English Version Ελληνική Έκδοση Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Επικοινωνία Instagram Facebook Youtube LinkedIn
Εξειδικευμένη Αναζήτηση 
Ποιότητα
Αμεροληψία
Επιστημονικότητα
Τεκμηρίωση
Παρεμβατικότητα
Back

1. Προκήρυξη Διαγωνισμού

Με αφορμή την έκδοση των «Κανονισμών Διεξαγωγής Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών ΕΤΕΚ», και την επικείμενη εκδήλωση παρουσίασής τους, το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου προκηρύσσει Διαγωνισμό video με θέμα «Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί: Από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση».

 

Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η υποβολή προτάσεων που να προβάλουν υλοποιημένα έργα αρχιτεκτονικών διαγωνισμών στην Κύπρο, αναδεικνύοντας τα χαρακτηριστικά και την αξία του θεσμού του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, μέσα από διαφορετικές οπτικές και προσεγγίσεις.

 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τόσο η θεματολογία, όσο και η μεθοδολογία παραγωγής του video (δομή, τεχνική, τεχνοτροπία, ύφος, αφήγηση, βαθμός ρεαλισμού κ.ο.κ.), αποτελούν επιλογή των διαγωνιζόμενων και πρέπει να συνάδουν με την οπτική του θέματος που επιθυμούν να αποδώσουν. Με αυτό δεδομένο κάθε video θα πρέπει να έχει έναν τίτλο που θα το χαρακτηρίζει, ο οποίος θα αναγράφεται και στα στοιχεία υποβολής της συμμετοχής, σύμφωνα με τις οδηγίες της παραγράφου 9.

Ενδεικτικά κάποιες από τις οπτικές που θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση του video είναι οι εξής:

 • Αρχιτεκτονικές ποιότητες σχεδιασμού, αισθητική κτηρίων, λεπτομέρειες, ένταξη στο περιβάλλον
 • Αντίκτυπος στη δημόσια ζωή/δημόσιο χώρο, στη ζωή της πόλης, στην καθημερινότητα
 • Αντίκτυπος στη ζωή των χρηστών/κατοίκων
 • Σχέση/συνάφεια μεταξύ της πρότασης που κατατέθηκε στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό και του τελικού αποτελέσματος της υλοποίησής του
 • Άποψη αρχιτέκτονα για τη διαδικασία υλοποίησης και το τελικό αποτέλεσμα
 • Τι συμβαίνει μετά την υλοποίηση των έργων (αξιοποίηση, φθορά/εγκατάλειψη, μη ολοκλήρωση/αλλαγή χρήσης, επεμβάσεις που αλλοιώνουν τον χαρακτήρα τους κ.ο.κ).

 

Σημειώνεται πως η διάρκεια του video δεν πρέπει να ξεπερνά τα 10 λεπτά.

 

Οι συμμετοχές στο Διαγωνισμό θα βραβευθούν και θα προβληθούν στα πλαίσια της εκδήλωσης παρουσίασης των «Κανονισμών Διεξαγωγής Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών ΕΤΕΚ» που θα λάβει χώρα το Μάϊο του 2014 στο Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ (Θησέως 9-11) στην Παλιά Λευκωσία.

 

2. Δικαίωμα συμμετοχής

Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε φοιτητές αρχιτεκτονικών σχολών της Κύπρου ή του εξωτερικού, και σε νέους αποφοίτους αρχιτεκτονικών σχολών της Κύπρου ή του εξωτερικού, οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει από το 2011 και μετά. 

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική, εφόσον όλα τα μέλη της ομάδας πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής.

Σημειώνεται πως κάθε συμμετέχοντας διατηρεί το δικαίωμα να εντάξει στην ομάδα του, ως συνεργάτες, φοιτητές ή νέους απόφοιτους (από το 2011 και μετά) σχολών, όπως communication, video production, σκηνοθεσία και άλλων, οι οποίες σχετίζονται με το μέσο υποβολής του Διαγωνισμού, δηλαδή το video. Επισημαίνεται πως φοιτητές ή νέοι απόφοιτοι άλλων σχολών, εκτός των αρχιτεκτονικών, δεν μπορούν να συμμετάσχουν αυτόνομα στον Διαγωνισμό, δημιουργώντας δική τους ομάδα.

Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής, πρόσωπα που συνδέονται με τα ανωτέρω πρόσωπα άμεσα επαγγελματικά ή έχουν με αυτά συγγένεια πρώτου ή δεύτερου βαθμού (εξ αίματος ή εξ αγχιστείας).

 

3. Κριτική Επιτροπή

Ο Διαγωνισμός κρίνεται από 5μελή επιτροπή, τα μέλη της οποίας έχουν διοριστεί από τη Διοικούσα Επιτροπή του ΕΤΕΚ και είναι τα εξής:

 • Άννα Γαλαζή Ιακώβου, Αρχιτέκτονας - Μέλος ΔΕ ΕΤΕΚ
 • Φλώρης Παναγίδης, Αρχιτέκτονας – μέλος της συντακτικής ομάδας συγγραφής των Κανονισμών
 • Γρηγόρης Πατσαλοσαββής, Αρχιτέκτονας
 • Στέφανος Φεραίος, Αρχιτέκτονας
 • Μάριος Χριστοδουλίδης, Αρχιτέκτονας

Η απόφαση της Κριτικής Επιτροπής σε όλα τα θέματα που αφορούν τη διαδικασία επιλογής και την απονομή των βραβείων θα είναι τελεσίδικη.

Η Κριτική Επιτροπή δεν έχει υποχρέωση να απονείμει το πρώτο ή οποιοδήποτε άλλο βραβείο.

 

4. Κανονισμοί Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Τα πνευματικά δικαιώματα των συμμετοχών θα ανήκουν στους συμμετέχοντες. Το ΕΤΕΚ όμως θα έχει το δικαίωμα κράτησης και χρήσης των συμμετοχών.

 

5. Δέσμευση του ΕΤΕΚ με τους Βραβευθέντες

Το ΕΤΕΚ δεσμεύεται ότι θα δημοσιεύσει τις συμμετοχές που θα βραβευθούν, αναφέροντας το όνομα των συμμετεχόντων, στα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα που διαθέτει - Ενημερωτικό Δελτίο, ιστοσελίδα και facebook.

 

6. Βράβευση Συμμετοχών

Θα απονεμηθούν 3 χρηματικά Βραβεία όπως πιο κάτω:

1ο Βραβείο €500
2ο Βραβείο €300
3ο Βραβείο €200

 

7. Στοιχεία υποβολής συμμετοχών

Ο κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να υποβάλλει ένα DVD, όπου θα περιέχεται το video σε μορφή αρχείου, το οποίο πρέπει να μπορεί να αναπαραχθεί από το πρόγραμμα Windows Media Player (έκδοση 11 ή νεότερη).

 

8. Κωδικός αναφοράς

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να χρησιμοποιήσουν αντί των ονομάτων τους εξαψήφιο κωδικό αναφοράς, ο οποίος θα αναγράφεται στη συμμετοχή που θα υποβληθεί. Ο εξαψήφιος κωδικός θα χρησιμοποιείται για σκοπούς εμπιστευτικότητας, και μπορεί να είναι οποιοσδήποτε εκτός από το ίδιο ψηφίο επαναλαμβανόμενο έξι φορές, τον αριθμό 123456 και τον αριθμό 654321.

9. Συσκευασία και παράδοση συμμετοχών

Κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να υποβάλλει έναν σφραγισμένο λευκό φάκελο Α4 στον οποίο θα αναγράφεται ο εξαψήφιος κωδικός αναφοράς και η ένδειξη «Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί: Από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση».

Ο φάκελος αυτός θα περιέχει:

i. Το DVD, όπου θα περιέχεται το video. Σημειώνεται πως πάνω στο DVD πρέπει να αναγράφεται ο εξαψήφιος κωδικός αναφοράς του διαγωνιζόμενου και ο τίτλος του video. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να αναγράφονται και στη θήκη όπου θα τοποθετηθεί το DVD. Το αρχείο του video θα πρέπει να ονομάζεται με τον κωδικό αναφοράς του διαγωνιζόμενου π.χ. 123456.avi Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί ώστε να μην αναφερθούν τα ονόματα των διαγωνιζόμενων με τη μορφή τίτλων στο video της συμμετοχής τους.


ii. Ένα λευκό σφραγισμένο φάκελο, πάνω στον οποίο θα αναγράφεται ΜΟΝΟΝ ο εξαψήφιος κωδικός αναφοράς του διαγωνιζόμενου και όπου θα περιέχεται συμπληρωμένο το Έντυπο Υποβολής Συμμετοχής (Παράρτημα 1) με τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου ή των διαγωνιζόμενων σε περίπτωση ομαδικής συμμετοχής.

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να διατηρήσουν αντίγραφα των υλικών που θα υποβάλουν, καθώς τα πρωτότυπα δεν θα επιστραφούν.

10. Ημερομηνία υποβολής των προτάσεων

Οι προτάσεις των διαγωνιζομένων θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι και την Παρασκευή 28 Απριλίου 2014 ώρα 13.00, στα γραφεία του Επιμελητηρίου στην οδό Κέρβερου 8 στην εντός των τειχών Λευκωσία.

Καμία υποβολή συμμετοχής δε θα γίνεται δεκτή μετά την προθεσμία αυτή.

Θα εκδίδεται ανώνυμη απόδειξη παραλαβής, στην οποία θα αναγράφεται ο κωδικός αναφοράς του διαγωνιζόμενου που αναφέρεται στην παράγραφο 8 πιο πάνω.

Σε περίπτωση αποστολής της συμμετοχής ταχυδρομικά ή με εταιρεία μεταφοράς δεμάτων, ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία παράδοσης της συμμετοχής και όχι η ημερομηνία αποστολής της.

 

11. Χρονοδιάγραμμα Διαγωνισμού

Το χρονοδιάγραμμα του Διαγωνισμού έχει ως ακολούθως:

 • Τελευταία ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 28 Απριλίου 2014
 • Επιλογή των συμμετοχών που θα βραβευθούν από την Κριτική Επιτροπή: μέχρι 30 Μαϊου 2014
 • Γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων και τελετή απονομής των βραβείων: μέχρι 30 Μαϊου 2014, στα πλαίσια της εκδήλωσης παρουσίασης των «Κανονισμών Διεξαγωγής Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών ΕΤΕΚ»

 

Η Κριτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των ημερομηνιών που αναφέρονται πιο πάνω, αν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο για οποιοδήποτε λόγο.

12. Πληροφορίες

Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να απευθύνεστε στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου στο τηλέφωνο 22877644 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση myrto@etek.org.cy

Ερωτήσεις μπορούν να υποβάλλονται έως και μία εβδομάδα πριν την ημερομηνία υποβολής των προτάσεων.

 

Επίσημη διεύθυνση διαγωνισμού:
Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου
Κερβέρου 8, 1016 Λευκωσία
Τηλ. 22877644, 
Φαξ. 22730373
e-mail: cyprus@etek.org.cy

 

Author: ΕΤΕΚ
Tags: Ανακοίνωση ΕΤΕΚ, Αρχιτεκτονική, Πολιτιστικά
Knauf CYS Peletico AGC

 

 

Το ΕΤΕΚ στον Τύπο
Εγγραφή στο Newsletter
Πληρώστε ηλεκτρονικά τη συνδρομή σας.
    

 

Copyright © ETEK 2019 All Rights Reserved
Disclaimer | Privacy