English Version Ελληνική Έκδοση Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Επικοινωνία Facebook Youtube LinkedIn
Εξειδικευμένη Αναζήτηση 
Ποιότητα
Αμεροληψία
Επιστημονικότητα
Τεκμηρίωση
Παρεμβατικότητα
Back

1. Νομική κατοχύρωση:
Η δυνατότητα του ΕΤΕΚ να διενεργεί πραγματογνωμοσύνες για τεχνικά θέματα παρέχεται από το άρθρο 5(ιβ) του περί ΕΤΕΚ Νόμου που έχει ως εξής:
Το Επιμελητήριο ... (ιβ) επιβάλλει και εισπράττει τα καθορισμένα δικαιώματα για κάθε βεβαίωση, θεώρηση ή έκδοση πιστοποιητικού ή άλλου εγγράφου και για τη διεξαγωγή διαιτησιών, πραγματογνωμοσύνης ή δειγματοληψίας ή για την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας

 

2. Χαρακτήρας, Περιεχόμενο και Τυπικό των Πραγματογνωμοσυνών:
(α) Αντικείμενο πραγματογνωμοσυνών αποτελούν π.χ. οι εκτιμήσεις κατασκευών και εγκαταστάσεων, οι επιμετρήσεις τεχνικών εργασιών, οι διαπιστώσεις κακοτεχνιών και η εκτίμηση του τρόπου και κόστους αποκατάστασής τους, η εξήγηση φαινομένων τεχνικής φύσεως (ρήγματα σε οικοδομικά στοιχεία, υγρασίες κ.λ.π.), ο έλεγχος εφαρμογής τεχνικών προδιαγραφών και όρων σε κατασκευές, ο προσδιορισμός του σταδίου εξέλιξης του έργου, ο έλεγχος τεχνικών μελετών ως προς την πληρότητά τους και την τήρηση των προδιαγραφών, η σωστή λειτουργία εγκαταστάσεων και μηχανημάτων, ο έλεγχος θορύβου ή ρυπάνσεως από τη λειτουργία εγκαταστάσεων κ.λ.π.
(β) Το αντικείμενο της πραγματογνωμοσύνης, δηλαδή τα ζητήματα που ο πραγματογνώμονας καλείται να διαπιστώσει, διερευνήσει, εξηγήσει και ελέγξει, πρέπει να εμπίπτουν στην αρμοδιότητα και εμπειρία του. Διαφορετικά δεν πρέπει να αναλαμβάνει.
(γ) Δεν αποτελούν αντικείμενο πραγματογνωμοσύνης του ΕΤΕΚ, θέματα νομικά καθώς και ερμηνείας ή ρύθμισης σχέσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Οι συνέπειες των τεχνικών διαπιστώσεων και ερμηνειών της πραγματογνωμοσύνης για τις σχέσεις και υπαιτιότητες των εμπλεκόμενων μερών καθορίζονται από τους ίδιους και τα δικαστήρια. Ο Πραγματογνώμονας δεν καταλογίζει ευθύνες.
(δ) Είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι η πραγματογνωμοσύνη δεν είναι διαιτησία.
(ε) Επίσης πρέπει να τονιστεί ότι δεν αποτελεί αντικείμενο πραγματογνωμοσύνης, τεχνική μελέτη. O πραγματογνώμονας δεν υποκαθιστά καθοιονδήποτε τρόπο τον ελεύθερο επαγγελματία μελετητή.
(στ) Είναι γνωστό ότι οι περισσότερες πραγματογνωμοσύνες συνδέονται με θέματα αντιδικίας. Το γεγονός αυτό προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό το κλίμα μέσα στο οποίο θα εργαστεί ο πραγματογνώμονας, τις δυσκολίες χειρισμών και συλλογής στοιχείων αλλά και της πρόσβασης στο ακίνητο διενέργειας της πραγματογνωμοσύνης (απαγόρευση εισόδου κλπ.).
(ζ) Το κύρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου και ολόκληρου του τεχνικού επιστημονικού κόσμου της χώρας σε συνδυασμό με τις προηγούμενες δυσκολίες προσδιορίζουν το βάρος ευθύνης και υποχρεώσεων του πραγματογνώμονα και την ανάγκη αντικειμενικής διενέργειας της πραγματογνωμοσύνης.
(η) Στις περισσότερες περιπτώσεις, το κείμενο της έκθεσης της πραγματογνωμοσύνης αποτελεί σημαντικό στοιχείο στις δικαστικές ενέργειες που ακολουθούν. Έτσι είναι φανερή η βαρύτητα του κειμένου αυτού και η ανάγκη να αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερης προσοχής και επιμέλειας.

(θ) Το EΤΕK έχει σαν βασική αρχή, για την περιφρούρηση του θεσμού, το σεβασμό της επιστημονικής αξίας και ευθύνης του πραγματογνώμονα στα θέματα των θέσεων που διατυπώνει στην έκθεσή του για την ουσία των προβλημάτων. Ελέγχει μόνο το τυπικό μέρος της έκθεσης καθώς και τη σαφήνεια και την πληρότητά της σε σχέση με τα ερωτήματα που τέθηκαν. Αν απαιτηθεί, ζητά από τον πραγματογνώμονα τη σύνταξη συμπληρωματικής έκθεσης (αφού και ο ίδιος δεχθεί το σχετικό σκεπτικό).
(ι) Το ΕΤΕΚ αναλαμβάνει την είσπραξη της αμοιβής του πραγματογνώμονα (είσπραξη προκαταβολής κατά την παραλαβή της αίτησης, καθορισμός και είσπραξη τελικού παραβόλου πριν την παράδοση της έκθεσης στον αιτούντα). Έτσι ο πραγματογνώμονας δεν έχει καμία οικονομική δοσοληψία με οποιοδήποτε από τα εμπλεκόμενα μέρη. Σε περιπτώσεις όμως που για τη διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης απαιτούνται μεγάλες μετακινήσεις ή διανυκτερεύσεις ή σημαντικές αμοιβές σε τρίτους (τοπογραφικό συνεργείο, επιμετρήσεις, ειδικές δοκιμές) τα σχετικά έξοδα και μόνον αυτά: εισιτήρια, έξοδα διανυκτέρευσης, αμοιβές συνεργείων, έξοδα ειδικών δοκιμών, καταβάλλονται από τον αιτούντα στο Επιμελητήριο, μετά την υποβολή των σχετικών αποδείξεων από τον πραγματογνώμονα
(ια) Η αμοιβή του πραγματογνώμονα είναι δυνατόν να είναι μικρότερη από αυτήν που θεωρείται εύλογη. Αυτό συμβαίνει τόσο γιατί το ΕΤΕΚ θεωρεί το θεσμό σαν υπηρεσία προς το κοινωνικό σύνολο, και επομένως στον ορισμό του τελικού παραβόλου λαμβάνονται υπόψη και άλλοι παράγοντες (όπως π.χ. η οικονομική κατάσταση του αιτούντος).

 

3. Οδηγίες για τη διενέργεια των Πραγματογνωμοσυνών:
Η πραγματογνωμοσύνη πρέπει να ολοκληρώνεται στον ελάχιστο δυνατό χρόνο και πάντως μέσα στα χρονικά όρια που επιβάλλουν οι προθεσμίες τυχόν δικαστικών διενέξεων ή οι ανάγκες των έργων. Λόγοι σοβαρών καθυστερήσεων επιβάλλεται να γίνονται εγγράφως γνωστοί στο ΕΤΕΚ από την ώρα που θα υπάρξουν.

3.1 Περίπτωση Εξαιρέσεως:
Με τη λήψη του εγγράφου ορισμού του, ο πραγματογνώμονας οφείλει να εξετάσει την περίπτωση να έχει στο παρελθόν σχέση με την υπόθεση (μελετητής, επιβλέπων, τεχνικός σύμβουλος ενός των εμπλεκόμενων μερών, μάρτυρας σε δικαστήριο). Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να παραιτηθεί άμεσα ενημερώνοντας τηλεφωνικά το Επιμελητήριο και αποστέλλοντας το συντομότερο την έγγραφη παραίτησή του.

3.2 Επικοινωνία με τα εμπλεκόμενα μέρη:
Με την παραλαβή του εγγράφου ορισμού του (στο οποίο επισυνάπτεται και η αίτηση με το θέμα του οποίου θα επιληφθεί), ο πραγματογνώμονας:
(α) Έρχεται σε επικοινωνία με τα μέρη που έχουν σχέση με το θέμα (τα στοιχεία τους υπάρχουν στο έγγραφο ορισμού του, το οποίο τους κοινοποιείται) και τα καλεί να του εκθέσουν τις απόψεις τους και να του προσκομίσουν τα σχετικά στοιχεία. Εάν, κατά την κρίση του, εξαντλήσει όλα τα μέσα προς κάποιο των μερών, χωρίς αποτέλεσμα, αναφέρει στην έκθεσή του τους λόγους που κατέστησαν αναποτελεσματική την προσπάθειά του.
(β) Ορίζει ημέρα αυτοψίας με την παρουσία όλων των εμπλεκομένων μερών ή χωριστά με κάθε μέρος αν κρίνει ότι οι μεταξύ τους σχέσεις δεν το επιτρέπουν. Εφ` όσον διαπιστώσει προβλήματα στη διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης ή κωλυσιεργία από κάποιο εμπλεκόμενο μέρος, ορίζει ημερομηνία αυτοψίας και εξασφαλίζει την απόδειξη αποστολής της πρόσκλησης προς τα εμπλεκόμενα μέρη (π.χ. αποδεικτικά αποστολής FAX, τηλεγραφημάτων, προσκλήσεων μέσω ιδιωτικού ταχυδρόμου, εξώδικων προσκλήσεων). Αν, παρά τις παραπάνω ενέργειές του, κάποιο μέρος δεν καταστεί δυνατόν να παρευρεθεί στην αυτοψία, αποστέλλει (πάλι δι ασφαλίζοντας σχετικό αποδεικτικό) έγγραφο με το οποίο ζητά, σε εύλογη προθεσμία (π.χ. 10 ημερών) να του προσκομιστούν τα αναγκαία στοιχεία.
(γ) Αναφέρει στην έκθεση τις δικές του ενέργειες και τους λόγους που κατέστησαν αδύνατη την παρουσία κάποιου των μερών στην αυτοψία. Αν του απαγορευθεί η είσοδος στο χώρο της αυτοψίας, είναι στην ευθύνη του αιτούντα να λάβει τα νομικά μέτρα, που ενδεχόμενα να ξεπεράσουν το εμπόδιο αυτό. Διαφορετικά διακόπτει την πραγματογνωμοσύνη, συντάσσει σχετική έκθεση ενεργειών και ενημερώνει το ΕΤΕΚ αν επιθυμεί αμοιβή για τις μέχρι τότε ενέργειές του.
(δ) Φωτογραφίζει ή αποτυπώνει με οποιονδήποτε τρόπο χαρακτηριστικά στοιχεία του αντικειμένου αν κρίνει ότι αυτό είναι σκόπιμο για την πληρέστερη περιγραφή του ή την καλύτερη τεκμηρίωση των απόψεών του.
Προσπάθεια συμβιβασμού των εμπλεκόμενων μερών ΔΕΝ επιτρέπεται να επιχειρηθεί. ως μη εμπίπτουσα στα καθήκοντα του πραγματογνώμονα.
Ο πραγματογνώμονας οφείλει να είναι ψύχραιμος και αντικειμενικός, να αντιμετωπίζει με ίσους όρους τις απόψεις και τα στοιχεία και των δύο μερών, και να μην αποκαλύπτει τα συμπεράσματα και τις σκέψεις του. Τα εμπλεκόμενα μέρη θα μάθουν το πόρισμά του ΜΟΝΟ αφού παραλάβουν την έκθεσή του από το ΕΤΕΚ.

3.3 Αντικείμενο:
Κατά τη διενέργεια εξετάζονται τα ζητήματα τεχνικού περιεχομένου έστω και αν στην αίτηση αναφέρονται και άλλα ζητήματα. Για τα τελευταία εξηγούνται στην έκθεση οι λόγοι για τους οποίους δεν εξετάζονται. Κατά τη διάρκεια διενέργειας της Πραγματογνωμοσύνης επιτρέπεται η προσθήκη και άλλων ερωτημάτων από τον αιτούντα, αφού όμως τα υποβάλει γραπτά στο ΕΤΕΚ προκειμένου να διαβιβαστούν στον Πραγματογνώμονα. Ερωτήματα που δεν έχουν υποβληθεί γραπτά, δεν απαντώνται από τον Πραγματογνώμονα. Επιπλέον ερωτήματα του άλλου εμπλεκόμενου μέρους μπορούν επίσης να εξεταστούν, μόνο αν υποβληθεί αίτηση πραγματογνωμοσύνης προς το ΕΤΕΚ με τα ερωτήματα αυτά. Αν πρόκειται για ερωτήματα σε θέματα συναφή με τα ήδη εξεταζόμενα, δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση του άλλου εμπλεκόμενου μέρους. Τα νέα ερωτήματα αντιμετωπίζονται από τον ήδη ορισμένο πραγματογνώμονα.

3.4 Περιπτώσεις εξαιρετικού κινδύνου:
Σε περίπτωση που συντρέχει άμεσος κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές ή ανεπανόρθωτες ζημιές και μεγάλες καταστροφές (π.χ. άμεσος κίνδυνος κατάρρευσης - έκρηξης κλπ.), επιβάλλεται η άμεση επικοινωνία με το ΕΤΕΚ για οδηγίες.

3.5 Σύνταξη της έκθεσης:
(α) Η διενέργεια της Πραγματογνωμοσύνης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη της σχετικής Τεχνικής Έκθεσης.
(β) Η Έκθεση αυτή πρέπει να είναι πλήρης, σαφής, ακριβόλογη και περιεκτική. Η σύνταξή της πρέπει να γίνεται με προσοχή και με το κατάλληλο ύφος για επιστημονική Έκθεση - Πόρισμα.
Για να είναι πλήρης και ολοκληρωμένη, πρέπει να περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:
Α. Ορισμός του Πραγματογνώμονα (αναφέρεται το έγγραφο του ΕΤΕΚ με το οποίο ορίστηκε ο Πραγματογνώμονας).
Β. Περίληψη του Αντικειμένου (περιγράφονται τα θέματα για τα οποία ζητήθηκε γνωμοδότηση, όπως προκύπτουν από τη σχετική αίτηση ή τις αιτήσεις που διαβιβάστηκαν από το ΕΤΕΚ στον Πραγματογνώμονα).
Γ. Ιστορικό Επικοινωνίας με τα Εμπλεκόμενα Μέρη και Αυτοψίες (αναφέρονται αναλυτικά, με την παράθεση και των σχετικών ημερομηνιών, οι ενέργειες επικοινωνίας με τα εμπλεκόμενα μέρη, η ανταπόκρισή τους, οι ημερομηνίες αυτοψιών, οι παρόντες σ` αυτές, κ.λ.π.).
Δ. Απόψεις των Εμπλεκομένων Μερών (Αναφέρονται οι απόψεις κάθε εμπλεκόμενου μέρους, για κάθε επίμαχο θέμα και τα σχετικά στοιχεία που προσκομίστηκαν).
Ε. Τεχνική Περιγραφή (περιγράφονται οι διαπιστώσεις του Πραγματογνώμονα κατά τις αυτοψίες)
Ζ. Πόρισμα (απαντώνται με σαφήνεια τα ερωτήματα που έχουν τεθεί από τον αιτούντα και αν μένουν κάποια αναπάντητα, αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους δεν απαντήθηκαν).
Σημειώνεται στην πρώτη σελίδα της έκθεσης η. ημερομηνία, αριθμούνται οι σελίδες, μονογράφεται κάθε σελίδα και σφραγίζονται τυχόν σχέδια ή σκαριφήματα που εκπόνησε ο Πραγματογνώμονας. Μονογράφονται και σφραγίζονται τυχόν συνημμένες φωτογραφίες.
Η έκθεση αλλά και τα παραρτήματά της (φωτογραφίες, σχέδια, επιμετρήσεις, υπομνήματα και στοιχεία που παρέδωσαν τα εμπλεκόμενα μέρη κ.λ.π.) υποβάλλονται σε τρία αντίγραφα, με ιδιαίτερο διαβιβαστικό έγγραφο που απευθύνεται στο ΕΤΕΚ και στο οποίο αναφέρεται "Σας διαβιβάζω σε τρία αντίγραφα την έκθεση της πραγματογνωμοσύνης που διενήργησα, σύμφωνα με το Α.Φ. σας".

 

Σε κάθε περίπτωση που δεν καλύπτεται από τις οδηγίες αυτές, ο πραγματογνώμονας οφείλει να επικοινωνεί με το ΕΤΕΚ. 

Cyta RCB Bank Modesoft

 

 

Το ΕΤΕΚ στον Τύπο
Εγγραφή στο Newsletter
Πληρώστε ηλεκτρονικά τη συνδρομή σας.

 

 

Copyright © ETEK 2018 All Rights Reserved
Disclaimer | Privacy