Δημοσίευση

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας: Οδηγός Αποθήκευσης Εύφλεκτων Υγρών σε Μετακινούμενα Δοχεία Ανακοίνωση ΚΧΠΑΥ/7

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για υποβοήθηση των επηρεαζόμενων επιχειρήσεων, έχει εκδώσει Οδηγό για παροχή καθοδήγησης στον σχεδιασμό, στην κατασκευή και στη λειτουργία εγκαταστάσεων στις οποίες αποθηκεύονται εύφλεκτα υγρά σε δοχεία. Ο εν λόγω οδηγός βασίζεται στην Κυπριακή και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία καθώς και σε πρακτικές που εφαρμόζονται σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.  Η εφαρμογή των προνοιών του Οδηγού αναμένεται να βελτιώσει το επίπεδο ασφάλειας των εγκαταστάσεων αποθήκευσης εύφλεκτων υγρών.

Περισσότερες πληροφορίες