English Version Ελληνική Έκδοση Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Επικοινωνία Instagram Facebook Youtube LinkedIn
Εξειδικευμένη Αναζήτηση 
Ποιότητα
Αμεροληψία
Επιστημονικότητα
Τεκμηρίωση
Παρεμβατικότητα
Back

Το Επιμελητήριο απέστειλε, στις 28 Απριλίου 2020, στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, τις προτάσεις του για τον Οδηγό Διαχείρισης της Πανδημίας, ο οποίος στοχεύει στην παροχή κατευθυντήριων γραμμών για τη βέλτιστη διαχείριση των ζητημάτων που έχουν προκύψει ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. Στην επιστολή του το ΕΤΕΚ αναφέρει:

 

"(α) Θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπογραμμιστεί με σαφή τρόπο στο κείμενο του Οδηγού, ότι την ευθύνη για τη διασφάλιση θεμάτων ασφάλειας και υγείας που σχετίζονται με την αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου μόλυνσης από τον ιό Covid-19 κατά την εκτέλεση εργασιών στα εργοτάξια τη φέρει ο εκάστοτε Εργολάβος, και ότι σε καμία περίπτωση η ευθύνη αυτή δεν θα πρέπει να μετακυλήσει στους μελετητές ή/και τον Κύριο του Έργου. Νοείται ότι τα άτομα που κατέχουν υπεύθυνες θέσεις σε ένα εργοτάξιο, όπως είναι οι Συντονιστές Ασφάλειας και Υγείας και οι Σύμβουλοι Μελετητές θα πρέπει να διεκπεραιώνουν έκαστος το δικό του ρόλο, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που τους ανατίθενται, ωστόσο θα πρέπει να καταστεί σαφές πως την ευθύνη για τα θέματα που προαναφέρονται και που δύναται να διασφαλιστούν με τη λήψη και την εφαρμογή πρόσθετων προστατευτικών και προειδοποιητικών μέτρων, τη φέρει η Εργοληπτική Εταιρεία, η οποία αποτελεί τον εργοδότη για το προσωπικό της και ταυτόχρονα έχει υπό την ευθύνη της το προσωπικό τυχόν υπεργολάβων στο έργο, αλλά και τον χώρο του εργοταξίου. Σε αυτό το πλαίσιο, γίνεται εισήγηση όπως μην περιληφθούν ο Επιβλέπων Μηχανικός και ο Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας κατά την μελέτη του Έργου στην Ομάδα Διαχείρισης της Πανδημίας που θα συσταθεί, αλλά, όπως γίνει αναφορά ότι τα μέλη της Ομάδας Διαχείρισης της Πανδημίας θα πρέπει να συνεργάζονται με τους Επιβλέποντες Σύμβουλους Μελετητές και εκπροσώπους του Κύριου του έργου.

 

(β) Επίσης, θεωρούμε ότι το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, θα πρέπει αποτελέσει το σημείο αναφοράς για την παροχή κατευθυντήριων γραμμών ή/και διευκρινήσεων σε ενδιαφερομένους για ζητήματα που σχετίζονται με την αντιμετώπιση του κινδύνου μόλυνσης από τον ιό Covid-19 κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια, μέσω της αποστολής μηνυμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας ή/και μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας. Σε αυτό το πλαίσιο, δύναται να παρέχονται κατευθυντήριες γραμμές σε ζητήματα που τυχόν να απαιτούν την άμεση συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων για την αναθεώρηση διαδικασιών όπως την διαφοροποίηση της πολιτικής ασφάλειας και υγείας για την συμπερίληψη πρόσθετων μέτρων για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μόλυνσης από τον ιό, ειδικές διευθετήσεις για τη διαχείριση ατυχημάτων, θεμάτων που δύναται να περιληφθούν σε εισαγωγικές ενημερωτικές εκπαιδεύσεις (site induction courses) των ατόμων που εισέρχονται στο χώρο του εργοταξίου, καθώς και την παροχή διευκρινήσεων/κατευθυντήριων γραμμών σε σχέση με την επάρκεια της ποσότητας ειδών καθαριότητας και απολύμανσης εξοπλισμού για την εκτέλεση εργασιών στο εργοτάξιο.

 

(γ) Γίνεται εισήγηση όπως γίνει αναφορά στην ενθάρρυνση κλιμακωτού ωραρίου για το προσωπικό του εργοταξίου, σε περιπτώσεις που η εφαρμογή του κρίνεται εφικτή, έτσι ώστε να επιτευχθεί η μείωση του αριθμού των ατόμων που θα βρίσκονται ταυτόχρονα στο εργοτάξιο.

 

(δ) Γίνεται εισήγηση όπως η χρήση καμερών βιντεογράφησης για σκοπούς ενίσχυσης του ελέγχου τήρησης των πρόσθετων μέτρων ασφαλείας στους χώρους του εργοταξίου επανεξεταστεί, εφόσον δύναται να αντίκειται σε άλλες νομοθεσίες που βρίσκονται σε ισχύ και άπτονται θεμάτων προσωπικών δεδομένων.

 

(ε) Επιπρόσθετα, θεωρούμε ότι η συμμετοχή ιατρικού προσωπικού όπως είναι ο Ιατρός Εργασίας, σε εργοτάξια μεγάλης κλίμακας, το οποίο θα επιτελεί εποπτικό ρόλο, δύναται να συμβάλει ουσιαστικά στον άμεσο εντοπισμό πιθανών κρουσμάτων αλλά και στην αξιολόγηση της απόδοσης των μέτρων που έχουν ληφθεί στο εργοτάξιο.

 

(ζ) Επίσης, γίνεται εισήγηση όπως εξεταστεί το ενδεχόμενο τα φυλλάδια επιμόρφωσης, διαφώτισης για τη λήψη μέτρων για πρόληψη/ αντιμετώπιση του κινδύνου μόλυνσης από τον κορωνοϊό COVID-19, να μεταφραστούν σε γλώσσα που να είναι κατανοητή από τον καθένα/στην αγγλική γλώσσα από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ή/και όπως περιλάβουν τη χρήση εικονιδίων, ώστε να είναι εύκολα κατανοητά και από άλλα ξενόγλωσσα άτομα.

 

(η) Γίνεται εισήγηση όπως στο δεύτερο σημείο της παρ. 10 (Διακίνηση εντός του Εργοταξίου) του Οδηγού, διευκρινιστεί ότι η χρήση του κλιμακοστασίου σε μία κατεύθυνση δεν θα εφαρμόζεται στην περίπτωση της άμεσης εκκένωσης του χώρου λόγω έκτακτου περιστατικού (λ.χ. πυρκαγιάς/ σεισμού)".

Tags: Ασφάλεια και Υγεία
Knauf CYS Peletico AGC

 

 

 

Το ΕΤΕΚ στον Τύπο
Εγγραφή στο Newsletter
Πληρώστε ηλεκτρονικά τη συνδρομή σας.
    

--------------------------------

Copyright © ETEK 2019 All Rights Reserved
Disclaimer | Privacy