English Version Ελληνική Έκδοση Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Επικοινωνία Instagram Facebook Youtube LinkedIn
Εξειδικευμένη Αναζήτηση 
Ποιότητα
Αμεροληψία
Επιστημονικότητα
Τεκμηρίωση
Παρεμβατικότητα
Back

Με επιστολή του, στις 6 Μαΐου 2020, στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, το Επιμελητήριο εκφράζει την έντονη αντίθεση του με την αναφορά που γίνεται στην παράγραφο 4. «Οργάνωση & Προγραμματισμός Εργασιών – Προετοιμασία Εργοταξίου» του ΟΔΗΓΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 όσον αφορά τη συμπερίληψη του διευθυντή έργου ή άλλου εκπρόσωπου του κυρίου του έργου, του επιβλέποντα όπως και του συντονιστή για θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου στην Ομάδα Διαχείρισης της Πανδημίας (ΟΔΠ).

 

Συγκεκριμένα, σε συνέχεια της δημοσίευσης του Οδηγού Διαχείρισης της Πανδημίας ο οποίος έχει εκπονηθεί από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και δίδει τις κατευθυντήριες γραμμές για τη βέλτιστη διαχείριση των ζητημάτων που έχουν προκύψει ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 στα εργοτάξια, το ΕΤΕΚ αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι "η συμπερίληψη στην ΟΔΠ προσώπων πέραν των υπευθύνων στελεχών του εργολάβου (πχ υπεύθυνος εργοταξίου, λειτουργός ασφάλειας και υγείας) και του συντονιστή για θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου, δημιουργεί αχρείαστες περιπλοκές στην όλη διαχείριση του θέματος και δεν έχει ουσιαστικά να προσφέρει οτιδήποτε, μάλλον θα περιπλέξει την όλη διαχείρισή του και καθιστά ασαφή τόσο την αρμοδιότητα όσο και το βαθμό ευθύνης ενός εκάστου.

 

Η αναφορά για συμπερίληψη των προσώπων που κατέχουν τις προαναφερόμενες θέσεις (του διευθυντή έργου ή άλλου εκπρόσωπου του κυρίου του έργου, του επιβλέποντα όπως και του συντονιστή για θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου) στην ΟΔΠ έχει δημιουργήσει σύγχυση ως προς τις ευθύνες που αναλαμβάνει το κάθε εμπλεκόμενο μέρος στο έργο και δημιουργεί ήδη προβλήματα σε έργα που είναι υπό εξέλιξη.
Η λήψη πρόσθετων μέτρων για την προστασία των εργαζομένων έναντι του κινδύνου μόλυνσης από τον κορωνοϊό και γενικότερα για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, η οποία είναι αδιαμφισβήτητα βαρύνουσας σημασίας, θα πρέπει να ενταχθεί στο υπάρχον συμβατικό και νομοθετικό πλαίσιο.


Νοείται επίσης ότι, τα άτομα που κατέχουν υπεύθυνες θέσεις σε ένα εργοτάξιο, όπως είναι οι συντονιστές ασφάλειας και υγείας και οι επιβλέποντες θα πρέπει να διεκπεραιώνουν έκαστος το δικό του ρόλο, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά τους, ωστόσο θα πρέπει να καταστεί σαφές πως την ευθύνη για τη λήψη και την εφαρμογή πρόσθετων προστατευτικών μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου μόλυνσης από τον κορωνοιό, τη φέρει ο κάθε εργολάβος, ο οποίος έχει υπό την ευθύνη του το χώρο και το προσωπικό του εργοταξίου καθώς και την ευθύνη για διασφάλιση όλων των θεμάτων ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. Σημειώνεται ότι οι θέσεις του Επιμελητηρίου έχουν ήδη γνωστοποιηθεί στο Τμήμα σας, μέσω επιστολής που έχει αποσταλεί από το ΕΤΕΚ στις 27/04/2020, στο πλαίσιο της υποβολής προτάσεων κατά το στάδιο της επεξεργασίας του Οδηγού.


Στο ίδιο πλαίσιο, θεωρούμε ότι η αναφορά που γίνεται στην παρ. 4 του Οδηγού αναφορικά με την εμπλοκή, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής των καθορισμένων μέτρων και της αναπροσαρμογής τους, όταν απαιτείται, από τον επιβλέποντα μηχανικό και τον συντονιστή για τα θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου πρέπει να διαφοροποιηθεί ώστε να διευκρινίζεται με σαφήνεια ότι η εμπλοκή των προσώπων που κατέχουν τις θέσεις αυτές αφορά μόνο τον εποπτικό τους ρόλο.


Με βάση τα πιο πάνω, το Επιμελητήριο θεωρεί ότι η αναθεώρηση των πιο πάνω αναφορών στην παράγραφο 4 του Οδηγού είναι επιβεβλημένη για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των εργοταξίων. Ως εκ τούτου, παρακαλώ όπως προβείτε στις ανάλογες διαφοροποιήσεις στις αναφορές που γίνονται στην παράγραφο 4 του Οδηγού ώστε να μη γίνεται συμπερίληψη του κύριου του έργου και/ ή εκπροσώπων του (διευθυντής έργου), των επιβλεπόντων μηχανικών και του συντονιστή για θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης στην ΟΔΠ και ώστε να διευκρινίζεται ότι ο ρόλος των προσώπων που κατέχουν τις προαναφερόμενες θέσεις είναι εποπτικός".

Tags: Covid-19, Ασφάλεια και Υγεία, Κατασκευές, κορωνοϊός covid-19, Οικονομία, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Knauf CYS Peletico AGC

 

 

 

Το ΕΤΕΚ στον Τύπο
Εγγραφή στο Newsletter
Πληρώστε ηλεκτρονικά τη συνδρομή σας.
    

--------------------------------

Copyright © ETEK 2019 All Rights Reserved
Disclaimer | Privacy