Δημοσίευση

Τροποποίηση στον περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Νόμο

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου & Βιομηχανίας, επιθυμεί να πληροφορήσει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι στις 13 Νοεμβρίου 2020 έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας ο περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 

Η ανακοίνωση