Έντυπα Επιθεώρησης Κτηρίων

Έντυπα Επιθεώρησης Κτηρίων

Έντυπο Γενικής Οπτικής Επιθεώρησης Κτηρίων (Ε.Γ.Ο.Ε.Κ.)

Το Έντυπο Γενικής Οπτικής Επιθεώρησης Κτηρίων (Ε.Γ.Ο.Ε.Κ.) έχει διαμορφωθεί ώστε να περιλαμβάνει τους πλείστους οπτικούς ελέγχους για την κτηριακή υποδομή και την ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση μιας οικοδομής, με σκοπό τη διασφάλιση των ελάχιστων βασικών απαιτήσεων ασφάλειας και υγείας στους χρήστες της οικοδομής και στο δημόσιο.

Συγκεκριμένα, στο έντυπο Ε.Γ.Ο.Ε.Κ. περιλαμβάνονται κατευθυντήριες γραμμές για την επιθεώρηση των ακόλουθων στοιχείων/εγκαταστάσεων σε μια οικοδομή:

  • Επιθεώρηση αρχιτεκτονικών και άλλων μη φέροντων στοιχείων της οικοδομής
  • Επιθεώρηση φέροντων/δομικών στοιχείων της οικοδομής
  • Επιθεώρηση Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης
  • Επιθεώρηση Μηχανολογικής Εγκατάστασης

Σε συνέχεια των πιο πάνω, διευκρινίζεται ότι η διενέργεια οπτικών ελέγχων σε ένα κτήριο με τη χρήση του εντύπου Ε.Γ.Ο.Ε.Κ. δεν θεωρείται ότι αλλά ούτε και αποσκοπεί στο να υποκαθιστά άλλα κανονιστικά έγγραφα και νομοθεσίες που σχετίζονται με τη διενέργεια ελέγχων σε κατασκευές/εγκαταστάσεις/υποδομές που προβλέπονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και κανονιστικά έγγραφα. 


Έντυπο Οπτικού Ελέγχου (Ε.Ο.Ε.) και Έντυπο Οπτικού Ελέγχου Σεισμικής Επάρκειας Κτηρίων (Ε.Ο.Ε.Σ.Ε.Κ.)

Τα έντυπα Ε.Ο.Ε. και Ε.Ο.Ε.Σ.Ε.Κ. αποτελούν μέρος της Μεθοδολογίας Τακτικής Επιθεώρησης Κτηρίων σε ότι αφορά τη δομοστατική τους επάρκεια (Μάρτιος 2019) που έκδωσε το ΕΤΕΚ και δύναται να αξιοποιηθούν από μελετητές για σκοπούς διενέργειας οπτικών ελέγχων σε κτήρια σε ότι αφορά τη δομοστατική τους επάρκεια και τη διενέργεια πρωτοβάθμιων προσεισμικών ελέγχων σε κτήρια, αντίστοιχα. 


Έντυπο Ταχείας Αποτίμησης και Οπτικού Ελέγχου Φέροντος Οργανισμού Υφιστάμενων Κτηρίων (Ε.Τ.Α.Υ.Κ.)

Το Έντυπο Ταχείας Αποτίμησης και Οπτικού Ελέγχου Φέροντος Οργανισμού Υφιστάμενων Κτηρίων (Ε.Τ.Α.Υ.Κ.) δύναται να αξιοποιηθεί από μελετητές για την ετοιμασία έκθεσης αποτίμησης του φέροντος οργανισμού κτηρίων για περιπτώσεις που εμπίπτουν στην απαίτηση της παραγράφου 4.-(2)(β) των περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτηρίων Νόμων και της σχετικής απαίτησης του Σχεδίου «Αναβαθμίζω-Εξοικονομώ στις Κατοικίες» και αφορούν μέχρι και διώροφες οικοδομές (συμπεριλαμβανομένης της πιλοτής). Η υπό αναφορά πρόνοια της νομοθεσίας παρατίθεται πιο κάτω, για σκοπούς εύκολης αναφοράς:

(β) Για σκοπούς αντιμετώπισης ζητημάτων που συνδέονται με την έντονη σεισμική δραστηριότητα πριν από την ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας, ο ιδιοκτήτης κτιρίου ή κτιριακής μονάδας του οποίου η άδεια οικοδομής εκδόθηκε πριν από το έτος 1994 διορίζει αδειούχο μελετητή ο οποίος ετοιμάζει έκθεση αποτίμησης του φέροντος οργανισμού, σύμφωνα με τους εν ισχύ ευρωκώδικες αναφορικά με την κατάσταση του στατικού φορέα της οικοδομής και την υπολογιζόμενη εναπομένουσα  διάρκεια ζωής της, η οποία συνοδεύεται από τυχόν συστάσεις αναφορικά με τη δομοστατική ενίσχυσή της.

Υπογραμμίζεται ότι το συγκεκριμένο έντυπο δεν εφαρμόζεται σε οικοδομές πέραν των δύο ορόφων (συμπεριλαμβανομένης και της πιλοτής), καθώς και σε περιπτώσεις οικοδομών Δημόσιας Χρήσης, ανεξάρτητα με τον αριθμό των ορόφων τους, όπου θα πρέπει να γίνεται  εφαρμογή των σχετικών προνοιών του Ευρωκώδικα 8: Μέρος 3 και του αντίστοιχου Εθνικού Προσαρτήματος.

Στο έντυπο περιλαμβάνεται η καταγραφή τεχνικών στοιχείων για το κτήριο, κατευθυντήριες γραμμές για τη διενέργεια οπτικών ελέγχων σε φέροντα/δομικά στοιχεία του κτηρίου καθώς και για τη διενέργεια ταχύ ελέγχου τέμνουσας βάσης, ο οποίος σχετίζεται με τη σεισμική επάρκεια του κτηρίου.

Για σκοπούς εύκολης αναφοράς, σημειώνονται επίσης τα ακόλουθα:

  • Σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτηρίων Νόμους 2006 εώς 2020:
    «ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας» σημαίνει την ανακαίνιση κτιρίου κατά την οποία υφίσταται ανακαίνιση άνω του 25% της επιφανείας του κελύφους του κτιρίου,
  • Σύμφωνα με το Περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτηρίων (Απαιτήσεις Ελάχιστης Ενεργειακής Απόδοσης) Διάταγμα του 2020  (ΚΔΠ 121/2020):
    «ανακαίνιση της επιφάνειας του κελύφους» σημαίνει την αντικατάσταση στοιχείου κτιρίου που συνιστά μέρος του κελύφους του κτιρίου