακαδημαϊκά/ ερευνητικά ιδρύματα του τόπου – η συμπλήρωση του κενού που παρατηρείται
4. Την ανάδειξη του πολλαπλάσιου οφέλους από την επένδυση στην εφαρμοσμένη έρευνα η οποία προκύπτει από τις ανάγκες των εταιρειών του κατασκευαστικού τομέα
5. Τη διάχυση των αποτελεσμάτων από ερευνητικά προγράμματα με τη διοργάνωση ενημερωτικών παρουσιάσεων και παροχή στήριξης σε ενδιαφερόμενες εταιρίες για την εφαρμογή τους στην πράξη – Διασύνδεση με επιχειρήσεις του τομέα που θα ήθελαν να εφαρμόσουν τα αποτελέσματα
6. Την εκπροσώπηση της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για τις Κατασκευές (European Construction Technology Platform – ECTP).

 

Καταλήγοντας, το κύριο ζητούμενο, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον, είναι η αναγνώριση από τη βιομηχανία των δυνατοτήτων που υπάρχουν και του οφέλους που θα έχουν ώστε να χρηματοδοτηθούν ερευνητικά προγράμματα, αξιοποιώντας το επιστημονικό δυναμικό του τόπου.

 

Ευελπιστούμε ότι με τη δραστηριοποίηση της ΠΕΤΕΚΚ θα συμβάλουμε ως Επιμελητήριο στη διεύρυνση των ερευνητικών δραστηριοτήτων στη χώρα μας αλλά, κυρίως, θα συνδράμουμε στην ανάπτυξη εφαρμοσμένης έρευνας η οποία θα έχει συγκεκριμένα και πρακτικά οφέλη για τον τομέα των κατασκευών και την οικονομία της Κύπρου.

 

Στέλιος Αχνιώτης

Πολιτικός Μηχανικός

Πρόεδρος ΕΤΕΚ

 

Tags: Άρθρα και αναλύσεις, Έρευνα
Cyta RCB Bank Modesoft

 

 

Το ΕΤΕΚ στον Τύπο
Εγγραφή στο Newsletter
Πληρώστε ηλεκτρονικά τη συνδρομή σας.

 

 

Copyright © ETEK 2018 All Rights Reserved
Disclaimer | Privacy