English Version Ελληνική Έκδοση Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Επικοινωνία Instagram Facebook Youtube LinkedIn
Εξειδικευμένη Αναζήτηση 
Ποιότητα
Αμεροληψία
Επιστημονικότητα
Τεκμηρίωση
Παρεμβατικότητα
Back

For English Text

 

Το Εργαστήριο Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας, της Ερευνητικής Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ, του Πανεπιστημίου Κύπρου, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση δύο (2) θέσεων (μερικής ή πλήρους απασχόλησης) Ειδικού Επιστήμονα. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα εργαστούν σε ερευνητικά προγράμματα του Εργαστηρίου Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας που χρηματοδοτούνται από εξωτερική χρηματοδότηση.

 

Σημειώνεται ότι ένας (1) ανθρωπομήνας εργασίας πλήρους απασχόλησης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ισούται με 140 ώρες.


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
• Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου στην Ηλεκτρολογία, Μηχανολογία, Εφαρμοσμένη Φυσική, ή Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (με αντίστοιχο βαθμολογίας 2.1 ή ισάξιο).


Επίσης, η υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση των υποψηφίων και η έφεση τους για έρευνα θεωρούνται βασικά προσόντα.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
Οι επιτυχόντες υποψήφιοι αναμένεται ότι θα διεξάγουν έρευνα μέσα στα πλαίσια των ερευνητικών προγραμμάτων του Εργαστηρίου Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας στα πεδία των φωτοβολταϊκών συστημάτων, των έξυπνων δικτύων, της ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο έξυπνο δίκτυο και στις τεχνολογίες αποθήκευσης.

 

Συγκεκριμένα, ο/η επιτυχών/ούσα υποψήφιος/α αναμένεται να έχει τα ακόλουθα καθήκοντα και ευθύνες:


• Συμβολή στα ερευνητικά προγράμματα υπό την επίβλεψη μεταδιδακτορικών φοιτητών
• Σχεδιασμός, υλοποίηση και διεξαγωγή πειραμάτων για τη συλλογή δεδομένων
• Μοντελοποίηση έξυπνων δικτύων και ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αναδυόμενων τεχνολογιών, όπως τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας.
• Ανάλυση δεδομένων
• Συγγραφή άρθρων και δημοσίευση ερευνητικών αποτελεσμάτων
• Υποστήριξη στη διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων
• Συνεισφορά στη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων καθώς και στην οργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

 

Επιπρόσθετα προσόντα που θα εκτιμηθούν:


• Ανάλυση Ηλεκτρικών Συστημάτων – Powerfactory, Matlab/Simulink
• Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός – Java and/or Python
• Ανάλυση Δεδομένων – Matlab


ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Η πλήρωση της θέσης (μερικής ή πλήρους απασχόλησης) είναι με μονοετές συμβόλαιο σε ωριαία βάση, με δυνατότητα ανανέωσης. Το κατώτατο όριο του ωριαίου κόστους εργοδότησης καθορίζεται σε €8,57 (που αντιστοιχεί σε μηνιαίο κόστος εργοδότησης €1200 με βάση τις 140 ώρες εργασίας) και θα κυμανθεί μέχρι το ανώτατο όριο του ωριαίου κόστους εργοδότησης σε €20,00 που αντιστοιχεί σε μηνιαίο κόστος εργοδότησης €2800 με βάση τις 140 ώρες εργασίας), αναλόγως εμπειρίας και προσόντων καθώς επίσης και των εργασιών του έργου. Από αυτό το ποσό θα αφαιρούνται οι εισφορές του εργοδότη και εργοδοτούμενου στα διάφορα Ταμεία του Κράτους καθώς επίσης και τυχόν Φόρος Εισοδήματος. Το συμβόλαιο δεν προνοεί καταβολή 13ου μισθού.


Ιδανικά, η θέση θα πρέπει να συνδυαστεί με αίτηση για ένταξη στο διδακτορικό του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου και η ερευνητική εργασία που θα διεξαχθεί ως μέρος του συμβολαίου, θα αποτελέσει το θέμα της διδακτορικής διατριβής.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:


Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα:


1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση.
2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίγραφα διπλωμάτων και αναλυτική βαθμολογία διπλωμάτων.
4. Ονόματα και στοιχεία τουλάχιστον δύο ατόμων από τα οποία μπορούν να ζητηθούν συστατικές επιστολές.

 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση foss.vacancies@gmail.com και nicolaou.anastasia@ucy.ac.cy,το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2020. Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται και ο κωδικός αίτησης (FOSS2020SS-05).


Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον Καθηγητή Γεώργιο Η. Γεωργίου, τηλ: 22-892272 ή email: geg@ucy.ac.cy

Tags: Εργασία, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Knauf CYS Peletico AGC

 

 

Το ΕΤΕΚ στον Τύπο
Εγγραφή στο Newsletter
Πληρώστε ηλεκτρονικά τη συνδρομή σας.
    

--------------------------------

Copyright © ETEK 2019 All Rights Reserved
Disclaimer | Privacy