English Version Ελληνική Έκδοση Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Επικοινωνία Instagram Facebook Youtube LinkedIn
Εξειδικευμένη Αναζήτηση 
Ποιότητα
Αμεροληψία
Επιστημονικότητα
Τεκμηρίωση
Παρεμβατικότητα
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και ενόψει προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί κατά τη διαδικασία ανανέωσης εγγραφής εταιρειών μελετών στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών του ΕΤΕΚ και...
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και ενόψει προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί κατά τη διαδικασία εξέτασης αιτήσεων εγγραφής εταιρειών μελετών, στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών του ΕΤΕΚ,...
Με βάση την περί ΕΤΕΚ νομοθεσία παρέχεται από το 2012 δικαίωμα παροχής υπηρεσιών σε κατάλληλα αδειοδοτημένες από το ΕΤΕΚ Εταιρείες Μελετών, οι οποίες μπορεί να είναι...
Στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΕΤΕΚ με το Υπουργείο Εσωτερικών και το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (ΤΠΟ) με στόχο τη βελτίωση των διαδικασιών αδειοδότησης, το Επιμελητήριο...
Αναφορικά με το θέμα της χρήσης του λογοτύπου του ΕΤΕΚ και καθώς ορισμένα περιστατικά έχουν υποπέσει στην αντίληψη του Τεχνικού Επιμελητηρίου και αφορούν τη χρήση του...
Το ΕΤΕΚ έχει παρατηρήσει πως παρόλο που έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την ψήφιση του περί ΕΤΕΚ νόμου που ρυθμίζει την παροχή μελετητικών υπηρεσιών μηχανικής...
Υποχρέωση Υπαλλήλων ευρύτερου δημόσιου τομέα (εκτός κεντρικής κυβέρνησης και εκπαιδευτικής υπηρεσίας) για καταβολή τέλους έκδοσης ετήσιας άδειας άσκησης επαγγέλματος, πέρα από τη συνδρομή.
Σε συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσης για το πιο πάνω θέμα με την Εγκύκλιο 03/18, το ΕΤΕΚ ενημερώνει πως, ενόψει απόφασης που έχει ληφθεί για περαιτέρω διερεύνηση του...
Αγαπητοί συνάδελφοι, Με βάση το Άρθρο 25[1] του περί ΕΤΕΚ Νόμου 224/90, πρόσωπα που υπηρετούν στη Δημόσια Υπηρεσία ή την Εκπαιδευτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (των οποίων το...
Αγαπητά μέλη, Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια προηγούμενης σχετικής ενημέρωσης που έχει κοινοποιηθεί στα μέλη του Επιμελητηρίου επισημαίνεται ότι, με βάση τροποποίηση...
Το ΕΤΕΚ έχει παρατηρήσει ότι υπάρχει μια δυστοκία στην ετοιμασία Ιδρυτικού Εγγράφου Εταιρείας Μελετών για σκοπούς εγγραφής στο μητρώο εταιρειών του ΕΤΕΚ ή και συχνά υπάρχουν...
Με βάση επιστολή του υπουργείου Εσωτερικών ημερ. 31.08.2018 προς άρση ζητημάτων και προβλημάτων που πιθανόν να δημιουργηθούν επισημαίνεται στις οικοδομικές αρχές ότι για αναπτύξεις για τις...
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα έχει υποβληθεί προς το ΕΤΕΚ σχετική εισήγηση τόσο από την Περιφερειακή Επιτροπή ΕΤΕΚ Πάφου καθώς και από μεμονωμένα μέλη του...
Αγαπητοί συνάδελφοι, Είναι γεγονός πως αρκετοί μελετητές δικαίως διαμαρτύρονταν και έθεταν θέμα πως η διαδικασία που χρησιμοποιούσαν οι αναθέτουσες αρχές με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή...
Προς εγγεγραμμένα μέλη στον κλάδο Εκτίμησης Γης: Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για συμπερίληψη σε Κατάλογο Εκτιμητών ΕΤΕΚ για σκοπούς του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου.
Είναι υποχρέωση των μελών του ΕΤΕΚ να υποβάλουν κάθε χρόνο συμπληρωμένη την υπεύθυνη δήλωση ως προϋπόθεση για την έκδοση των έγγραφων βεβαιώσεων δυνάμει του Άρθρου 8(Α)...
Με αφορμή το φαινόμενο το οποίο έχει παρατηρηθεί τον τελευταίο καιρό με διαφημίσεις για ανέγερση κατοικίας σε τιμές εξαιρετικά χαμηλές σε σχέση με το μέσο –σύνηθες...
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για περίληψη σε Κατάλογο Εκτιμητών ΕΤΕΚ για σκοπούς του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου. Ενόψει της ψήφισης από τη Βουλή του περί Μεταβιβάσεως και...
Διάφοροι οικονομικοί λόγοι, όπως ο διπλασιασμός των ταχυδρομικών τελών και η αύξηση του κόστους εκτύπωσης, καθώς και το γεγονός πως κατ’ ουσία τα μέλη που δεν...
Το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, έχοντας γίνει δέκτης σημαντικού αριθμού αναφορών και καταγγελιών αναφορικά με συναδέλφους, οι οποίοι ενώ εργοδοτούνται στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο...
Το Επιμελητήριο έχει ενημερωθεί από μέλη του ότι παρατηρείται συχνά το φαινόμενο, μετά από έλεγχο εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών συστημάτων σύμφωνα με τον Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο...
Το Επιμελητήριο ενημερώνει τα μέλη του πως θα πρέπει στο εξής να συνοδεύουν τα σχέδια που υποβάλλονται στο πλαίσιο αίτησης για χορήγηση πολεοδομικής άδειας με φωτοαντίγραφο...
Εγκύκλιος προς τα μέλη του ΕΤΕΚ: Διευκρινίσεις σε σχέση με το Ιδρυτικό Έγγραφο και το Καταστατικό Εταιρειών Μελετών Περιορισμένης Ευθύνης για Εγγραφή στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών...
Το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, έχοντας γίνει δέκτης σημαντικού αριθμού αναφορών και καταγγελιών αναφορικά με συναδέλφους, οι οποίοι ενώ εργοδοτούνται στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο...
Εγκύκλιος 05/14: Υποβολή Εγγράφου Ανάθεσης [έντυπο εξουσιοδότησης εντολέα - Κανονισμός 5(δ)] και Έγγραφης Βεβαίωσης [Άρθρο 8Α] με βάση την περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών νομοθεσία και...
Λόγω περιστατικών που έχουν υποπέσει στην αντίληψη του Τεχνικού Επιμελητηρίου και αφορούν τη χρήση του λογοτύπου του οργανισμού από μέλη του, σημειώνεται ότι το λογότυπο του...
Το ΕΤΕΚ ζητά τη συμβολή των μελών του για συμμετοχή στο έργο του μέσα από Επιτροπές, Ομάδες Εργασίας ή και με όποιο άλλο τρόπο επιλεγεί για...
Με την εγκύκλιό του (2/14) το Επιμελητήριο καλεί εγγεγραμμένα μέλη του στον κλάδο Εκτίμησης Γης, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στην Υποεπιτροπή Εγγραφής Μελών...
Μετά από καταγγελία μέλους του ΕΤΕΚ, διερευνούμε την πιθανότητα απάτης, όπου ξένη κατασκευαστική εταιρεία προσεγγίζει αρχιτεκτονικά γραφεία, κυρίως στην Ευρώπη, προτείνοντάς τους συνεργασία σχεδιασμού πολυτελών κατοικιών...
Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 10/13: Παράταση της προθεσμίας τακτοποίησης των τελών της ετήσιας συνδρομής και ετήσιας άδειας άσκησης επαγγέλματος.
Εγκύκλιος 08/2013 | Εγκύκλιος ΕΤΕΚ: Εκπόνηση μελετών από λειτουργούς του Δημοσίου.
Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 09/13. Προς αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς οι οποίοι είναι διορισμένοι ως επιβλέποντες μηχανικοί.
Σας πληροφορούμε ότι τα τιμολόγια για τη συνδρομή και την ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος του έτους 2014 έχουν ταχυδρομηθεί, στις διευθύνσεις που είναι καταχωρημένες στο Μητρώο...
Το ΕΤΕΚ, μετά από εισήγηση αρκετών μελών του και με στόχο την εξυπηρέτηση τόσο των μελών όσο και των πολιτών, αποφάσισε τη δημοσίευση των επαγγελματικών στοιχείων...
Το Επιμελητήριο απευθύνεται στα μέλη του για εκδήλωση ενδιαφέροντος όσων επιθυμούν να εγγραφούν σε ειδικό κατάλογο, του οποίου τα εγγεγραμμένα μέλη θα αξιοποιούνται ως εισηγητές σε...
Το Επιμελητήριο, με στόχο την αναβάθμιση της υπηρεσίας διενέργειας Πραγματογνωμοσυνών, ετοίμασε και δημοσιοποιεί τις αναθεωρημένες Διατάξεις Πραγματογνωμοσύνης ΕΤΕΚ, οι οποίες υιοθετήθηκαν από τη ΔΕ 07/13 ημερ....
Εγκύκλιος προς μέλη ΕΤΕΚ για την εφαρμογή της περί ΕΤΕΚ νομοθεσίας – Άσκηση επαγγέλματος από εταιρείες περιορισμένης ευθύνης
Σε συνέχεια προηγούμενης εγκυκλίου (02/13) και ενόψει περαιτέρω διευκρινίσεων που έχουν ζητηθεί από μέλη του Επιμελητηρίου, σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους ιδρύεται εταιρεία...
Εγκύκλιος η οποία αναφέρεται στη δημιουργία του Μητρώου Διαμεσολαβητών. Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την συνημμένη στο κείμενο της εγκυκλίου Υπεύθυνη Δήλωση, και...
Knauf CYS Peletico AGC

 

 

Το ΕΤΕΚ στον Τύπο
Εγγραφή στο Newsletter
Πληρώστε ηλεκτρονικά τη συνδρομή σας.
    

--------------------------------

Copyright © ETEK 2019 All Rights Reserved
Disclaimer | Privacy