Ηλεκτρονικό Κατάστημα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα

Το πρόσβαση στο ηλεκτρονικό κατάστημα του ΕΤΕΚ γίνεται μέσω της ακόλουθης ιστοσελίδας: https://e-etek.org.cy/

Μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του ΕΤΕΚ προσφέρονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:

Ηλεκτρονική έκδοση των ακόλουθων εντύπων:

 • Έγγραφες Βεβαιώσεις 8Α που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 8Α του περί Οδών και Οικοδομών Νόμου και
 • Εξουσιοδοτήσεις Εντολέα σε εγγεγραμμένους Μηχανικούς για την παροχή υπηρεσιών που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 3(ε)(ii) του Περί Οδών και Οικοδομών Νόμου

Τροποποίηση των στοιχείων επικοινωνίας των μελών του ΕΤΕΚ.

Ευχέρεια δήλωσης κατάστασης εργοδότησης (ηλεκτρονική υποβολή υπεύθυνης δήλωσης) για φυσικά πρόσωπα

Ηλεκτρονική έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος (για μέλη που έχουν καταβάλει το σχετικό τέλος) για φυσικά πρόσωπα

Αυτόματη έκδοση Βεβαίωσης Μέλους για φυσικά πρόσωπα

Αυτόματη έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής εταιρείας  για Νομικά Πρόσωπα (Εταιρείες Μελετών)

Αυτόματη έκδοση Βεβαίωσης πιστοποιητικού ασφάλισης για σκοπούς νέας πολιτικής αδειοδότησης για Νομικά Πρόσωπα (Εταιρείες Μελετών) καθώς και για φυσικά πρόσωπα.

Εγγραφή στο ηλεκτρονικό κατάστημα ΕΤΕΚ:

Μέλη (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που δεν έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα ΕΤΕΚ μπορούν να το κάνουν πλέον ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας ΕΤΕΚ στην πιο κάτω διεύθυνση: https://e-etek.org.cy/accountsignup

Σημειώνεται πως:

 • Η αίτηση για εγγραφή θα επιβεβαιώνεται μέσω email που θα αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα καταχωρείται
 • Η ηλεκτρονική διεύθυνση που θα καταχωρείται θα πρέπει να είναι η ίδια με αυτήν που είναι καταχωρημένη στο ΕΤΕΚ για το συγκεκριμένο μέλος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο)
 • Με δεδομένο πως η ταυτοποίηση του μέλους γίνεται με βάση την ηλεκτρονική διεύθυνση (email) αιτήσεις εγγραφής στο ηλεκτρονικό κατάστημα μπορούν να γίνουν αποδεκτές μόνο εφόσον η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καταχωρείται είναι μοναδική (χρησιμοποιείται για ένα και μόνο μέλος).
  Ηλεκτρονικές διευθύνσεις που χρησιμοποιούνται  για περισσότερα από ένα μέλη ή που χρησιμοποιούνται για φυσικό και νομικό πρόσωπο δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές για σκοπούς πρόσβασης στο ηλεκτρονικό κατάστημα.
 • Με την υποβολή αιτήματος για εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα του ΕΤΕΚ αυτό θα εξετάζεται και θα αποστέλεται κωδικός πρόσβασης στο ηλεκτρονικό μήνυμα του χρήστη εντός των επόμενων 1 εώς 2 (εργάσιμων) ημερών.

Ηλεκτρονική Έκδοση των Έγγραφων Βεβαιώσεων 8Α βάσει του περί Οδών και Οικοδομών Νόμου και του Εντύπου Εξουσιοδότησης Εντολέα σε εγγεγραμμένους Μηχανικούς για παροχή υπηρεσιών

Για την προμήθεια των εντύπων μέσω του συστήματος, όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες για τη συμπλήρωσή τους καταχωρούνται ηλεκτρονικά και στη συνέχεια ο χρήστης δύναται να προχωρήσει στην εκτύπωσή τους. Επίσης, με την εισδοχή ενός μέλους στο σύστημα, τα στοιχεία του μέλους καταχωρούνται αυτόματα στα έντυπα.

Η ευχέρεια ηλεκτρονικής έκδοσης των εντύπων εντάσσεται στην προσπάθεια του ΕΤΕΚ για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των μελών του και τη μηχανογράφηση των υπηρεσιών που προσφέρει.

Σημειώνεται ότι η ηλεκτρονική μορφή των εντύπων, εμπεριέχει ψηφιακό υδατόσημο (digital watermark), για σκοπούς προστασίας από αντιγραφή ή / και παραποίηση. Επίσης, το ΕΤΕΚ ενημερώνει τα μέλη του ότι το περιεχόμενο των εντύπων παραμένει το ίδιο με αυτό της έντυπης μορφή τους.

Το Επιμελητήριο έχει ήδη απευθύνει σχετική επιστολή προς τις αδειοδοτούσες αρχές με την οποία τις ενημερώνει για την ευχέρεια ηλεκτρονικής έκδοσης των εν λόγω εντύπων. Το κείμενο της σχετικής επιστολής του ΕΤΕΚ, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2020 είναι διαθέσιμο εδώ.

Η ηλεκτρονική έκδοση των πιο κάτω εντύπων είναι εφικτή μέσω συστήματος που έχει αναπτυχθεί και έχει τεθεί σε εφαρμογή για το σκοπό αυτό.

 • Έγγραφων Βεβαιώσεων 8Α που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 8Α του περί Οδών και Οικοδομών Νόμου και
 • Εξουσιοδότησης Εντολέα σε εγγεγραμμένους Μηχανικούς για την παροχή υπηρεσιών που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 3(ε)(ii) του Περί Οδών και Οικοδομών Νόμου),
 • Επισημαίνεται ότι στο παρόν στάδιο το σύστημα έχει τεθεί σε εφαρμογή γιαφυσικά πρόσωπα μόνον, ενώ έχει τεθεί σε πιλοτική εφαρμογή για εταιρείες που είναι εγεγγραμμένες στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών του ΕΤΕΚ. 
 • Τα μέλη του ΕΤΕΚ που επιθυμούν να αξιοποιήσουν το σύστημα για τη λήψη της ηλεκτρονικής έκδοσης των εντύπων, όπως και οι εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών του ΕΤΕΚ και οι οποίες επιθυμούν να συμμετέχουν στην πιλοτική χρήση του πληροφοριακού συστήματοςκαλούνται όπως στείλουν το αίτημά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cyprus@etek.org.cy. 
 • Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να γίνεται χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που είναι καταχωρημένη στο ΕΤΕΚ και η οποία αφορά αποκλειστικά το άτομο που θα λαμβάνει τα έντυπα μέσω του συστήματος / την εκάστοτε εταιρεία που θα συμμετέχει στην πιλοτική χρήση του συστήματος. 

Η ευχέρεια ηλεκτρονικής έκδοσης των εντύπων εντάσσεται στην προσπάθεια του ΕΤΕΚ για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των μελών του και τη μηχανογράφηση των υπηρεσιών που προσφέρει.

Η προμήθεια των εντύπων μέσω του συστήματος προσφέρει την ευχέρεια της ηλεκτρονικής καταχώρησης όλων των απαιτούμενων πληροφοριών για την συμπλήρωσή τους. Επίσης, με την εισδοχή ενός μέλους στο σύστημα, τα στοιχεία του μέλους καταχωρούνται αυτόματα στα έντυπα.

Σημειώνεται ότι η ηλεκτρονική μορφή των εντύπων, εμπεριέχει ψηφιακό υδατόσημο (digital watermark), για σκοπούς προστασίας από αντιγραφή ή / και παραποίηση. Επίσης, το ΕΤΕΚ ενημερώνει τα μέλη του ότι το περιεχόμενο των εντύπων παραμένει το ίδιο με αυτό της έντυπης μορφή τους.

Το Επιμελητήριο έχει ήδη απευθύνει σχετική επιστολή προς τις αδειοδοτούσες αρχές με την οποία τις ενημερώνει για την ευχέρεια ηλεκτρονικής έκδοσης των εν λόγω εντύπων. Το κείμενο της σχετικής επιστολής του ΕΤΕΚ, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2020 είναι διαθέσιμο εδώ.