Δημοσίευση

Εγκύκλιος 04/21 Δημοσίευση Πρότυπης Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Μελετητή ΕΤΕΚ

Το ΕΤΕΚ, αντιλαμβανόμενο την έλλειψη που υπάρχει στην αγορά αλλά και την αναγκαιότητα ύπαρξης μιας πρότυπης σύμβασης μελετητικών υπηρεσιών, προχώρησε στην ετοιμασία Πρότυπης Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Μελετητή.

Η ετοιμασία της Πρότυπης Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Μελετητή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο βελτίωσης της ποιότητας και πληρότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από μελετητές, καθώς αυτό θα βοηθήσει στην επί ίσοις όροις δραστηριοποίηση των επαγγελματιών μελετητών, αλλά και στην ύπαρξη σημείου αναφοράς για τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι μελετητές, έτσι ώστε ο εντολέας να δύναται να πάρει μία πληροφορημένη απόφαση ανάθεσης.

Η πρότυπη Σύμβαση Προσφοράς Υπηρεσιών, η οποία ουσιαστικά είναι η σύμβαση του Μελετητικού Γραφείου με τον Πελάτη και η οποία περιλαμβάνει όλο το πακέτο των παρεχόμενων μελετητικών υπηρεσιών αποτελείται από

(α) τo έγγραφο της Σύμβασης Προσφοράς Υπηρεσιών Μελετητικού Γραφείου/Πελάτη

(β) τα παραρτήματα Α-Δ τα οποία αφορούν τις Βασικές Υπηρεσίες Μελέτης και Επίβλεψης

(γ) τη Συμφωνία Αμοιβής και Συναφή Θέματα παράρτημα E και

(δ) την παροχή Επιπρόσθετων Υπηρεσιών παράρτημα Ζ

Επικουρικά και για σκοπούς πληρότητας έχει ετοιμαστεί πρότυπη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου Μελετητή η οποία είναι η σύμβαση μεταξύ Μελετητικού Γραφείου και Μεμονωμένου Μελετητή  στην περίπτωση όπου το Μελετητικό Γραφείο έχει αναλάβει όλο το πακέτο των υπηρεσιών και προτίθεται να αναθέσει κάποια από τις μελέτες σε μεμονωμένο μελετητή.

Η σύμβαση μεταξύ Μελετητικού Γραφείου και Μεμονωμένου Μελετητή αποτελείται από

(i) την ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

(ii) τη Συμφωνία Αμοιβής και Συναφή Θέματα [Παράρτημα 1]

(iii) τις Βασικές Υπηρεσίες Μελέτης και Επίβλεψης του Συμβούλου [Παράρτημα 2]

(iv) τυχόν Επιπρόσθετες Υπηρεσίες [Παράρτημα 3]

(v) ειδικό χώρο για κατάλληλο απόσπασμα της Σύμβασης Προσφοράς Υπηρεσιών (Πελάτης – Γραφείο) [Παράρτημα 4]

Το ΕΤΕΚ προτίθεται να προχωρήσει στην φιλοτέχνηση της Πρότυπης Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Μελετητή και στη διάθεση της έναντι συμβολικού αντιτίμου μέσω του ηλεκτρονικού του καταστήματος (e – shop του).