English Version Ελληνική Έκδοση Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Επικοινωνία Instagram Facebook Youtube LinkedIn
Εξειδικευμένη Αναζήτηση 
Ποιότητα
Αμεροληψία
Επιστημονικότητα
Τεκμηρίωση
Παρεμβατικότητα
Back

Η πολιτική για τα ψηλά κτήρια εγκρίθηκε από το Γενικό Συμβούλιο στη συνεδρία του 03/17.

Κατά τη συζήτηση επιβεβαιώθηκε πως το θέμα των ψηλών κτηρίων εξακολουθεί να είναι πολυσύνθετο, με πολλές παραμέτρους (πολεοδομικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές), τόσο αρνητικές, όσο και θετικές. Διασαφηνίστηκε, επίσης, πως το ΕΤΕΚ δεν τάσσεται δογματικά εναντίον των υψηλών κτηρίων. Η ουσιαστικότερη διαπίστωση από τη συζήτηση ήταν η κατά καιρούς θέσπιση επιμέρους πολιτικών και κινήτρων, οι οποίες είναι διάσπαρτες σε διάφορα κείμενα Τοπικά Σχέδια, Εντολή για ΑΠΕ, πολεοδομικά κίνητρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση κλπ, τα οποία μπορεί να αξιοποιηθούν χωρίς περιορισμούς αθροιστικά από επενδυτές καταστρατηγώντας τον πυρήνα των Τοπικών Σχεδίων σε σχέση με την χωροθέτηση ψηλών κτηρίων. Το αποτέλεσμα είναι η αδειοδότηση ψηλών κτιρίων σε περιοχές απρογραμμάτιστα, χωρίς συνοχή ή πολεοδομική λογική. Επίσης, επισημάνθηκε πως ο καθορισμός μιας συμπαγούς, καλά μελετημένης, διάφανης και καθαρής κρατικής πολιτικής επί των ψηλών κτηρίων μεσοπρόθεσμα οδηγεί στην ενθάρρυνση ξένων επενδυτών.

Σημειώνεται πως για τη μελέτη του θέματος είχε διοριστεί ad hoc ομάδα εργασίας αποτελούμενη από τους Ανδρέα Μαρκίδη (τ. Πρόεδρο Πολεοδομικού Συμβουλίου) και τους Αρχιτέκτονες-Πολεοδόμους Λώρα Νικολάου και Ηρακλή Αχνιώτη, με όρο εντολής να μελετήσουν το θέμα και να υποβάλουν σχετική εισήγηση αναφορικά με τις βασικές παραμέτρους, στοιχεία και ασφαλιστικές δικλείδες που πρέπει να περιέχει η κρατική πολιτική για τα ψηλά κτήρια, συμπεριλαμβανομένης της χωροθέτησης, των απαιτήσεων και της διαδικασίας αδειοδότησης τέτοιων αναπτύξεων. Η πολιτική του ΕΤΕΚ θα κατατεθεί προς όλους τους αρμόδιους φορείς.
 

Ψηλά κτίρια στην Κύπρο – Μόδα, Κερδοσκοπία ή Αναγκαιότητα;
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

 

Σύνοψη

1 Παρατηρείται έλλειψη σαφούς και πλήρως αιτιολογημένης πολιτικής για ψηλά κτίρια στο κυπριακό πολεοδομικό κανονιστικό πλαίσιο στη βάση περιβαλλοντικών, κοινωνικών, πολιτιστικών ή ακόμα και οικονομικών κριτηρίων. Υπάρχει άμεση ανάγκη για έρευνα των παραμέτρων που είναι δυνατό να αναδεικνύουν την σημασία των ψηλών κτιρίων σαν βάση συγγραφής πολιτικής.

 

2 Η υλοποίηση ψηλών κτιρίων συμβαίνει σε πολεοδομικό κενό με παντελή έλλειψη ειδικού πλαισίου και κωδικών σχεδιασμού για την αξιολόγηση τέτοιων αναπτύξεων. Το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο είναι ασαφές, βασισμένο σε γενικευμένα κριτήρια και δεν προτείνει συγκεκριμένες διαδικασίες αξιολόγησης.

 

3 Η πολύ εντατική διαχείριση των ψηλών κτιρίων (κυρίως κατά την διάρκεια του σχεδιασμού και η ένταξη τους στο τοπίο) είναι σημαντική και απαραίτητη ώστε να είναι δυνατό να κεφαλαιοποιηθούν στο έπακρο οι θετικές τους επιπτώσεις στην πόλη ενόψει και του ενδεχομένου πιθανών αρνητικών επιπτώσεων οι οποίες είναι πολλαπλές και περίπλοκες.

 

4 Θετικές επιπτώσεις θα μπορούσε να προκύψουν αν τα ψηλά κτίρια ήταν σωστά υλοποιημένα στοχεύοντας στην αύξηση πυκνότητας, την ανάδειξη/ανάπλαση υποβαθμισμένων περιοχών και την προβολή της πόλης σε διεθνές επίπεδο. Οι προϋποθέσεις για αξιοποίηση των θετικών επιπτώσεων είναι: 1. Δημόσιες συγκοινωνίες για αποφυγή σημειακής συμφόρησης στα σημεία που θα ανεγερθούν τα ψηλά κτίρια όπως επίσης και το γεγονός ότι πολύ σπάνια τα ίδια οικόπεδα μπορούν να παραλάβουν τον αριθμό αυτοκινήτων που αντιστοιχούν σε κάθε τέτοιο κτήριο – απαραίτητη συγκεκριμένη στρατηγική για μείωση χρήσης αυτοκινήτου. 2. Ύπαρξη χωρητικότητας/φέρουσας ικανότητας άλλων υπηρεσιών στην περιοχή για την εξυπηρέτηση των ψηλών κτιρίων που σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να δημιουργηθούν/ικανοποιηθούν μέσα από το ίδιο το πρόγραμμα του κτιρίου. 3. Μεγάλα οικόπεδα ώστε οι αρνητικές επιπτώσεις να απορροφούνται από την ίδια την ανάπτυξη και όχι τα γειτονικά οικόπεδα (π.χ. overshadowing). 4. Η ύπαρξη κατάλληλου πελατολογίου που θα μπορούσε θετικά να παραλάβει τον χώρο και να προσθέσει στην επιθυμητή χρήση του κτιρίου και των γύρω περιοχών. 5. Μορφολογία της πόλης η οποία θα μπορούσε να ‘απορροφήσει’ χωρίς αρνητικές αντιθέσεις την νέα μορφή κτιρίων. 6. Ψηλές αξίες γης, ενοικίου και πώλησης που να επιτρέπουν ιδιαίτερη ποιότητα αρχιτεκτονικής και κατασκευής.

 

5 Λόγω αυτών των προϋποθέσεων η υλοποίηση των ψηλών κτιρίων σε ομάδες (clusters) είναι πιο πρόσφορη και εποικοδομητική από την χωροθέτηση μεμονωμένων κτιρίων στο παραδοσιακό και πολύ συχνά μικρής κλίμακας αστικό περιβάλλον της Κύπρου. Σε περίπτωση συγκέντρωσης κτιρίων σε μια περιοχή, πολεοδομικά εργαλεία όπως Σχέδια Περιοχής ή Masterplans μπορεί να εξετάσουν τις συλλογικές και συσσωρευμένες επιπτώσεις μιας σειράς κτιρίων που είναι αδύνατο να εξεταστούν στις περιπτώσεις μεμονωμένων και τυχαία επιλεγμένων οικοπέδων.

 

6 Η απόφαση για υλοποίηση ψηλών κτιρίων πρέπει να βασίζεται σε σημαντικά προγράμματα δημόσιας διαβούλευσης ειδικά λόγω του ότι πολλές από τις παραμέτρους δεν είναι απλά θέματα λειτουργικά ή θέματα σωστού πολεοδομικού πλαισίου, αλλά κοινωνικο-πολιτιστικά και θέματα έκφρασης κοινωνικών ομάδων, τα οποία μπορεί να εξεταστούν μόνο μέσα από την σωστή και δημιουργική διαχείριση ενός παραγωγικού διαλόγου.

 

7 Οι προϋποθέσεις αυτές για την πλήρη αξιοποίηση των ψηλών κτιρίων σαν αξιόλογα πολεοδομικά στοιχεία δεν είναι εξελιγμένες στις Κυπριακές πόλεις.

 

8 Επιπλέον υπάρχουν αδυναμίες στο κατά πόσο η υπάρχουσα πολεοδομική πρακτική και οικοδομικοί κανονισμοί μπορεί να αποτελέσουν τη βάση για σωστή αξιολόγηση τέτοιων αναπτύξεων .

 

9 Ο τρόπος με τον οποίο επί του παρόντος αξιολογούνται οι πολεοδομικές αιτήσεις για ψηλά κτίρια έχουν καθαρά οικονομικά και πολιτικά κίνητρα που δεν υποστηρίζονται από σωστές διαδικασίες θετικής πολεοδόμησης. Άρα η υλοποίηση ψηλών κτιρίων στις κυπριακές πόλεις δεν είναι απαραίτητα αρνητική αλλά πρόωρη! Η ευκαιριακή τακτική που ακολουθείται υποθάλπει σοβαρούς κινδύνους που εξυπηρετούν μόνο βραχυπρόθεσμους οικονομικούς στόχους από την πλευρά των επιχειρηματιών γης και πρόσκαιρων κυβερνητικών αναπτυξιακών στόχων.
Υπάρχει:
• Ανάγκη συγγραφής ειδικών πολιτικών για ψηλά κτίρια σε κάθε πόλη, στοχευμένων και συγκεκριμενοποιημένων στα τοπικά δεδομένα.
• Ανάγκη για σωστή αιτιολόγηση της δημιουργίας ψηλών κτιρίων στο πολεοδομικό πλαίσιο της Κύπρου μέσω ερευνητικών προγραμμάτων και εκτεταμένης δημόσιας διαβούλευσης.
• Ανάγκη για κατάλληλη διαχείριση της απαραίτητης προϋπόθεσης συστημάτων δημόσιων συγκοινωνιών στις οποίες, αυτές οι αναπτύξεις μπορούν (αν προγραμματισμένες σωστά) να συμβάλλουν ουσιαστικά μέσω στοχευμένου planning gain.
• Ανάγκη για αναβάθμιση των πολεοδομικών εργαλείων και των οικοδομικών κανονισμών ώστε να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν αυτό τον καινούργιο τύπο κτιρίου.
• Ανάγκη για εξέταση του ενδεχομένου συγκέντρωσης ομάδων κτιρίων σε συγκεκριμένες περιοχές σαν clusters ώστε όχι μόνο να μπορεί να αντιμετωπιστούν πιο εύκολα οι όποιες επιπτώσεις (αρνητικές και θετικές) αλλά να μπορεί παράλληλα να αποτελέσουν πιλοτικά προγράμματα για μελέτη πριν την εξέλιξη της σχετικής πολιτικής που θα διέπει την δημιουργία και ευρύτερη χωροθέτηση τους.

 

 

 

Tags: Ανάπτυξη Γης, Αρχιτεκτονική, Πολεοδομία – Χωροταξία, Πολεοδομικά
Knauf RCB Bank Peletico CYS

 

 

Το ΕΤΕΚ στον Τύπο
Εγγραφή στο Newsletter
Πληρώστε ηλεκτρονικά τη συνδρομή σας.

--------------------------------

Copyright © ETEK 2019 All Rights Reserved
Disclaimer | Privacy