English Version Ελληνική Έκδοση Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Επικοινωνία Facebook Youtube LinkedIn
Εξειδικευμένη Αναζήτηση 
Ποιότητα
Αμεροληψία
Επιστημονικότητα
Τεκμηρίωση
Παρεμβατικότητα
Back

Η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου επί των μελών του αποτελεί υποχρέωση την οποία ο νομοθέτης ανέθεσε στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου από της ιδρύσεώς του. Η αποτελεσματική άσκηση πειθαρχικού ελέγχου αποτελεί έναν από τους πυλώνες επί των οποίων στηρίζεται η δημιουργία και η διατήρηση υγιούς επαγγελματικού περιβάλλοντος και η οικοδόμηση σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης τόσο μεταξύ των συναδέλφων όσο και μεταξύ εντολέα (πελάτη) και εντολοδόχου (επαγγελματία μηχανικού μέλους). Η ύπαρξη θεσμοθετημένου πειθαρχικού ελέγχου αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στον μηχανισμό διασφάλισης επαγγελματισμού και δεοντολογίας εκ μέρους των επιστημόνων μηχανικών και είναι βασικό συστατικό της θεσμικής λειτουργίας του Επιμελητηρίου.

 

Οι σχετικές πρόνοιες που αφορούν στην ίδρυση, σύσταση, αρμοδιότητες, εξουσίες και λειτουργία του Πειθαρχικού Συμβουλίου (ΠΣ) του ΕΤΕΚ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του περί ΕΤΕΚ Νόμου. Ο ίδιος νόμος προνοεί τη δυνατότητα έκδοσης των περί Δεοντολογίας των Μελών του ΕΤΕΚ Κανονισμών, προκειμένου να καθοριστεί με σαφήνεια τόσο το σύνολο των κανόνων δεοντολογίας, οι οποίοι περιγράφουν τις επιμέρους υποχρεώσεις των μελών, όσο και η ίδια η διαδικασία άσκησης του πειθαρχικού ελέγχου. Η τελευταία θα μπορούσε πρακτικά να διαχωριστεί σε δύο τμήματα: το πρώτο αφορά γενικότερα στη διερεύνηση της καταγγελίας, το δεύτερο στην εκδίκαση πειθαρχικής υπόθεσης ενώπιον Κλιμακίου του ΠΣ.

 

Οποιοσδήποτε πολίτης μπορεί να προχωρήσει σε υποβολή καταγγελίας εναντίον μέλους του ΕΤΕΚ για παραβίαση των κανόνων δεοντολογίας καταβάλλοντας το συμβολικό ποσό των €50 (το ποσό αυτό επιστρέφεται σε περίπτωση που η απόφαση του ΠΣ είναι καταδικαστική για το καταγγελλόμενο μέλος). Σημειώνεται ότι το ίδιο το Επιμελητήριο μπορεί να κινηθεί αυτεπάγγελτα εναντίον μέλους του σε περίπτωση που περιέλθει στην αντίληψή του ότι υπάρχει ενδεχόμενη παραβίαση των κανόνων δεοντολογίας από το συγκεκριμένο μέλος.
Κατά τα τελευταία χρόνια υποβάλλονται κατά μέσο όρο περίπου 60 καταγγελίες τον χρόνο οι οποίες εξετάζονται και ένα ποσοστό περίπου 45% προχωρούν σε εκδίκαση ενώπιον Κλιμακίου. Με την ολοκλήρωση της εκδίκασης ένα ποσοστό της τάξης του 25% των υποθέσεων αυτών καταλήγει σε καταδικαστική απόφαση για το μέλος.
Με βάση τους κανονισμούς μπορεί να επιβληθεί ως ποινή, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, από απλή προειδοποίηση, επίπληξη, χρηματικό πρόστιμο, μέχρι και πλήρη διαγραφή του μέλους.
Με βάση την τελευταία τροποποίηση των Κανονισμών (2012), πέραν της επιβολής ποινής προς το μέλος, το Πειθαρχικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει και την καταβολή μέρους ή ολόκληρου του ποσού εξόδων που αντιστοιχεί στο κόστος που επωμίστηκε το Επιμελητήριο για τη διαδικασία διερεύνησης της καταγγελίας και εκδίκασης.
Στο πλαίσιο συνεχούς βελτίωσης και αναβάθμισης της λειτουργίας και των δραστηριοτήτων του το Επιμελητήριο προχώρησε πρόσφατα στην έκδοση τεύχους που τιτλοφορείται «Βοηθητικό σημείωμα για διερεύνηση καταγγελίας εναντίον μέλους του ΕΤΕΚ». Η παρουσίαση του τεύχους αυτού αποτέλεσε το αντικείμενο ειδικού σεμιναρίου προς εκπαίδευση όσων αναλαμβάνουν ρόλο ερευνώντος Εισηγητή και ρόλο Κατηγόρου κατά την εξέταση και εκδίκαση των υποθέσεων. Με την έκδοση του τεύχους και τη διοργάνωση του σεμιναρίου υλοποιήθηκε ένας σημαντικός στόχος, καθώς είχε εντοπιστεί η ανάγκη αυτή προς αναβάθμιση της λειτουργίας του πειθαρχικού ελέγχου των μελών.
Από πλευράς διοίκησης του Επιμελητηρίου, είναι δεδομένη η βούληση για διαρκή αναβάθμιση όλων των πτυχών, των παρεχόμενων υπηρεσιών και δράσεων του Επιμελητηρίου, μέσα από τη διοργάνωση ποικίλων εκπαιδευτικών και άλλων εκδηλώσεων παρά τα σημαντικά οικονομικά πλήγματα που υπέστη και εξακολουθεί να υφίσταται από τον Μάρτιο του 2013 και εντεύθεν με την απομείωση των καταθέσεών του και τη σημαντική μείωση των εσόδων του.


Στέλιος Αχνιώτης
Πολιτικός Μηχανικός
Πρόεδρος ΕΤΕΚ

 

Το άρθρο δημοσιεύεται στο τεύχος 176 (Μάρτιος 2014), του ενημερωτικού δελτίου του ΕΤΕΚ (σελίδα 6).

 

Tags: Άρθρα και αναλύσεις, Διαιτησίες, Κακοτεχνίες, Νομοθεσία, Πειθαρχικό Συμβούλιο
Cyta RCB Bank Modesoft

 

 

Το ΕΤΕΚ στον Τύπο
Εγγραφή στο Newsletter
Πληρώστε ηλεκτρονικά τη συνδρομή σας.

 

 

Copyright © ETEK 2018 All Rights Reserved
Disclaimer | Privacy