Δημοσίευση

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός

Μελετητικό γραφείο με έδρα τη Λευκωσία, ζητά να προσλάβει πολιτικό μηχανικό.

Επάγγελμα/ Κλάδος:

Πολιτικός μηχανικός

Τίτλος θέσης:

Νέος πολιτικός μηχανικός

Απαιτούμενα προσόντα:

• Προπτυχιακός τίτλος στην πολιτική μηχανική.

• Εξοικείωση σε σχεδιάσεις με το λογισμικό Autocad.

• Άρτια γνώση της ελληνικής και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

• Οργανωτικές, συντονιστικές, διαχειριστικές και επικοινωνιακές δεξιότητες.

• Άδεια οδήγησης.

Καθήκοντα:

• Συντονισμός εργολάβων, εποπτεία εργοταξίων και επίβλεψη ανέγερσης.

• Ετοιμασία κατασκευαστικών σχεδίων.

• Σύνταξη σχεδίων ασφάλειας και υγείας.

• Συγγραφή τεχνικών προδιαγραφών.

• Προκήρυξη και διαχείριση προσφορών.

• Προμετρήσεις και επιμετρήσεις.

• Ετοιμασία αιτήσεων για εξασφάλιση Πολεοδομικών Αδειών & Αδειών Οικοδομής.

• Διεκπεραίωση ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

Άλλες πληροφορίες:

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι δικαιούχοι:

1. Του «έργου παροχής ευκαιριών σε νέους αποφοίτους των κλάδων αρχιτεκτονικής και πολιτικής μηχανικής, μέχρι 29 ετών, που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης για πραγματοποίηση της απαιτούμενης από τον περί ΕTEK Νόμο, πρακτικής εξάσκησης». 

ή

2. Του «σχεδίου στελέχωσης επιχειρήσεων με απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Υποβολή αιτήσεων:

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα ηλεκτρονικά ή εναλλακτικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας info@optimumce.net. Στο βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να σημειώνονται οι τίτλοι σπουδών, οι ημερομηνίες φοίτησης και ο σταθμικός μέσος όρος του κάθε πτυχίου.