Συχνές Ερωτήσεις

Σχέδιο Δημοσίευσης ΕΤΕΚ

Το ΕΤΕΚ προχώρησε στην εκπόνηση Σχεδίου Δημοσίευσης, δυνάμει του άρθρου 7. του  περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμου του 2017 (Νόμος 184(I)/2017), το οποίο έτυχε έγκρισης από την Επίτροπο Πληροφοριών.

Στο Σχέδιο Δημοσίευσης, καθορίζονται τα ακόλουθα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 7. του προαναφερόμενου Νόμου:

(α) Οι κατηγορίες πληροφοριών τις οποίες το ΕΤΕΚ δημοσιεύει ή σκοπεύει να δημοσιεύσει

(β) ο τρόπος με τον οποίο οι πληροφορίες της κάθε κατηγορίας πληροφοριών δημοσιεύονται ή σκοπείται να δημοσιευθούν και

(γ) κατά πόσο το υλικό είναι ή σκοπείται να είναι διαθέσιμο στο κοινό δωρεάν ή με την καταβολή τέλους.

Ως εκ τούτου, το Σχέδιο Δημοσίευσης είναι διαθέσιμο εδώ.