Κοινωνική Ευθύνη

Κοινωνική Ευθύνη

Σημαντική δράση του ΕΤΕΚ αποτελεί η συμβολή του σε θέματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης.  Στο πλαίσιο της αποστολής του για την προαγωγή της μηχανικής επιστήμης, το ΕΤΕΚ έχει υπογράψει Πρωτόκολλα και Μνημόνια Συνεργασίας και συμμετέχει ως Εταίρος σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και έργα, συγχρηματοδοτούμενα από τρίτους.  Με τη συμμετοχή του αυτή, το ΕΤΕΚ έχει συμβάλει μεταξύ άλλων στη δημιουργία ενός δικτύου επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των μηχανικών, για την ανταλλαγή απόψεων.  

Σταχυολόγηση ερευνητικών προγραμμάτων για τα οποία το ΕΤΕΚ έχει πρόσφατα (κατά την τριετία 2017-2020) υπογράψει Πρωτόκολλο Συνεργασίας ή/και συμμετέχει ως Εταίρος στην κοινοπραξία του ερευνητικού έργου, παρατίθεται πιο κάτω:

  • Ερευνητικό έργο EXPASOL (The effects of soil expansion/shrinkage on building foundations and their mitigation) για την έρευνα των συνεπειών της διόγκωσης/συρρίκνωσης εδαφών στις θεμελιώσεις κτηρίων και των τρόπων αντιμετώπισής.  Σκοπός του ερευνητικού έργου είναι η διερεύνηση των συνεπειών της διόγκωσης/συρρίκνωσης εδαφών στις θεμελιώσεις κτηρίων και των τρόπων αντιμετώπισής τους.

Συντονιστής του έργου EXPASOL είναι το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενώ μέρη της κοινοπραξίας αποτελούν το ΕΤΕΚ, η Εργοληπτική Εταιρεία Αργυρίδης Πόλυς Θεμελιοτεχνική Εταιρεία Λτδ και το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

  • Ερευνητικό έργο SupERB (Novel integrated approach for Seismic and EneRgy upgrading of existing Buildings) για την ανάπτυξη πρωτοπόρας και ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη σεισμική και ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κτηρίων.  Το έργο SupERB έχει λάβει χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Προώθησης της Έρευνας, μέσω του πλαισίου προγραμμάτων για στήριξη της έρευνας RESTART 2016-2020, του Ιδρύματος.

Συντονιστής του ερευνητικού έργου SupERB είναι το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και μέρη της κοινοπραξίας αποτελούν οι ακόλουθοι δέκα εταίροι: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Frederick, εταιρεία κατασκευής και εμπορίας εξειδικευμένων οικοδομικών υλικών TSIRCON CO LTD, εργαστήριο GEOINVEST LTD, χαρτογραφική εταιρεία T.C. GEOMATICS LTD, Δήμος Λεμεσού, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ΕΤΕΚ και Πανεπιστήμιο Πάτρας.

Πέραν των πιο πάνω ερευνητικών προγραμμάτων το ΕΤΕΚ στήριξε σειρά προτάσεων οι οποίες έγιναν στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού πλαισίου της ΕΕ Horizon 2020 Teaming και μετά την επιτυχή αξιολόγηση συγκεκριμένων προτάσεων υπέγραψε μνημόνια συνεργασίας με τα πιο κάτω αναφερόμενα υπό δημιουργία Κέντρα Αριστείας:

  • Marine and Maritime Research, Innovation, Technology Centre of Excellence (CMMI - MaRITeC-X):  Το κέντρο αριστείας CMMI - MaRITeC-X έχει στόχο τη δημιουργία ενός Κέντρου Αριστείας Θαλάσσιας και Ναυτικής Έρευνας, Καινοτομίας και Τεχνολογίας, το Cyprus Marine and Maritime Institute. Το Κέντρο θα προσφέρει πρακτικές λύσεις στις ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν η θαλάσσια και ναυτιλιακή βιομηχανία αλλά και η κοινωνία.
  • ERATOSTHENES: Excellence Research Centre for Earth Surveillance and Space Based Monitoring of the Environment (EXCELSIOR):  Το κέντρο αριστείας EXCELSIOR έχει στόχο τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στους τομείς που σχετίζονται με την παρατήρηση της Γης και τις τεχνολογίες διαστήματος.
  • Research Centre on Interactive Media Smart Systems and Emerging Technologies (RISE):  Το κέντρο αριστείας RISE θα στοχεύει στην έρευνα και καινοτομία σε διαδραστικές τεχνολογίες.  Επιπλέον στόχος του κέντρου είναι η προαγωγή της επιχειρηματικής καινοτομίας μέσω της συνένωσης των δυνάμεων της ακαδημαϊκής και επιστημονικής κοινότητας των κρατικών πανεπιστημίων της Κύπρου και των διακεκριμένων εταίρων μας από το εξωτερικό.

Ταυτόχρονα, το ΕΤΕΚ στο προαναφερόμενο πλαίσιο στηρίζει προτάσεις για ερευνητικά προγράμματα, αποστέλλοντας δήλωση στήριξης για ευρωπαϊκά προγράμματα, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης.  Ενδεικτικά, το ΕΤΕΚ έχει πρόσφατα (κατά την τριετία 2017-2020) αποστείλει δήλωση στήριξης σε πέραν των 15  ερευνητικών προτάσεων ή προτάσεων για ευρωπαϊκά προγράμματα.