English Version Ελληνική Έκδοση Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Επικοινωνία Instagram Facebook Youtube LinkedIn
Εξειδικευμένη Αναζήτηση 
Ποιότητα
Αμεροληψία
Επιστημονικότητα
Τεκμηρίωση
Παρεμβατικότητα
Back

Στα άτομα με μειωμένη κινητικότητα μπορεί να ανήκει ο καθένας σε κάποια φάση της ζωής μας. Εκτός από τα άτομα με αναπηρίες, δυσκολία στη διακίνηση αντιμετωπίζουν και οι ηλικιωμένοι, παιδιά προσχολικής ηλικίας, γονείς με παιδικά καροτσάκια, άτομα με χρόνιες παθήσεις ή προσωρινά τραυματισμένα και γενικά όλοι εκείνοι που η κινητικότητά τους επηρεάζεται μόνιμα ή προσωρινά. Τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα αποτελούν σήμερα στο σύνολό τους το 50% του γενικού πληθυσμού, το οποίο εμποδίζεται από τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζεται και κατασκευάζεται το δομημένο περιβάλλον, οι δρόμοι και τα κτίρια. Τόσο τα κτίρια που δέχονται κοινό, όσο και οι πολυκατοικίες με οικιστικές μονάδες, καθώς και πεζοδρόμια και πλατείες, πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των πολιτών. Σημειώνεται πως στους σημερινούς Οικοδομικούς Κανονισμούς και ειδικότερα στον Κανονισμό 61Η υπάρχουν από το 1999 σχετικές απαιτήσεις για την Χρήση οικοδομών από ανάπηρα άτομα. Οι απαιτήσεις του κανονισμού 61Η παρατίθενται πιο κάτω:

 

61Η.(1) Ο παρών Κανονισμός εφαρμόζεται στις πιο κάτω οικοδομές:
(α) Σε όλες τις δημόσιες οικοδομές ή/και οικοδομές που επιτρέπεται η είσοδος του κοινού.
(β) Σε εμπορικά κέντρα.
(γ) Σε οικοδομές που περιλαμβάνουν καταστήματα ή/και γραφεία.
(δ) Σε πολυκατοικίες με πέντε ή περισσότερες οικιστικές μονάδες και/ή σε οικοδομές με απαιτούμενους χώρους στάθμευσης πέραν των πέντε.
(ε) Σε εκπαιδευτικά ιδρύματα περιλαμβανομένων και των χώρων διαμονής των φοιτητών, σε γυμναστήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις και κολυβμητικές δεξαμενές.
(στ) Σε κλινικές, ιατρεία και θεραπευτικά ή άλλα διαγνωστικά κέντρα.
(ζ) Σε βιομηχανικές οικοδομές με έκταση μεγαλύτερη των 600 μ² ή με αριθμό εργαζομένων μεγαλύτερο των 10 ατόμων καθώς και σε συγκρότημα εργαστηρίων των οποίων η συνολική έκταση υπερβαίνει τα 600 μ².
(η) Σε οποιαδήποτε οικοδομή όπου η αρμόδια αρχή εύλογα κρίνει ότι επιβάλλεται η εφαρμογή του Κανονισμού αυτού:

(2) Ουδεμία οικοδομή επί της οποίας εφαρμόζεται ο παρών Κανονισμός ανεγείρεται, εκτός αν –
(α) Όλα τα επίπεδα της οικοδομής είναι προσβάσιμα σε ανάπηρα πρόσωπα,

(β) η κύρια είσοδος της οικοδομής έχει ελάχιστο καθαρό πλάτος 0,90 μ., μετρουμένου μεταξύ των πλαισίων ή των παραστατών και στη μια άκρη της θύρας από την πλευρά της χειρολαβής υπάρχει ανεμπόδιστη απόσταση ελάχιστου πλάτους 0,30 μ. και πάνω στο φύλλο της θύρας είναι τοποθετημένο οπλισμένο διαφανές γυαλί σε κατάλληλο ύψος, έτσι που να παρέχει οπτικό πεδίο σ΄ όλους τους χρήστες, καθώς επίσης και χειρολαβές και μηχανισμοί αυτόματης επαναφοράς και το καθαρό πλάτος των φύλλων των εσωτερικών θυρών έχει ελάχιστο πλάτος 0,90 μ.,

(γ) όπου υπάρχουν κλιμακοστάσια ή πέραν των δύο σκαλιών τοποθετούνται διπλοί χειρολισθήρες, σε απόσταση ενός μέτρου μεταξύ τους, με ύψος 0,70 μ. και 0,90 μ., αντίστοιχα, με διάμετρο χειρολισθήρα 0,05 μ. και στη μία πλευρά ο χειρολισθήρας προεξέχει 0,40 μ. του πρώτου και του τελευταίου σκαλιού,

(δ) οι κοινόχρηστοι διάδρομοι έχουν ελάχιστο πλάτος 1,25 μ.,

(ε) οι προθάλαμοι κλιμακοστασίων και ανελκυστήρων έχουν ελάχιστη διάσταση 1,50 μ.:
Νοείται ότι στις περιπτώσεις κλινικών και ιατρείων η ελάχιστη διάσταση είναι 2,10 μ.,

(στ) υπάρχει κατάλληλα διαμορφωμένο κεκλιμένο επίπεδο (ράμπα) σύνδεσης της κύριας εισόδου με δημόσιο δρόμο και/ή πεζοδρόμιο, κατασκευασμένο από αντλιοσθητικό υλικό και το οποίο διαθέτει τα πιο κάτω χαρακτηριστικά:
(ι) ελάχιστο ανεμπόδιστο πλάτος 1,20 μ.
(ιι) κλίση από 1:15 για μήκος ράμπας μέχρι 5μ. και από 1:20 για μήκος ράμπας μεγαλύτερο από 5μ
(ιιι) περίζωμα εκατέρωθεν του κεκλιμένου επιπέδου με ελάχιστο ύψος 0,15 μ. και χειρολισθήρα σε ύψος μεταξύ των 0,80 μ. και 0,90 μ. Και στις δύο πλευρές και η διάμετρος του χειρολισθήρα πρέπει να είναι 0,05 μ.
(ιν) στην αρχή και στο τέλος κάθε κεκλιμένου επιπέδου (ράμπας) υπάρχει πλατύσκαλο με ελάχιστο ανεμπόδιστο μήκος 1,20 μ. και πλάτος όσο το πλάτος της ράμπας:
Νοείται ότι, όταν το συνολικό μήκος του κεκλιμένου επιπέδου υπερβαίνει τα 10 μ., απαιτείται η κατασκευή ενδιάμεσου πλατύσκαλου ελάχιστου μήκους 1,50 μ.:

Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση αλλαγής κατεύθυνσης του κεκλιμένου επιπέδου υπάρχει πλατύσκαλο με ελάχιστο πλάτος 1,40 μ. και μήκος 1,60 μ.,

(ζ) όπου απατείται η κατασκευή πεζοδρομίων, αυτά διαμορφώνονται και συνδέονται κατάλληλα με το οδόστρωμα, έχουν αντλιολισθητικό δάπεδο και κατάλληλη σήμανση για ανάπηρα άτομα, σύμφωνα με τις υποδείξεις και προς ικανοποίηση της αρμόδιας αρχής,

(η) στις περιπτώσεις ύπαρξης ανελκυστήρων –

(ι) η είσοδος/έξοδος στο θάλαμο ανελκυστήρα είναι προσβά-σιμη σε
ανάπηρα πρόσωπα,
(ιι) η θύρα εισόδου του ανελκυστήρα έχει τουλάχιστο καθαρό άνοιγμα 0,80 μ.,
(ιιι) ο ανελκυστήρας έχει καθαρές εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου τουλάχιστον 1,40 μ. μήκος και 1,10 μ. πλάτος:
Νοείται ότι, όταν η οικοδομή αφορά χώρο νοσηλείας (κλινική), οι καθαρές εσωτερικές διαστάσεις του θαλάμου του ανελκυστήρα είναι τουλάχιστο 2,20 μ. μήκος και 1,10 μ. πλάτος,
(ιν) τα κομβία ελέγχου είναι τοποθετημένα σε ύψος 0,90 μ. έως 1,30 μ.
και 0,40 μ. από τη θύρα:
Νοείται ότι τα κομβία ελέγχου έχουν ηχητική ανάγλυφη και οπτική σήμανση.
(ν) σε κάθε ανελκυστήρα τοποθετείται τηλεφωνική συσκευή, σε ύψος 1,05 μ. έως 1,30 μ. και 0,40 μ. από τη θύρα, η οποία είναι συνδεδεμένη με το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και προγραμματισμένη
να επικοινωνεί με τον υπεύθυνο συντήρησης του ανελκυστήρα και/ή την αστυνομία και την πυροσβεστική υπηρεσία,

(θ) υφίσταται κοινόχρηστο αποχωρητήριο και νιπτήρας για χρήση από τα δύο φύλα, διαμορφωμένο κατάλληλα, με τα εξής χαρακτηριστικά:

(ι) οι διαστάσεις του αποχωρητηρίου είναι 2 μ. Χ 2 μ. και ο άξονας της λεκάνης είναι τοποθετημένος σε απόσταση 0,50 μ. από τον πλαϊνό τοίχο και με τέτοια διαμόρφωση, ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργικότητα του.
(ιι) η θύρα του αποχωρητηρίου ανοίγει προς τα έξω:
Νοείται ότι σε βιομηχανικές οικοδομές και συγκροτήματα εργαστηρίων οι χώροι αποχωρητηρίων διαμορφώνονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να δύνανται να χρησιμοποιούνται και από ανάπηρα πρόσωπα:

Νοείται περαιτέρω ότι οι απαιτούμενοι πρόσθετοι χώροι για σκοπούς υγιεινής για ανάπηρα πρόσωπα δεν υπολογίζονται στο συντελεστή δόμησης της οικοδομής,

(ι) αναφορικά με οικοδομές ή άλλους χώρους που δέχονται κοινό θεατές ή ακροατές (π.χ. κολυμβητήρια, θέατρα, κινηματογράφους, αίθουσες αθλοπαιδιών κ.λ.π.) αυτοί είναι διαμορφωμένοι κατάλληλα, ώστε να εξασφαλίζεται εύκολη πρόσβαση σε ανάπηρα πρόσωπα και λαμβάνεται πρόνοια, ώστε ποσοστό 1% του συνολικού αριθμού των θέσεων, με ελάχιστο αριθμό τέσσερις θέσεις είναι κατάλληλα διαμορφωμένες για χρήση από ανάπηρα πρόσωπα και αυτές έχουν εύκολη πρόσβαση στις εξόδους κινδύνου,

(ια) ποσοστό 10% των απαιτούμενων για την οικοδομή χώρων στάθμευσης συνολικής χωρητικότητας μέχρι 100 και επιπλέον ποσοστό 5% για χώρους στάθμευσης συνολικής χωρητικότητας από 101 και άνω είναι διαμορφωμένοι κατάλληλα και με κατάλληλη ένδειξη για χρήση αποκλειστικά από ανάπηρα πρόσωπα. Κάθε χώρος στάθμευσης έχει ελάχιστη διάσταση 5 μ. Χ 3,30 μ. με πρόσβαση στην κύρια ή άλλη είσοδο της οικοδομής.

Tags: Ανάπτυξη Γης, Αρχιτεκτονική, Ασφάλεια και Υγεία
Knauf AGC Peletico CYS

 

 

Το ΕΤΕΚ στον Τύπο
Εγγραφή στο Newsletter
Πληρώστε ηλεκτρονικά τη συνδρομή σας.

--------------------------------

Copyright © ETEK 2019 All Rights Reserved
Disclaimer | Privacy