Αρχείο Ανακοινώσεων

Πίνακες Αυτοελέγχου από την Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας

Το τεχνικό τμήμα της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας έχει ετοιμάσει πίνακες αυτοελέγχου οι οποίοι θα πρέπει να συμπληρώνονται από τους μελετητές Πολιτικούς Μηχανικούς και να κατατίθενται μαζί με την στατική τους μελέτη. Οι πίνακες βρίσκονται στο διαδικτυακό τόπο των Επαρχιακών Διοικήσεων (Έντυπα για ...

Περισσότερα →

Νέο ενημερωτικό έντυπο σχετικά με τη Διαχείριση Ασφάλειας και Υγείας στα Εργοτάξια

Διαχείριση Ασφάλειας και Υγείας στα Εργοτάξια: Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με ανακοίνωσή του ενημερώνει ότι έχει εκδώσει νέο ενημερωτικό έντυπο σχετικά με τη Διαχείριση Ασφάλειας και Υγείας στα Εργοτάξια. Η έκδοση αυτή αναφέρεται στις απαιτούμενες...

Περισσότερα →

Ευρωκώδικες στα ελληνικά σε ειδική τιμή

Διάθεση των κειμένων των ευρωκωδίκων στην ελληνική γλώσσα με ειδικούς όρους και σε ειδική τιμή. Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, αντιλαμβανόμενο την αναγκαιότητα διάθεσης των κειμένων των ευρωκωδίκων σε ειδικές κατηγορίες επαγγελματιών, και σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποπο...

Περισσότερα →

Έντυπα σχετικά με την Πολεοδομική Αμνηστία

Ενημερωτικό Δελτίο Πολεοδομικής Αμνηστίας 30.04.2011 Δήλωση Πρόθεσης για Αδειοδότηση Υφισταμένων Οικοδομών ή και Υπό Δημιουργία Οικοπέδων [Με βάση τις πρόνοιες του εδαφίου (2) του αρθρου 10Δ του περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2011] Ένορκη Δήλωση 1 Δήλωση Πρόθεσης γι...

Περισσότερα →

«Απαραίτητες πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται για το χειρισμό των αιτήσεων που υποβάλλονται προς έλεγχο με τα ειδικά διαδικαστικά μέτρα αυτοελέγχου»

Εντολή 1/2011 του Υπουργείου Εσωτερικών: Ο Υπουργός Εσωτερικών, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται με βάση το άρθρο 6 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, έχει εκδώσει Εντολή με αρ. 1/2011 και τίτλο «Απαραίτητες πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται για το χειρισμό των αιτ...

Περισσότερα →