Ηλεκτρονική Έκδοση των Έγγραφων Βεβαιώσεων 8Α βάσει του περί Οδών και Οικοδομών Νόμου και του Εντύπου Εξουσιοδότησης Εντολέα σε εγγεγραμμένους Μηχανικούς για παροχή υπηρεσιών

Ηλεκτρονική Έκδοση των Έγγραφων Βεβαιώσεων 8Α βάσει του περί Οδών και Οικοδομών Νόμου και του Εντύπου Εξουσιοδότησης Εντολέα σε εγγεγραμμένους Μηχανικούς για παροχή υπηρεσιών

Για την προμήθεια των εντύπων μέσω του συστήματος, όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες για τη συμπλήρωσή τους καταχωρούνται ηλεκτρονικά και στη συνέχεια ο χρήστης δύναται να προχωρήσει στην εκτύπωσή τους. Επίσης, με την εισδοχή ενός μέλους στο σύστημα, τα στοιχεία του μέλους καταχωρούνται αυτόματα στα έντυπα.

Η ευχέρεια ηλεκτρονικής έκδοσης των εντύπων εντάσσεται στην προσπάθεια του ΕΤΕΚ για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των μελών του και τη μηχανογράφηση των υπηρεσιών που προσφέρει.

Σημειώνεται ότι η ηλεκτρονική μορφή των εντύπων, εμπεριέχει ψηφιακό υδατόσημο (digital watermark), για σκοπούς προστασίας από αντιγραφή ή / και παραποίηση. Επίσης, το ΕΤΕΚ ενημερώνει τα μέλη του ότι το περιεχόμενο των εντύπων παραμένει το ίδιο με αυτό της έντυπης μορφή τους.

Το Επιμελητήριο έχει ήδη απευθύνει σχετική επιστολή προς τις αδειοδοτούσες αρχές με την οποία τις ενημερώνει για την ευχέρεια ηλεκτρονικής έκδοσης των εν λόγω εντύπων. Το κείμενο της σχετικής επιστολής του ΕΤΕΚ, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2020 είναι διαθέσιμο εδώ.

Η ηλεκτρονική έκδοση των πιο κάτω εντύπων είναι εφικτή μέσω συστήματος που έχει αναπτυχθεί και έχει τεθεί σε εφαρμογή για το σκοπό αυτό.

  • Έγγραφων Βεβαιώσεων 8Α που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 8Α του περί Οδών και Οικοδομών Νόμου και
  • Εξουσιοδότησης Εντολέα σε εγγεγραμμένους Μηχανικούς για την παροχή υπηρεσιών που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 3(ε)(ii) του Περί Οδών και Οικοδομών Νόμου),
  • Επισημαίνεται ότι στο παρόν στάδιο το σύστημα έχει τεθεί σε εφαρμογή γιαφυσικά πρόσωπα μόνον, ενώ έχει τεθεί σε πιλοτική εφαρμογή για εταιρείες που είναι εγεγγραμμένες στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών του ΕΤΕΚ. 
  • Τα μέλη του ΕΤΕΚ που επιθυμούν να αξιοποιήσουν το σύστημα για τη λήψη της ηλεκτρονικής έκδοσης των εντύπων, όπως και οι εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών του ΕΤΕΚ και οι οποίες επιθυμούν να συμμετέχουν στην πιλοτική χρήση του πληροφοριακού συστήματοςκαλούνται όπως στείλουν το αίτημά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cyprus@etek.org.cy. 
  • Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να γίνεται χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που είναι καταχωρημένη στο ΕΤΕΚ και η οποία αφορά αποκλειστικά το άτομο που θα λαμβάνει τα έντυπα μέσω του συστήματος / την εκάστοτε εταιρεία που θα συμμετέχει στην πιλοτική χρήση του συστήματος. 

Η ευχέρεια ηλεκτρονικής έκδοσης των εντύπων εντάσσεται στην προσπάθεια του ΕΤΕΚ για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των μελών του και τη μηχανογράφηση των υπηρεσιών που προσφέρει.

Η προμήθεια των εντύπων μέσω του συστήματος προσφέρει την ευχέρεια της ηλεκτρονικής καταχώρησης όλων των απαιτούμενων πληροφοριών για την συμπλήρωσή τους. Επίσης, με την εισδοχή ενός μέλους στο σύστημα, τα στοιχεία του μέλους καταχωρούνται αυτόματα στα έντυπα.

Σημειώνεται ότι η ηλεκτρονική μορφή των εντύπων, εμπεριέχει ψηφιακό υδατόσημο (digital watermark), για σκοπούς προστασίας από αντιγραφή ή / και παραποίηση. Επίσης, το ΕΤΕΚ ενημερώνει τα μέλη του ότι το περιεχόμενο των εντύπων παραμένει το ίδιο με αυτό της έντυπης μορφή τους.

Το Επιμελητήριο έχει ήδη απευθύνει σχετική επιστολή προς τις αδειοδοτούσες αρχές με την οποία τις ενημερώνει για την ευχέρεια ηλεκτρονικής έκδοσης των εν λόγω εντύπων. Το κείμενο της σχετικής επιστολής του ΕΤΕΚ, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2020 είναι διαθέσιμο εδώ.