English Version Ελληνική Έκδοση Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Επικοινωνία Instagram Facebook Youtube LinkedIn
Εξειδικευμένη Αναζήτηση 
Ποιότητα
Αμεροληψία
Επιστημονικότητα
Τεκμηρίωση
Παρεμβατικότητα
Back

Το Επιμελητήριο τονίζει ότι η αδήριτη ανάγκη για έργα ανάπτυξης και για προσέλκυση ξένων επενδύσεων, ιδιαίτερα σε καιρούς οικονομικής κρίσης, δεν θα πρέπει να αποτελεί ελαφρυντικό για την αδειοδότηση αναπτύξεων χωρίς τη δέουσα μελέτη των περιβαλλοντικών και άλλων επιπτώσεων που πιθανόν να θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και υγεία των πολιτών αλλά και την αειφορία του περιβάλλοντος.


Σε σχέση με προτεινόμενη ανάπτυξη που αφορά τη δημιουργία πάρκου κροκοδείλων στις περιοχές Ψεματισμένου και Τόχνης για την οποία εκκρεμεί η έκδοση πολεοδομικής άδειας, το Επιμελητήριο καταρχήν θεωρεί ότι για λόγους αρχής ζώα/ ερπετά εντελώς ξένα προς το οικοσύστημα της Κύπρου δεν πρέπει να εισάγονται σε αυτό.


Επιπρόσθετα, το ΕΤΕΚ θεωρεί ότι η δημιουργία πάρκου που να περιλαμβάνει περί τα 1000 ή 2000 τέτοια ερπετά δεν μπορεί να δικαιολογηθεί λόγω των μεγάλων ποσοτήτων νερού που θα απαιτούνται για τη λειτουργία του, της δημιουργίας μεγάλου όγκου αποβλήτων, του μεγάλου κίνδυνου, ο οποίος δεν μπορεί να εξαλειφθεί, και πιθανόν να δημιουργηθεί για τους εργαζόμενους αλλά και τους κατοίκους της περιοχής, σε περίπτωση διαφυγής ενός τέτοιου ερπετού.


Η εγκατάσταση ενός τέτοιου αριθμού κροκοδείλων δεν πείθει για την βιωσιμότητα της επένδυσης εάν θα προορίζεται μόνο για θέαση. Σε μια τέτοια περίπτωση (εκτροφής και εκμετάλλευσης του είδους) οι περιβαλλοντικές συνέπειες θα είναι πολύ περισσότερες. Άποψη του Επιμελητηρίου είναι ότι για τέτοιου είδους αναπτύξεις είναι απαραίτητο να εξετάζεται όχι μόνο η περιβαλλοντική (από την οποία ομολογουμένως έχουν τεθεί πολύ αυστηροί και περιοριστικοί όροι) αλλά και η μελέτη εκτίμησης των ενδεχόμενων κινδύνων καθώς και η τεχνοοικονομική μελέτη του έργου.
Σε σχέση με την ανάπτυξη που αφορά βιομηχανική μονάδα επεξεργασίας χρυσού στην Αραδίππου για την οποία έχει εκδοθεί πολεοδομική και οικοδομική άδεια, ενημερωτικά αναφέρεται ότι αυτή χωροθετείται στην πρώην Ζώνη Ελεύθερου Εμπορίου Αραδίππου η οποία σήμερα έχει μετατραπεί σε Βιομηχανική Ζώνη Β (συνήθης βαθμού επηρεασμού του περιβάλλοντος). Το υπό αναφορά είδος διεργασιών της βιομηχανικής μονάδας, σύμφωνα με το Τοπικό Σχέδιο Λάρνακας, κατατάσσει την εν λόγω βιομηχανία στην Κατηγορία Α (αυξημένου ή πολύ αυξημένου βαθμού επηρεασμού του περιβάλλοντος). Ακολούθως το Τμήμα Πολεοδομίας λαμβάνοντας υπόψη και τη θετική γνωμάτευση της περιβαλλοντικής μελέτης (με συγκεκριμένους όρους) έκρινε ότι θα μπορούσε να χωροθετηθεί σε βιομηχανική ζώνη δραστηριοτήτων κατηγορίας Β.


Σημειώνεται ότι η γειτονική περιοχή έχει αναπτυχθεί οικιστικά λόγω της προηγούμενης φύσης της ζώνης (Ζώνη Ελεύθερου Εμπορίου χωρίς βαριές βιομηχανίες) και σε περίπτωση διαφυγής επικινδύνων χημικών ουσιών (όπως είναι το χλώριο) οι επιπτώσεις πιθανόν να επηρεάσουν κατοικίες και γειτνιάζουσες βιομηχανικές μονάδες (κάποιες από τις οποίες είναι βιομηχανίες τροφίμων).


Ενόψει των πιο πάνω, το Επιμελητήριο θεωρεί ότι για την αδειοδότηση τέτοιου είδους αναπτύξεων θα πρέπει να μελετάται επισταμένα το είδος των διεργασιών και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που πιθανόν να προέλθουν από αυτές με σκοπό να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό και αν είναι δυνατό τον μηδενισμό τους, κάτι που ομολογουμένως έχει γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Εξίσου σημαντικοί όμως, είναι οι μέθοδοι με τους οποίους διασφαλίζεται η εφαρμογή των προληπτικών μέτρων καθώς και των μέτρων που έχουν αποφασιστεί σε περίπτωση αστοχίας της λειτουργίας των συστημάτων αντιρρύπανσης ή ατυχήματος.


Για αυτούς ακριβώς τους λόγους το Επιμελητήριο κρούει τον κώδωνα του κινδύνου προς τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα ως προς την τακτική και προγραμματισμένη παρακολούθηση των διεργασιών που ακολουθούνται και την εφαρμογή όλων των όρων που προβλέπονται για την αδειοδότηση τέτοιου είδους βιομηχανιών.

 

Η ανακοίνωση

Tags: Ανακοίνωση ΕΤΕΚ, Ανάπτυξη Γης, Ασφάλεια και Υγεία, Περιβάλλον, Πολεοδομικά
Knauf AGC Peletico CYS

 

 

Το ΕΤΕΚ στον Τύπο
Εγγραφή στο Newsletter
Πληρώστε ηλεκτρονικά τη συνδρομή σας.

--------------------------------

Copyright © ETEK 2019 All Rights Reserved
Disclaimer | Privacy