English Version Ελληνική Έκδοση Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Επικοινωνία Instagram Facebook Youtube LinkedIn
Εξειδικευμένη Αναζήτηση 
Ποιότητα
Αμεροληψία
Επιστημονικότητα
Τεκμηρίωση
Παρεμβατικότητα
Back

«Η συνεχής διαφοροποίηση των πολεοδομικών
κινήτρων δεν είναι χαρακτηριστικό σοβαρής
πολιτικής προσέλκυσης επενδύσεων»

 

Το ΕΤΕΚ καλεί το Πρόεδρο της Δημοκρατίας να ανακαλέσει την πρόθεση του για μονιμοποίηση των πολεοδομικών κινήτρων που δόθηκαν το 2013 και παροτρύνει την Πολιτεία να επικεντρωθεί στην απλοποίηση του εθνικού συστήματος αδειοδότησης, ελέγχου της ανάπτυξης και τιτλοποίησης, η οποία προσθέτει αξιοπιστία και θα βοηθήσει τον κατασκευαστικό κλάδο, αυξάνοντας το επενδυτικό ενδιαφέρον, στηρίζοντας την οικονομία και εξυπηρετώντας το δημόσιο συμφέρον. Παράλληλα, θα πρέπει να προωθηθεί άμεσα η δρομολογηθείσα, με πρωτοβουλία του Πολεοδομικού Συμβουλίου, διαδικασία ετοιμασίας του «Σχεδίου για την Νήσον».

 

Το ΕΤΕΚ υπογραμμίζει πως, τα όποια κίνητρα δίνονται, θα πρέπει πρώτιστα να επικεντρώνονται στην αναζωογόνηση των υφιστάμενων οικισμών, να εξυπηρετούν και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να εναρμονίζονται με την περιβαλλοντικά συνετή ανάπτυξη αλλά και να ενθαρρύνουν την αξιοποίηση κενών, εγκαταλειμμένων και αδρανών κτιρίων και απαξιωμένων εμπορικών περιοχών. Σε κάθε περίπτωση, αναγνωρίζοντας τον στόχο της ενθάρρυνσης της ταχείας επανεκκίνησης της οικοδομικής δραστηριότητας και της άμεσης ανάγκης μαζικής δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας το ΕΤΕΚ είχε τότε επισημάνει το αυτονόητο: «Τα όποια κίνητρα θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να συνοδεύονται από προθεσμίες υλοποίησης και οι επωφελούμενες αναπτύξεις να έχουν δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα ταχείας ολοκλήρωσης». Δυστυχώς, αντί προβληματισμού, παρατηρούμε πως η Πολιτεία, χωρίς στοιχειώδη μελέτη κόστους-οφέλους, συνεχίζει τη λανθασμένη πεπατημένη προώθησης μη μελετημένων και ατεκμηρίωτων προσεγγίσεων στον τομέα της ανάπτυξης γης, που δεν είναι προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος.

 

Το ΕΤΕΚ διαφωνεί με προσεγγίσεις που οδηγούν στη λήψη αυθαίρετων αποφάσεων οι οποίες αγνοούν επιδεικτικά τις θεσμοθετημένες, συμμετοχικές, επιστημονικές και ολιστικές διαδικασίες εκπόνησης των Σχεδίων Ανάπτυξης. Η λανθασμένη πρόθεση μονιμοποίησης των μέτρων, μετά την παράταση που δόθηκε τον Μάρτιο του 2015, αποξενώνει τελείως τη συγκεκριμένη πολιτική από τους πρωταρχικούς επιδιωκόμενους στόχους που άπτονταν στη σφαίρα του δημόσιου συμφέροντος και αφορούσαν την κινητοποίηση της ταχείας και σε ένταση οικονομικής δραστηριοποίησης και τη δημιουργία πολυπόθητων θέσεων εργασίας. Ταυτόχρονα, αφαιρεί κάθε λογική ή στοιχείο ενθάρρυνσης που θα πρέπει να χαρακτηρίζει ένα κίνητρο και δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά.

 

Το Επιμελητήριο καλεί –ξανά- την Πολιτεία να προχωρήσει στην υλοποίηση της πρότασης για δημιουργία ενός ανατροφοδοτούμενου μηχανισμού χρηματοδότησης μαζικών ενεργειακών αναβαθμίσεων οικιστικών μονάδων με την συνδρομή και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Η πρόταση αυτή η οποία περιλαμβάνεται στο «αναπτυξιακό πακέτο Γιούγκερ», δημιουργεί χιλιάδες θέσεις εργασίες και οικονομική δραστηριότητα με προστιθέμενη αξία.

 

Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό πως, εφόσον η προαναφερόμενη προσέγγιση υπερισχύσει, δημιουργούνται «κίνητρα» που εφαρμόζονται στην ουσία παντού, χωρίς χρονικούς περιορισμούς οδηγώντας σε νέο πολεοδομικό καθεστώς, χωρίς συγκεκριμένες ζώνες καταλληλότητας, χωρίς μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και χωρίς έλεγχο συμβατότητας με ισχύουσες πολιτικές της Δήλωσης Πολιτικής και των Τοπικών Σχεδίων. Γίνεται αντιληπτό πως τέτοιες πολιτικές δεν μπορεί παρά να έχουν ισοπεδωτικές και απρόβλεπτες οικονομικές, περιβαλλοντικές, πολεοδομικές και άλλες επιπτώσεις στις υφιστάμενες λειτουργίες και χρήσεις των πόλεων, εις βάρος των επόμενων γενιών.

 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπογραμμιστεί πως τα όποια κίνητρα δίνονται είναι πρόσθετα των αναπτυξιακών δικαιωμάτων που δόθηκαν κατά την τελευταία αναθεώρηση της Δήλωσης Πολιτικής το 2014 για ενοποιημένες αναπτύξεις μεγάλων και σύνθετων χρήσεων, σε όλη την επικράτεια της Δημοκρατίας. Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως με το νέο πολεοδομικό καθεστώς που προτείνεται με μία και μόνο απόφαση διπλασιάζεται ο ήδη, από την τελευταία αναθεώρηση της Δήλωσης Πολιτικής, αδικαιολόγητα υψηλός επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης. Η κοινή λογική αποδεικνεύει πως η μονιμοποίηση πολεοδομικών «κίνητρων» αποτελεί αντικίνητρο ανάπτυξης. Ο κυριότερος λόγος για τη μη υλοποίηση αναπτύξεων δεν είναι η απουσία κινήτρων ή η έλλειψη συντελεστή δόμησης αλλά η δυσκολία χρηματοδότησης και η ύπαρξη χρονοβόρων και γραφειοκρατικών διαδικασιών, τομείς στους οποίους δυστυχώς δεν έχει παρατηρηθεί ουσιώδης βελτίωση.

 

Ο διακηρυγμένος στόχος εξεύρεσης ξένων επενδυτών (foreign direct investment) δεν εξυπηρετείται από τη δημιουργία επίπλαστης «φουσκωμένης» αξίας της γης, που βραχυπρόθεσμα προκύπτει από τον επιπλέον συντελεστή που δίνεται. Και αυτό καθώς τα υπό αναφορά κίνητρα μειώνουν την απόδοση της επένδυσης επενδυτών από το εξωτερικό, με αποτέλεσμα την αποθάρρυνσή τους. Ταυτόχρονα, είναι δεδομένο πως οι όποιοι σοβαροί ξένοι επενδυτές επιζητούν διάφανες, μακροπρόθεσμες εθνικές στρατηγικές, καθώς και σταθερό επενδυτικό περιβάλλον. Το πολεοδομικό καθεστώς περιλαμβάνεται στο περιβάλλον αυτό. Η συνεχής διαφοροποίηση των πολεοδομικών κινήτρων και δεδομένων των τελευταίων χρόνων, εν απουσία ενός αξιόπιστου μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού, δεν μπορεί να είναι χαρακτηριστικό μιας σοβαρής πολιτικής προσέλκυσης επενδύσεων.

 

Tags: Ανακοίνωση ΕΤΕΚ, Ανάπτυξη Γης, Κατασκευές, Πολεοδομικά
Knauf AGC Peletico CYS

 

 

Το ΕΤΕΚ στον Τύπο
Εγγραφή στο Newsletter
Πληρώστε ηλεκτρονικά τη συνδρομή σας.

--------------------------------

Copyright © ETEK 2019 All Rights Reserved
Disclaimer | Privacy