Δημοσίευση

Εγκύκλιος 03/21 Συνοπτικό έντυπο"Υφιστάμενη κατάσταση Παροχής Μελετητικών Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών"

Εγκύκλιος 03/21

Το ΕΤΕΚ αντιλαμβανόμενο την ελλιπή πληροφόρηση που υπάρχει σήμερα στην αγορά, ετοίμασε σχετικό συνοπτικό Έντυπο με τίτλο Υφιστάμενη κατάσταση Παροχή Μελετητικών Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών. Το έντυπο κωδικοποιεί και παρουσιάζει την κατάσταση σε σχέση με τα ιδιωτικά έργα και κάνει αναφορά στον Κώδικας Δεοντολογίας ΕΤΕΚ (Γενικές Υποχρεώσεις) και στην εξουσιοδότηση εντολέα ΕΤΕΚ. Ειδική αναφορά γίνεται στο Πρότυπο Συμβόλαιο Μελετητικών Υπηρεσιών ΕΤΕΚ. Σημειώνεται πως η ετοιμασία του Πρότυπου Συμβολαίου Μελετητικών Υπηρεσιών ΕΤΕΚ εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο βελτίωσης της ποιότητας και πληρότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από μελετητές, καθώς αυτό θα βοηθήσει στην επί ίσοις όροις δραστηριοποίηση των επαγγελματιών μελετητών, αλλά και στην ύπαρξη σημείου αναφοράς για τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι μελετητές, έτσι ώστε ο εντολέας να δύναται να πάρει μία πληροφορημένη απόφαση ανάθεσης.

Συναφώς το Έντυπο παρουσιάζει το νομικό πλαίσιο και την κατάσταση σε ότι αφορά έργα του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται αναφορά στα Πρότυπα έγγραφα Αρμόδιας Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων δηλαδή στα Έγγραφα διαγωνισμού και στην Πρότυπη Σύμβαση Μελετητικών Υπηρεσιών. Τέλος γίνεται ειδική αναφορά στην κρατική εγκύκλιο ΑΑΔΣ 104 του 2017 με την οποία μεταξύ άλλων καθορίζονται εκτιμημένες αμοιβές για τους σύμβουλους μηχανικούς.

Σημειώνεται ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία αναγνωρίζει πως για υπηρεσίες διανοητικής φύσεως, όπως οι υπηρεσίες συμβούλων ή αρχιτεκτόνων η ανάθεση δεν πρέπει να γίνεται με αποκλειστικό κριτήριο την χαμηλότερη τιμή.

Η αμοιβή επαγγελματικών μελετητικών υπηρεσιών αποτελεί ένα πολύ μικρό ποσοστό σε σχέση με το κατασκευαστικό κόστος ενός κτιρίου, ενώ αν συμπεριληφθεί και το συνολικό, σε επίπεδο κύκλου ζωής, κόστος λειτουργίας και συντήρησης του έργου, τότε το κόστος των επαγγελματικών μελετητικών υπηρεσιών είναι σχεδόν μηδαμινό. Δυστυχώς όμως, λόγω ίσως και άγνοιας, συχνά στην προσπάθεια επίτευξης «εξοικονομήσεων» ή εφαρμόζοντας βιωματικά αρχές που εφαρμόζονται σε τυπικά καταναλωτικά προϊόντα τα νοικοκυριά και οι ενδιαφερόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναζητούν μελετητικές υπηρεσίες αρχιτεκτόνων και μηχανικών με κριτήριο την φθηνότερη τιμή. Συναφώς, συχνά παραλείπεται ή αγνοείται από την εξίσωση το ζητούμενο περιεχόμενο, η πληρότητα και η ποιότητα των μελετητικών υπηρεσιών. Ο συνδυασμός αυτός, δηλαδή προμήθεια με βάση μόνο την τιμή και η παράληψη αξιολόγησης του περιεχομένου και πληρότητας των υπηρεσιών δημιουργεί πολύ υψηλό ρίσκο και συνήθως οδηγεί σε μη αναστρέψιμη και μεγάλη οικονομική ζημιά. 

Το υπό αναφορά συνοπτικό έντυπο Υφιστάμενη κατάσταση Παροχή Μελετητικών Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών έχει στόχο να συμβάλει στην αναγνώριση της σημασίας των υπηρεσιών συμβούλων μελετητών σε ένα έργο. Σημαντικά στοιχεία στα οποία πρέπει να επιδειχθεί ιδιαίτερη προσοχή είναι το περιεχόμενο / πληρότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και η συνυφασμένη με αυτό αναγκαιότητα καθορισμού μιας ορθολογικής αμοιβής.

Το έντυπο μπορείτε να το βρείτε εδώ έγχρωμο, μαυρόασπρο.