English Version Ελληνική Έκδοση Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Επικοινωνία Instagram Facebook Youtube LinkedIn
Εξειδικευμένη Αναζήτηση 
Ποιότητα
Αμεροληψία
Επιστημονικότητα
Τεκμηρίωση
Παρεμβατικότητα
Back

Η αδειοδότηση και έλεγχος της ανάπτυξης αποτελεί εξαιρετικά σημαντική δραστηριότητα σε μια σύγχρονη οικονομία. Είναι συνυφασμένη με την εξυπηρέτηση του πολίτη, την επιχειρηματικότητα, την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, και την ποιότητα του δομημένου περιβάλλοντος.

 

Είναι κοινή διαπίστωση ότι το σημερινό πλαίσιο αδειοδότησης και ελέγχου της ανάπτυξης έχει αποτύχει. Οι λόγοι είναι πάρα πολλοί και αλληλοσυνδεόμενοι. Δαιδαλώδης και αναχρονιστική νομοθεσία, πολλές και αναπόφευκτα μικρές σε μέγεθος και κατακερματισμένες οικοδομικές αρχές (35 στο σύνολο). Ανομοιόμορφη ερμηνεία και αντιμετώπιση τεχνικών απαιτήσεων, παντελής απουσία χρήσης μέσων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, όπως δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής, καθυστερήσεις στην έκδοση άδειων και εγκρίσεων, αδυναμία στην επιβολή του νόμου, παντελής απουσία της οικοδομικής αρχής κατά το στάδιο υλοποίησης των αδειών κ.λπ.

 

Όλα τα πιο πάνω συνθέτουν ένα φαύλο κύκλο, ο οποίος διευκολύνει την παρανομία, πολλές φορές εκούσια και κάποιες φορές ακούσια. Και επειδή η κατάσταση είναι τέτοια, η Πολιτεία δείχνει απαράδεκτη ανοχή στην παρανομία. Αυτός ο φαύλος κύκλος πρέπει να σπάσει. Οι όποιες βελτιώσεις επιτεύχθηκαν μέχρι σήμερα ήταν οριακές λόγω των αγκυλώσεων, στρεβλώσεων και συσσωρευμένων προβλημάτων του σημερινού συστήματος. Χρειάζεται ριζικός εκσυγχρονισμός του συστήματος.

 

Τέσσερις πυλώνες
Το ΕΤΕΚ, εδώ και δεκαετίες παρακολουθεί και στιγματίζει, με εισηγήσεις σε αρμοδίους, ανακοινώσεις και αρθρογραφία στελεχών του, τα κακώς έχοντα. Δυστυχώς δεν υπήρξε ποτέ καμία έμπρακτη ανταπόκριση. Για αυτό το λόγο το Επιμελητήριο ανέλαβε πρωτοβουλία και κατέθεσε, τον Ιούνιο του 2018, ολοκληρωμένη πρόταση στον Υπουργό Εσωτερικών:
• Θεμελιώδης (πρώτος) πυλώνας της πρότασης του ΕΤΕΚ είναι η εκχώρηση περαιτέρω αρμοδιοτήτων στους ιδιώτες μελετητές – επιβλέποντες. Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτό είναι η επιβολή υποχρεώσεων σε αυτούς, αλλά παράλληλα και η θωράκιση της ανεξαρτησίας και αμεροληψίας τους
• Δεύτερος σημαντικός πυλώνας είναι ο εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου αδειοδότησης, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα (ριζική αναθεώρηση)
• Τρίτος πυλώνας είναι η βελτίωση του πάσχοντος σήμερα οικοδομικού ελέγχου
• Τέταρτος πυλώνας είναι η αναδιάρθρωση τόσο της δομής όσο και του τρόπου λειτουργίας και περαίωσης των αιτήσεων από τις πολεοδομικές / οικοδομικές αρχές και από το Κτηματολόγιο.

 

Οι πιο πάνω τέσσερις πυλώνες, αναλύονται στην πρόταση του Επιμελητηρίου σε 21 σημεία, τα οποία επιχειρούν να βελτιώσουν όλα τα κρίσιμα στάδια της διαδικασίας Πολεοδομική Αδειοδότηση, Οικοδομική Αδειοδότηση, Οικοδομικός Έλεγχος / Εκτέλεση εργασιών στο εργοτάξιο, Οικοδομική Έγκριση, Τιτλοποίηση και Μεταβίβαση.

 

Οδικός χάρτης
Στα πλαίσια αυτά, το ΕΤΕΚ είχε εντός του Ιούνιου 2018 συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών, Κωνσταντίνο Πετρίδη. Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν οι προτάσεις του ΕΤΕΚ και συζητήθηκε και το ενδεχόμενο ριζικής αναθεώρησης του νομικού πλαισίου (περί Πολεοδομίας και περί Οδών και Οικοδομών) όπως και η θέσπιση ενός νέου νομοθετικού πλαισίου, με διακριτή και εύκολα κατανοητή δομή, όπου οι Κανονισμοί θα περιέχουν μόνο λειτουργικές απαιτήσεις και οι λεπτομερείς τεχνικές απαιτήσεις θα περιλαμβάνονται σε ευέλικτα τεχνικά κείμενα. Συναφώς θα πρέπει να γίνουν οι τομές εκείνες και οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις έτσι ώστε να μειωθούν οι χρόνοι έκδοσης των αδειών και των εγκρίσεων. Τόσο ο Υπουργός Εσωτερικών όσο και το ΕΤΕΚ, συμφώνησαν ότι η ανάγκη ενός οδικού χάρτη, με χρονοδιαγράμματα, ο οποίος θα επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές στο σύστημα, είναι επιτακτική. Τα 21 σημεία της πρότασης του ΕΤΕΚ τα οποία παρουσίασε στον Υπουργό παρουσιάζονται συνοπτικά πιο κάτω:


1. Άμεση προώθηση, ψήφιση και εφαρμογή Μητρώου Μελετητών το οποίο θα αναβαθμίσει το ρόλο του μελετητή και θα επιτρέψει στην Πολιτεία να του εκχωρήσει πρόσθετες αρμοδιότητες / υποχρεώσεις στους ιδιώτες επαγγελματίες

2. Απαίτηση όπως πριν τον έλεγχο για ηλεκτροδότηση της οικοδομής να έχει κατατεθεί συμπληρωμένη αίτηση για έκδοση οικοδομικής έγκρισης, συνοδευόμενη από πιστοποιητικό συμπλήρωσης εργασιών

3. Εφαρμογή του θεσμού του ελεγκτή δόμησης τρίτου μέρους, με αξιοποίηση και ιδιωτών επαγγελματιών

4. Εισαγωγή πρόνοιας η οποία να διασφαλίζει ότι έχει καταβληθεί η αμοιβή των μελετητών που αφορά την εργασία μέχρι και την κατάθεση της αίτησης για άδεια

5. Απλοποίηση της μεθόδου υπολογισμού των τελών και δικαιωμάτων. Υποχρέωση καταβολής των δικαιωμάτων με την αίτηση. Καθορισμός χρονοδιαγραμμάτων και επιβολή μείωσης των τελών της άδειας για καθυστέρηση πέραν των προδιαγεγραμμένων.

6. Καθορισμός διαφορετικών απαιτήσεων και εσωτερικών διαδικασιών και μέγιστου χρόνου εξέτασης/ ανταπόκρισης ανάλογα με το είδος και χρήση της οικοδομής (ανάλογα με το ρίσκο) περιλαμβανομένης και της αξιοποίησης της απλής κοινοποίησης

7. Ουσιαστική απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης για οικοδομές μέχρι τετρακατοικία, σε εγκεκριμένο οικόπεδο με την καθιέρωση τυπικού εκ των προτέρων ελέγχου μόνο της πληρότητας των υποβαλλόμενων μελετών. Δηλαδή ότι υποβλήθηκαν οι απαιτούμενες μελέτες από τους κατάλληλους μηχανικούς (οι οποίοι έχουν την επαγγελματική ευθύνη) και ταυτοποίηση πως αυτές αφορούν την υπό αίτηση ανάπτυξη

8. Εκσυγχρονισμός των διαβουλεύσεων. Ανασκόπηση, μείωση αριθμού διαβουλεύσεων και βελτίωση της ταχύτητας ανταπόκρισης και της αποτελεσματικότητάς τους.

9. Καθιέρωση εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας και εφαρμογή ισορροπημένου δειγματοληπτικού συστήματος ελέγχου, διάφορων βαθμίδων ελέγχου (έλεγχος εγκυρότητας των δεδομένων υπολογισμών, επαλήθευση των αποτελεσμάτων, πλήρης έλεγχος των μελετών) πριν αλλά και μετά την παραχώρηση άδειας σε χαμηλού ρίσκου κτίρια.

10. Έκδοση ειδικού διατάγματος εξαίρεσης από την υποχρέωση εξασφάλισης άδειας (αδειοδότηση με κοινοποίηση)

11. Τυποποίηση των απαιτήσεων για τελική έγκριση και ετοιμασία check list αυτοελέγχου το οποίο να συμπληρώνεται από επιβλέποντες μηχανικούς

12. Ρύθμιση της αποκάλυψης πληροφοριών πριν την πώληση ετοιμοπαράδοτης κατοικίας ή γης

13. Ρύθμιση της αναδρομικής αδειοδότησης οικοδομών που κτίστηκαν χωρίς άδεια

14. Ρύθμιση της εφαρμογής των Ευρωκωδίκων σε κατακόρυφες προσθήκες και μετατροπές υφισταμένων οικοδομών

15. Τροποποίηση / εκσυγχρονισμός της ΚΔΠ 111/2006 με τη ρύθμιση της απαίτησης όπως οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις επιβλέπονται από μελετητές της κατάλληλης ειδικότητας

16. Το Κτηματολόγιο να ζητά υπηρεσίες από τον ιδιωτικό τομέα, για επίσπευση της διαδικασίας έκδοσης εκσυγχρονισμένων τίτλων ιδιοκτησίας (παλαιότερων υποθέσεων)

17. Ετοιμασία και δημοσίευση από το ΕΤΕΚ Πρότυπης Σύμβασης Εντολέα – Ομάδας Μελετητών, για την προμήθεια μελετητικών υπηρεσιών – υπηρεσιών επίβλεψης

18. Διαφοροποίηση της εσωτερικής διαδικασίας έτσι ώστε η έναρξη της έκδοσης εκσυγχρονισμένου τίτλου να ξεκινά πολύ πριν την έκδοση πιστοποιητικού τελικής έγκρισης, με την ολοκλήρωση της τοιχοποιίας και με τη μέθοδο της αυτοδήλωσης / αυτοελέγχου. Για την αξία να υπάρχει η επιλογή να αξιοποιούνται ιδιώτες εκτιμητές

19. Ταχεία ολοκλήρωση της μηχανογράφησης (Έργο Ιππόδαμος) και δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής πολεοδομικών και οικοδομικών αιτήσεων

20. Ριζική αναθεώρηση του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και του περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών Νόμου στη βάση και συγκεκριμένων εισηγήσεων της Τεχνικής Βοήθειας, περιλαμβανόμενης και της ετοιμασίας σύγχρονου Οικοδομικού Κώδικα

21. Εκσυγχρονισμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο μέρος που αφορά τις πολεοδομικές / οικοδομικές αρχές.

Tags: Ανάπτυξη Γης, Αρχιτεκτονική, Επενδύσεις, Κατασκευές, Μητρώο Μελετητών, Νομοθεσία, Οικονομία, Πολεοδομία – Χωροταξία, Πολεοδομικά, Υπουργείο Εσωτερικών
Knauf AGC Peletico CYS

 

 

Το ΕΤΕΚ στον Τύπο
Εγγραφή στο Newsletter
Πληρώστε ηλεκτρονικά τη συνδρομή σας.

--------------------------------

Copyright © ETEK 2019 All Rights Reserved
Disclaimer | Privacy