English Version Ελληνική Έκδοση Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Επικοινωνία Instagram Facebook Youtube LinkedIn
Εξειδικευμένη Αναζήτηση 
Ποιότητα
Αμεροληψία
Επιστημονικότητα
Τεκμηρίωση
Παρεμβατικότητα
Back

Υπόμνημα, προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, απέστειλε στις 23 Απριλίου το ΕΤΕΚ σχετικά με την επανεκκίνηση της οικονομίας με στόχευση στην κατασκευαστική δραστηριότητα. Το υπόμνημα υποβλήθηκε μετά από παράκληση του Προέδρου Αναστασιάδη προς όλους του φορείς που συμμετείχαν σε διευρυμένη σύσκεψη που έγινε στο Προεδρικό την Τρίτη 21 Απριλίου 2020.

 

Το υπόμνημα του ΕΤΕΚ αναφέρει:
"Ο κατασκευαστικός τομέας και ο τομέας ανάπτυξης γης έχει τρεις βασικούς συντελεστές παραγωγής:

(α) τις αδειοδοτούσες αρχές περιλαμβανομένων και αυτών που εμπλέκονται στην αδειοδότηση ή και αρχές που ασκούν έλεγχο (πολεοδομικές αρχές, οικοδομικές αρχές, ΑΗΚ, Πυροσβεστική κλπ)

(β) τα μελετητικά γραφεία συμβούλων μηχανικών

(γ) τους εργολάβους, υπεργολάβους καθώς και τις επιχειρήσεις / προμηθευτές οικοδομικών υλικών, τσιμέντου κλπ

Εφόσον επιθυμούμε την επανεκκίνηση της κατασκευαστικής δραστηριότητας θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι και οι τρεις πιο πάνω αναφερόμενοι παραγωγικοί συντελεστές λειτουργούν ικανοποιητικά.

 

Ηλεκτρονική Αδειοδότηση

Με δεδομένο ότι τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται λόγω κορωνοΐού θα έχουν επίπτωση στην παραγωγικότητα και πρόσθετο κόστος στην κατασκευαστική δραστηριότητα, είναι επιτακτική ανάγκη να προωθηθούν άμεσα ενέργειες και να ληφθούν αποφάσεις για την ηλεκτρονική αδειοδότηση. Η ηλεκτρονική αδειοδότηση θα αντισταθμίσει μέρος της χαμένης παραγωγικότητας, τόσο του ιδιωτικού, όσο και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (καθώς συνδυάζεται με τηλε-εργασία) ενώ ταυτόχρονα θα μειώνει και τον κίνδυνο εξάπλωσης του κορωνοΐού λόγω του περιορισμού της φυσικής επαφής. Επί του προκείμενου έχουμε στείλει ειδική επιστολή.

 

Θέσπιση καθοδηγητικού πλαισίου αρχών και συστάσεων για ασφαλή λειτουργία των εργοταξίων

Σε σχέση με το κρίσιμο ζήτημα για να ανοίξουν τα εργοτάξια, σημειώνεται πως κάθε εργοτάξιο έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες οι οποίες πηγάζουν από το μέγεθος του, το είδος του έργου, σε ποια φάση βρίσκονται οι εργασίες κοκ. Συνεπώς είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπάρχουν οριζόντιες και καθολικές λύσεις και ρυθμίσεις για όλες τις περιπτώσεις.

 

Με δεδομένο το πιο πάνω θα πρέπει να ετοιμαστεί το συντομότερο δυνατό ένα πλαίσιο καθοδηγητικών αρχών και συστάσεων το οποίο να περιλαμβάνει όλες τις πτυχές και τους κινδύνους μετάδοσης του COVID-19 (μετακινήσεις από και προς τα εργοτάξια, σημεία εισόδου, καθαριότητα και υγιεινή, διευθετήσεις σίτισης, οργάνωση εργασίας, συσκέψεις εργοταξίου, φυσικές αποστάσεις κοκ). Τέτοια πλαίσια και Οδηγοί έχουν ήδη εκδοθεί σε άλλα κράτη και επισυνάπτονται στην παρούσα για ενημέρωση σας και εύκολη αναφορά ενώ παρατίθενται και οι σχετικοί σύνδεσμοι στο διαδίκτυο1.

 

Με την ύπαρξη και την κυκλοφορία ενός τέτοιου πλαισίου, κάθε εργολήπτης οφείλει να προσαρμόσει τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σε κάθε εργοτάξιο ειδικά λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητές του, να εκπονήσει ένα συνοπτικό σχέδιο ενεργειών για την αντιμετώπιση του COVID-19 και να το εφαρμόζει τόσο αυτός όσο και οι υπεργολάβοι του έργου όπως και κάθε άλλος εμπλεκόμενος στο έργο (πχ σύμβουλοι επιβλέποντες μηχανικοί, αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες).

 

Είναι εξαιρετικά κρίσιμο
(α) όπως το προαναφερόμενο πλαίσιο είναι εύκολα κατανοητό και φιλικό προς τον αναγνώστη
(β) να υπάρχει επαρκής ενημέρωση σε όλους τους εγγεγραμμένους εργολήπτες αλλά και τους μηχανικούς μελετητές
(γ) να τεθεί σε λειτουργία ειδική γραμμή (τηλ και email) για επίλυση αποριών και παροχή διευκρινίσεων επί τούτων των ζητημάτων και
(δ) να συσταθεί ένας αποτελεσματικός μηχανισμός εποπτείας/ παρακολούθησης και επιβολής των μέτρων που έχουν καθοριστεί.

 

Ειδικότερα ως προς το σημείο (δ) εισηγούμαστε όπως για αυτό το μηχανισμό οριστεί η υπηρεσία που θα επωμιστεί το ρόλο του συντονιστή του ελέγχου σε ότι αφορά τα μέτρα για τον COVID-19 στα εργοτάξια. Περαιτέρω, για σκοπούς του ελέγχου, εισηγούμαστε όπως πέρα από την Αστυνομία διερευνηθεί η δυνατότητα αξιοποίησης και άλλων υπηρεσιών που ήδη ασκούν ελέγχους στα εργοτάξια βάσει νομοθεσίας όπως π.χ Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών, Υπηρεσία Ενέργειας, Οικοδομικές Αρχές κοκ. Εννοείται πως ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να είναι ομοιόμορφος και θα πρέπει να γίνεται, αν είναι δυνατόν, βάσει καθορισμένου εντύπου που θα ετοιμαστεί και θα αξιοποιείται από κάθε πρόσωπο που διενεργεί τον έλεγχο.

 

Άλλα μέτρα σχετικά με τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης

Σε ότι αφορά γενικότερα μέτρα που σχετίζονται με το θέμα, έχουμε ήδη αναφέρει στην επιστολή μας ημερομηνίας 06.04.2020 «η λειτουργία ενός κράτους, η εικόνα που εκπέμπει στους πολίτες, τα αντανακλαστικά του, η ευελιξία του και η δυνατότητα έκτακτης προσαρμογής του είναι στοιχεία που έχει ανάγκη ο πολίτης, η κοινωνία και ο επιχειρηματίας για να έχει πίστη, αισιοδοξία και την απαραίτητη πειθαρχία στους σχεδιασμούς της Πολιτείας προκειμένου να περάσουμε αυτή την κρίση ελαχιστοποιώντας τις απώλειες στη δημόσια υγεία, στην οικονομία και στην ευημερία της κοινωνίας.

 

Έχουμε την άποψη πως εάν γίνει ταχεία ανασκόπηση των διαδικασιών / βασικών συναλλαγών κράτους και επαγγελματιών ή και πολιτών μπορούν να εντοπιστούν και άλλες απαιτήσεις ή και διαδικασίες, οι οποίες με μια ταχεία αξιολόγηση «ζημιάς»-οφέλους, σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες, θα μπορούσαν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να απαλειφθούν. Συναφώς μπορούν να εντοπιστούν και απλές διαδικασίες οι οποίες με απλά και γρήγορα βήματα να είναι δυνατόν να διεκπεραιωθούν ηλεκτρονικά ή εξ αποστάσεως. Με δεδομένα τα πολύ στενά χρονικά περιθώρια αναφερόμαστε στη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη δημιουργία πλατφόρμων επικοινωνίας με μηνύματα (chat bots), στην επέκταση της δυνατότητας λειτουργών να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις τεχνολογίες από την κατοικία τους (κάτι που συνδυάζεται και αυξάνει την παραγωγικότητα της τηλε-εργασίας που εφαρμόζει το ευρύτερο δημόσιο), στη ταχεία δημιουργία ηλεκτρονικών πλατφόρμων συναλλαγών κράτους – πολίτη κοκ.

 

Εάν κριθεί ότι υπάρχει και αναγκαιότητα νομοθετικής ρύθμισης (π.χ σύγκρουση με υφιστάμενο νομικό πλαίσιο κοκ), θα μπορούσε να προωθηθεί μια οριζόντια έκτακτη ρύθμιση η οποία να δίνει δικαίωμα στον εκάστοτε Υπουργό, του οποίου οι νέες έκτακτες διαδικασίες εμπίπτουν στο χαρτοφυλάκιο του, να καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής μέσω διαταγμάτων, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

 

Είναι προφανές ότι το ιδεατό θα ήταν να στοχεύαμε σε μια καλά μελετημένη και ολοκληρωμένη συνολική μετάβαση σε μέτρα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Τούτο όμως απαιτεί χρόνο, τον οποίο δεν έχουμε. Χωρίς να παρεκκλίνουμε από αυτόν τον μεσοπρόθεσμο στόχο, θεωρούμε πως τώρα θα πρέπει να στοχεύσουμε σε απλά και άμεσα μέτρα τα οποία θα έχουν την μεγαλύτερη υπό τις περιστάσεις επίπτωση (pareto analysis principle / 20/80 rule).


Το ΕΤΕΚ παραμένει στη διάθεση σας για άμεση εμπλοκή του στην επεξεργασία θεμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων του καθώς και για να παράσχει οποιαδήποτε άλλη βοήθεια χρειαστείτε".

 

Greece, UK, Canada

 

 

Tags: Ασφάλεια και Υγεία, Εργασία, Εταιρείες, Κατασκευές, Κοινωνική Δράση ΕΤΕΚ, κορωνοϊός covid-19, Νομοθεσία, Οικονομία
Knauf CYS Peletico AGC

 

 

 

Το ΕΤΕΚ στον Τύπο
Εγγραφή στο Newsletter
Πληρώστε ηλεκτρονικά τη συνδρομή σας.
    

--------------------------------

Copyright © ETEK 2019 All Rights Reserved
Disclaimer | Privacy