Γενικό Συμβούλιο 1996-99

Γενικό Συμβούλιο 1996-99

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΕΚ

Επειδή με βάση τις πρόνοιες του Κανονισμού 7 των περί ΕΤΕΚ (Εκλογές) Κανονισμών του 1992, όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί, έχουμε διορισθεί από την Διοικούσα Επιτροπή του ΕΤΕΚ ως εφορευτική επιτροπή για τη διεξαγωγή των εκλογών της 7ης Απριλίου 1996, για ανάδειξη των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των αιρετών μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΕΤΕΚ, και μετά την διεξαγωγή των εκλογών και την καταμέτρηση των ψήφων, που έγιναν με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 8 του περί ΕΤΕΚ νόμου, αριθμός 224 του 1990 και τις πρόνοιες των προαναφερόμενων Κανονισμών, ανακηρύσσομεν:

Α. Ως μέλη του Γενικού Συμβουλίου, κατά κλάδο μηχανικής επιστήμης, και κατά σειρά επιτυχίας τους ακόλουθους:

α) Αρχιτεκτονική περιλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής τοπίου

1. Πετρίδου Αγνή  130
2. Μεσαρίτης Νίκος  123
3. Πεττεμερίδης Τάκης  118
4. Χρίστου Βασίλεως 111
5. Μαύρου Μαρία 93

 

β) Πολιτική Μηχανική περιλαμβανομένης της Μηχανικής Τοπίου

1. Δημητρίου Θέμος 214
2. Θράσου Θεοχάρης 146
3. Φράγκου Έλλη 146
4. Θεοφίλου Ιωάννης 142
5. Χρυσοστόμου Χρίστης 142
6. Παττίχης Ανδρέας 134
7. Κάννας Γιάννης 133
8. Κυριακίδης Χρίστος 131
9. Πίπης Γρηγόριος 111

   γ) Μηχανολογική Μηχανική

   1. Καθητζίωτης Ντίνος  100
   2. Ηλιοφώτου Σάββας 91
   3. Ελευθερίου Πολύβιος  86
   4. Ευθυβούλου Χριστάκης 81

    

   δ) Ηλεκτρολογική Μηχανική

   1. Ιωάννου Κώστας 47
   2. Χαραλάμπους Κων/νος 42
   3. Τραχωνίτης Χρίστος  34
   4. Χατζηγεωργίου Νεόφυτος  31

   ε) Ηλεκτρονική Μηχανική περιλαμβανομένης της Μηχανικής της Πληροφορικής

   1. Βαλανίδης Αντώνης 29
   2. Βαρέλιας Ανδρέας  17
   3. Μεταξάς Γεώργιος  14

    

   στ) Χημική Μηχανική

   1.Φέσσάς Γιάννης άνευ ανθυποψηφίου

   ζ) Μηχανική Μεταλλείων και Εφηρμοσμένης Γεωλογίας

   1. Μαλιώτης Γεώργιος  άνευ ανθυποψηφίου

             

   η) Αγρονομική-Τοπογραφική Μηχανική

   1. Παπαδόπουλος Πανίκος   άνευ ανθυποψηφίου

    

   θ) Επιμέτρηση και Εκτίμηση Γης

   1. Ροδίτης Γεώργιος  34

         

   ι) Πολεοδομία-Χωροταξία

   1. Κλόκκαρης Ερμής 12

   Β. Ως αιρετά μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου και με βάση την πρόνοια του Κανονισμού 13 παράγραφος (3) των Περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (εκλογές) Κανονισμών του 1992, για πλήρωση τουλάχιστον τριών θέσεων από τους πλειοψηφίσαντες υποψηφίους που έχουν δεκαετή άσκηση επαγγέλματος σε κλάδο μηχανικής επιστήμης, τους ακόλουθους:

   1. Τουμαζής Αντώνης 344
   2. Πελεκάνος Αντώνης 261
   3. Πολυκάρπου Μιχαλάκης 254
   4. Μαραθεύτης Κων/νος 242
   5. Παναγιώτου Ανδρέας 222

   Λευκωσία 8/4/96

   Η Εφορευτική Επιτροπή