Δημοσίευση

Διευκρινίσεις και πρόσθετες πληροφορίες επί της Εγκύκλιου ΕΤΕΚ 5/2021 «Υποχρέωση Ορισμένων Κατηγοριών Επιχειρήσεων για αποδοχή μέσων Πληρωμής με Κάρτα»

Σε συνέχεια της Εγκύκλιου ΕΤΕΚ 5/2021 το περιεχόμενο της οποίας παρατίθεται πιο κάτω για εύκολή αναφορά :

"1. Στις 18 Ιουνίου 2021 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας το περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Λεπτομέρειες Εφαρμογής της Υποχρέωσης Αποδοχής Μέσων Πληρωμής με Κάρτα) Διάταγμα του 2021 (ΚΔΠ 259/202). Στο διάταγμα περιλαμβάνονται οι δραστηριότητες 71.11 (Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων) και 71.12 (Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες τεχνικών συμβούλων).

2. Το κείμενο του διατάγματος μπορείτε να το βρείτε εδώ.

3. Σημειώνεται πως με βάση το διάταγμα η συγκεκριμένη μορφή πληρωμής δεν είναι υποχρεωτική αλλά θα πρέπει να παρέχεται ως δυνατότητα και επιλογή προς τους πελάτες/ αποδέκτες των υπηρεσιών.

4. Σημειώνεται επίσης πως το υπό αναφορά διάταγμα αποδέχεται ως τερματικό αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα, όλες τις διαθέσιμες συσκευές όπως:

(α) ασύρματο και ενσύρματο τερματικό POS.

(β) mobile POS π.χ για (α) και (β) προμηθευτής JCC Payment Systems ή G.A.P Vassilopoulos Group SIX Payment Services Worldline.

(γ) μεθόδους και εφαρμογές virtual POS όπως π.χ VIVA WALLET ή εφαρμογή της JCC κοκ τα οποία αξιοποιούν έξυπνες κινητές συσκευές/ τηλέφωνα ως τερματικό και τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποδοχή καρτών, τόσο με φυσική παρουσία κάρτας όσο και χωρίς φυσική παρουσία κάρτας, επιτρέπουν δηλαδή πωλήσεις εξ’ αποστάσεως."

το ΕΤΕΚ επιθυμεί να ενημερώσει τα μέλη του για τα ακόλουθα:

1. το ΕΤΕΚ είχε ζητήσει από τον Υπουργό Οικονομικών με σχετική επιστολή του όπως γίνει αποδεκτή για σκοπούς συμμόρφωσης με το διάταγμα η χρήση εναλλακτικών καναλιών εξυπηρέτησης όπως e-banking για τις δραστηριότητες 71.11 και 71.12 (Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και μηχανικών) λόγω των ιδιαιτεροτήτων και των ειδικών χαρακτηριστικών των δραστηριοτήτων αυτών (π.χ πολύ μικρές επιχειρήσεις, μικρό αριθμό ετήσιων συναλλαγών, μεγάλο κόστος συμμόρφωσης κοκ) και βρίσκεται σε αναμονή για την ανταπόκριση του Υπουργείου στην πρότασή του αυτή.

 

2. Παράλληλα το ΕΤΕΚ έχει απευθυνθεί προς την JCC Payment Systems και μετά από διαβούλευση μαζί της έχει λάβει σχετική προσφορά για ειδικές προνομιακές τιμές για τα μέλη του ΕΤΕΚ που ασκούν δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και μηχανικών. Την προσφορά της JCC Payment Systems (η οποία περιλαμβάνει και την αίτηση εγγραφής) για τα μέλη του ΕΤΕΚ μπορείτε να την βρείτε εδώ.

 

Η λειτουργός εξυπηρέτησης των μελών του ΕΤΕΚ στη JCC είναι Κατερίνα Μιχάηλου στο τηλέφωνο 22868385.

 

3. Σε κάθε περίπτωση το Επιμελητήριο σημειώνει πως το κάθε μέλος είναι ελεύθερο να επιλέξει την τεχνολογία και τον πάροχο της λύσης με τον οποίο θα επιλέξει να συμβληθεί προκειμένου να παρέχει ευχέρεια αποδοχής πληρωμών μέσω πιστωτικής κάρτας για σκοπούς συμμόρφωσης με τις πρόνοιες του διατάγματος εφόσον δεν υπάρξει τροποποίησή του, αλλά και γενικότερα.