Δημοσίευση

Εγχειρίδιο για την ενεργειακή απόδοση και αναβάθμιση κτηρίων αρχιτεκτονικής κληρονομιάς

Το Ενεργειακό Γραφείο έχει δημοσιεύσει νέα έκδοση με τίτλο «Εγχειρίδιο για την ενεργειακή απόδοση και αναβάθμιση κτηρίων αρχιτεκτονικής κληρονομιάς - Έργο VIOLET».

Η έκδοση αυτή ετοιμάστηκε στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου VIOLET [preserve traditional buiLdings through Energy reduction] και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg Europe.