Σχέδιο Δημοσίευσης ΕΤΕΚ

Το ΕΤΕΚ προχώρησε στην εκπόνηση Σχεδίου Δημοσίευσης, δυνάμει του άρθρου 7. του  περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμου του 2017 (Νόμος 184(I)/2017), το οποίο έτυχε έγκρισης από την Επίτροπο Πληροφοριών.

Στο Σχέδιο Δημοσίευσης, καθορίζονται τα ακόλουθα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 7. του προαναφερόμενου Νόμου:

  • (α) Οι κατηγορίες πληροφοριών τις οποίες το ΕΤΕΚ δημοσιεύει ή σκοπεύει να δημοσιεύσει
  • (β) ο τρόπος με τον οποίο οι πληροφορίες της κάθε κατηγορίας πληροφοριών δημοσιεύονται ή σκοπείται να δημοσιευθούν και
  • (γ) κατά πόσο το υλικό είναι ή σκοπείται να είναι διαθέσιμο στο κοινό δωρεάν ή με την καταβολή τέλους.

Ως εκ τούτου, το Σχέδιο Δημοσίευσης είναι διαθέσιμο εδώ.