Κριτήρια αναγνώρισης 29

Κριτήρια αναγνώρισης 29

Ειδικές ρυθμίσεις σε σχέση με την ικανοποίηση του περιεχομένου σποδών για σκοπούς εγγραφής στην ηλεκτρολογική μηχανική και την ηλεκτρονική μηχανική

1.   Η εγγραφή στο Μητρώο Μελών του κλάδου Ηλεκτρολογικής Μηχανικής, μπορεί να καταστεί δυνατή νοουμένου ότι ο αιτητής έχει παρακολουθήσει με επιτυχία τέσσερα (4) εξαμηνιαία ή δύο (2) ετήσια μαθήματα  του κλάδου Ηλεκτρολογικής Μηχανικής και επιπρόσθετα τέσσερα (4) εξαμηνιαία ή δύο (2) ετήσια μαθήματα του κοινού κορμού Ηλεκτρολογικής/ Ηλεκτρονικής Μηχανικής ή του κλάδου Ηλεκτρολογικής Μηχανικής.  Τέλος, απαιτούνται επιπρόσθετα άλλα τέσσερα (4) εξαμηνιαία ή δύο (2) ετήσια μαθήματα από το σύνολο μαθημάτων των δύο κλάδων.

Σημειώνεται ότι, ανάλογη ρύθμιση ισχύει και για εγγραφή στην Ηλεκτρονική Μηχανική, με επιτυχή παρακολούθηση των αντίστοιχων μαθημάτων στον κλάδο.

2.   Από το έτος εισαγωγής 2012, για σκοπούς εγγραφής στην Ηλεκτρολογική Μηχανική, θα απαιτούνται δεκαέξι (16) εξαμηνιαία μαθήματα βασικού κύκλου σπουδών ως αναφέρεται πιο κάτω (ΔΕ 24.03.2014)

Η εγγραφή στο Μητρώο Μελών του κλάδου Ηλεκτρολογικής Μηχανικής, μπορεί να καταστεί δυνατή νοουμένου ότι, ο αιτητής έχει παρακολουθήσει με επιτυχία πέντε (5) εξαμηνιαία μαθήματα του κλάδου Ηλεκτρολογικής Μηχανικής και επιπρόσθετα πέντε (5) εξαμηνιαία μαθήματα του κοινού κορμού Ηλεκτρολογικής/ Ηλεκτρονικής Μηχανικής ή του κλάδου Ηλεκτρολογικής Μηχανικής. Τέλος, απαιτούνται επιπρόσθετα οποιαδήποτε άλλα έξι (6) εξαμηνιαία μαθήματα από το σύνολο μαθημάτων των δύο κλάδων προκειμένου να ικανοποιείται το κριτήριο των 16 μαθημάτων συνολικά.

Σημειώνεται ότι, οι ρυθμίσεις που αφορούν περιεχόμενο σπουδών για σκοπούς εγγραφής στην Ηλεκτρονική Μηχανική, παραμένουν ως περιγράφονται στην παράγραφο ένα 1. πιο πάνω.