Δημοσίευση

Πρόσληψη Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου για τις Ανάγκες της Υπηρεσίας Βιομηχανίας & Τεχνολογίας

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο του 2016 (N.70(I)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για εργοδότηση εννέα (9) Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου (ΕΟΧ) για ανάγκες της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας στις ακόλουθες θέσεις:

    • Δύο (2) θέσεις με ειδικότητα Προγραμματιστής Πληροφορικής (Κλίμακα Α8),
    • Τρεις (3) θέσεις με ειδικότητα στη Μηχανολογική Μηχανική (Κλίμακα Α8) και
    • Τέσσερις (4) θέσεις με ειδικότητα Τεχνικού Μηχανολογίας (Κλίμακα Α5).

Τα άτομα που αναμένεται να προσληφθούν θα απασχοληθούν με την εφαρμογή και παρακολούθηση των συγχρηματοδοτούμενων Σχεδίων Χορηγιών της προγραμματικής περιόδου 2021 - 2027.

Η μέγιστη περίοδος εργοδότησης είναι μέχρι τις 31/12/2027 με δυνατότητα επέκτασης για ακόμη δύο (2) έτη, εκτός εάν το έργο ολοκληρωθεί ή/και η ανάγκη παύσει νωρίτερα. Σε περίπτωση που τo έργο ολοκληρωθεί ή/και η ανάγκη παύσει πριν τη λήξη της σύμβασης απασχόλησης ή/και κατά την ετήσια αξιολόγηση του ο εργοδοτούμενος κριθεί ανεπαρκής, τότε τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου του 1967 έως 2003.

Η χρονική περίοδος απασχόλησης που θα καλύπτεται από τη σύμβαση, δεν θα προσμετρείται για σκοπούς μετατροπής της σε σύμβαση αορίστου χρόνου.

Οι αιτήσεις από ενδιαφερόμενους θα πρέπει να σταλούν μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή μέχρι και τις 16/08/2021, στη διεύθυνση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία, με θέμα «αίτηση ΕΟΧ για θέσεις ΥΒΤ».

Περισσότερες πληροφορίες για τις θέσεις, όπως απαιτούμενα προσόντα, κριτήρια αξιολόγησης των αιτητών και το ειδικό έντυπο αίτησης που πρέπει να χρησιμοποιηθεί (για την κάθε θέση), παρατίθενται στις αντίστοιχες προκηρύξεις που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Βιομηχανίας & Τεχνολογίας, στη διεύθυνση www.meci.gov.cy/sit.

Περισσότερες πληροφορίες