Δημοσίευση

Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 5/2021 Υποχρέωση Ορισμένων Κατηγοριών Επιχειρήσεων για αποδοχή μέσων Πληρωμής με Κάρτα

Αναφορικά με την Εγκύκλιο ΕΤΕΚ 5/2021 «Υποχρέωση Ορισμένων Κατηγοριών Επιχειρήσεων για αποδοχή μέσων Πληρωμής με Κάρτα»,  σημειώνονται τα ακόλουθα :

1. Στις 18 Ιουνίου 2021 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας το περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Λεπτομέρειες Εφαρμογής της Υποχρέωσης Αποδοχής Μέσων Πληρωμής με Κάρτα) Διάταγμα του 2021 (ΚΔΠ 259/202). Στο διάταγμα περιλαμβάνονται οι δραστηριότητες 71.11 (Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων) και 71.12 (Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες τεχνικών συμβούλων).

2. Το κείμενο του διατάγματος μπορείτε να το βρείτε εδώ.

3. Σημειώνεται πως με βάση το διάταγμα η συγκεκριμένη μορφή πληρωμής δεν είναι υποχρεωτική αλλά θα πρέπει να παρέχεται ως δυνατότητα και επιλογή προς τους πελάτες/ αποδέκτες των υπηρεσιών.

4. Σημειώνεται επίσης πως το υπό αναφορά διάταγμα αποδέχεται ως τερματικό αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα, όλες τις διαθέσιμες συσκευές όπως:

(α) ασύρματο και ενσύρματο τερματικό POS.

(β) mobile POS π.χ για (α) και (β) προμηθευτής JCC Payment Systems ή G.A.P Vassilopoulos Group SIX Payment Services Worldline.

(γ) μεθόδους και εφαρμογές virtual POS όπως π.χ VIVA WALLET κοκ τα οποία αξιοποιούν έξυπνες κινητές συσκευές/ τηλέφωνα ως τερματικό τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποδοχή καρτών, τόσο με φυσική παρουσία κάρτας όσο και χωρίς φυσική παρουσία κάρτας, επιτρέπουν δηλαδή πωλήσεις εξ’ αποστάσεως.

5. Με βάση και το σημείο 4. πιο πάνω σημειώνεται πως η χρήση εφαρμογών virtual POS (π.χ εφαρμογή σε κινητά / smartphone κοκ) ικανοποιεί τις πρόνοιες του διατάγματος.